Ὑποψηφία Πρόεδρος ἡ κα Σακελλαροπούλου;

Αἰκατερίνη Σακελλαροπούλου, ὡς ὑποψηφία, γιά τὴν θέση Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, πού, πρακτικῶς δὲν ἔχει ὁποιανδήποτε ἐξουσία, εἶναι ἡ ἐπιλογὴ τῆς κυβερνήσεως,

Γιὰ νὰ δοῦμε ὅμως τί ἔκανε αὐτὴ ὡς Προέδρος ΣτΕ, ποὺ διῳρίσθη τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2018 καὶ τὴν εἶχε προτείνη γιὰ τὴν ἐν λόγῳ θέσι ὁ ἴδιος ὁ τότε πρωθυπουργὸς καὶ νῦν ἀρχηγὸς τῆς μείζονος ἀντιπολιτεύσεως, Ἀλέξης Τσίπρας:

  1. Δὲν ἤθελε νὰ ἐξετασθῇ κἂν ὡς ἔγγραφο ἡ λίστα Λαγκὰρντ καὶ ζητοῦσε ἀπαλλαγὴ Παπακωνσταντίνου.
  2. Ἡ Ὁλομέλεια τοῦ Ἀνωτάτου Ἀκυρωτικοῦ Δικαστηρίου (πρόεδρος ἡ Αἰκατερίνη Σακελλαροπούλου καὶ εἰσηγήτρια ἡ σύμβουλος Ἐπικρατείας Αἰκατερίνη Χριστοφορίδου) μὲ δύο ἀποφάσεις της (2615-2616/2018) ἔκρινε ὅτι οἱ προσβαλλόμενες πράξεις, δηλαδὴ ἡ τελικὴ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ὅπως καὶ οἱ ἐπιστολὲς μὲ τὶς ὁποῖες ὁ τότε ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν Νικόλαος Κοτζιᾶς συνῄνεσε στὴν ἔναρξι διαδικασίας διαπραγματεύσεως γιὰ τὴν ἔνταξι τῆς πΓΔΜ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσι καὶ στὸ ΝΑΤΟ, δὲν μποροῦν νὰ ἐλεγχθοῦν ἀπὸ τὸ ΣτΈ.
  3. Ἐψήφισε τὸ ΣΤΕ γιὰ νὰ ἐπιστραφοῦν τὰ χρήματα ποὺ ἐκόπησαν ἀπὸ τὶς συντάξεις καὶ αὐτὴ τὸ ξανὰ ἄλλαξε καὶ δὲν θὰ ἐπιστραφοῦν.
  4.  Στὶς 18 Φεβρουαρίου τοῦ 2015, τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἐνέκρινε γιὰ δευτέρα φορὰ τὴν συνέχισι τῶν ἔργων στὶς Σκουριές, παρ’ ὅ,τι οἱ δραστηριότητες τῆς ἑταιρείας Eldorado Gold ἤδη εἶχαν προκαλέση τεράστιες περιβαλλοντικὲς ζημιὲς στὴν περιοχὴ τῆς Χαλκιδικῆς. Συγκεκριμένα τὸ Ἐ’ Τμῆμα τοῦ ἀνωτάτου ἀκυρωτικοῦ δικαστηρίου εἶχε ἀποῤῥίψη τὴν προσφυγὴ 264 κατοίκων τοῦ Δήμου Ἀριστοτέλους, μὲ τὴν ὁποία ζητοῦσαν νὰ ἀκυρωθῇ ἡ ὑπουργικὴ ἀπόφασις τοῦ 2011 ποὺ ἐνέκρινε τοὺς περιβαλλοντικοὺς ὅρους γιὰ τὴν «ἐπένδυση» στὶς Σκουριές.

Ἀντί νὰ κάνῃ διάγγελμα ὁ «πρωθυπουργὸς» γιὰ ἐνέργειες γιὰ τὰ ἐθνικά μας θέματα, κι ἐνῶ μᾶς ἔχουν κυκλώση οἱ Τοῦρκοι μὲ ὅλα τὰ πλοῖα τους στὸ Αἰγαῖο καὶ δὲν μᾶς καλοῦν οὔτε κἂν στὸ Βερολῖνο, κι αὐτὸς διορίζει Συριζαία γιὰ Πρόεδρο.

Πλέον βλέπουμε ξεκάθαρα γιὰ τὸ Ἐθνικὸ ξεπούλημα, μάλιστα ἀπὸ τὸ Μάιο τοῦ 2010.

Κι ἐδῶ μία ἀκόμη πιὸ συνοπτικὴ εἰκόνα γιὰ τὴν κα Σακελλαροπούλου:

ποὺ συνέταξαν οἱ jodi.graphics.

Σταματόπουλος Δημήτριος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Ὑποψηφία Πρόεδρος ἡ κα Σακελλαροπούλου;

  1. Η πρόταση μιάς συριζαίας αμερικανικών προδιαγραφών τύπου “σώρου” μάλλον ως άμεση απάντηση στο ρωσογερμανικό άδειασμα του Κούλη δείχνει.
    Οι αντιδράσεις της Ντορας τα λένε όλα.
    Ας όψονται οι καλοί μας συνεργάτες του EastMed που προωθούν το συνολικο πακέτο προδιαγραφών επιλογης προσωπων, δικους τους στρατηγικούς σχεδιασμούς, την εξελιξη της εκλογης του Τραμπ και του αιγαίου ως ενδεχόμενης θρυαλλίδος αποτροπής της.

Leave a Reply