Βουλευτικὴ καὶ ὑπουργικὴ ἀσυλία

Ὁ βουλευτὴς διώκεται μόνο γιὰ συκοφαντικὴ δυσφήμηση, κατὰ τὸν νόμο, ὕστερα ἀπὸ ἄδεια τῆς Βουλῆς.

Ἄρθρον 61 Παράγραφος 2 (περὶ ἀνευθύνου τῶν βουλευτῶν)
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ὅσο διαρκεῖ ἡ βουλευτικὴ περίοδος ὁ βουλευτὴς δὲν διώκεται οὔτε συλλαμβάνεται οὔτε φυλακίζεται οὔτε μὲ ἄλλον τρόπο περιορίζεται χωρὶς ἄδεια τοῦ Σώματος.
Ἄρθρον 62 Παράγραφος 1 (ἀκαταδίωκτον τῶν βουλευτῶν)
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

O Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας μόνον μὲ τὴν συγκατάθεση τῆς Βουλῆς ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἀπονέμῃ χάρη σὲ Ὑπουργὸ ποὺ κατεδικάσθη κατὰ τὸ ἄρθρο 86.
Ἄρθρον 47, παράγραφος 2 (Χάρις καὶ ἀμνηστία)
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Μόνον ἡ Βουλὴ ἔχει τὴν ἁρμοδιότητα νὰ ἀσκῇ δίωξη κατὰ ὅσων διατελοῦν ἢ διετέλεσαν μέλη τῆς Κυβερνήσεως ἢ Ὑφυπουργοὶ γιὰ ποινικὰ ἀδικήματα ποὺ ἐτέλεσαν κατὰ τὴν ἄσκηση τῶν καθηκόντων τους, ὅπως νόμος ὁρίζει.
ἄρθρον
86 Παράγραφος 1
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Οἱ ἀξιόποινες πράξεις ποὺ ἀναφέρονται στὸ ἄρθρο 1 παρ;γραφος 1 τοῦ νόμου αὐτοῦ παραγράφονται μὲ τὴν συμπλήρωση πέντε (5) ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἡμέρα ποὺ ἐτελέσθησαν.
Νόμος 3126/2003
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ, ἄρθρο 3.1

πηγὴ

ἔρευνα Πανορμίτης Σπανὸς

 

(Visited 236 times, 1 visits today)
Leave a Reply