Πότε ἀποδίδουμε περισσότερο στά περισσότερα; (ἀναδημοσίευσις)

Ὅταν εἴμαστε ἐρωτευμένοι θὰ μοῦ ἀπαντήσετε…
Ἐν τάξει… Σωστό…
Μά γίνεται νά παραμένουμε κάθε ἡμέρα τῆς ζωῆς μας ἐρωτευμένοι;
Ἤ μήπως πρέπει;

Ἴσως νὰ εἶναι δύσκολο νὰ παραμένουμε ἐρωτευμένοι μὲ κάποιον, γιὰ πολλὰ χρόνια…
Μποροῦμε ὅμως νὰ παραμένουμε ἐρωτευμένοι ΠΑΝΤΑ μὲ τὴν ζωή…
Καὶ τότε, ὡς ἐκ θαύματος, συμβαίνουν …μαγικὲς ἀντιδράσεις καὶ διεργασίες…
Μποροῦμε νὰ κάνουμε τὰ πάντα, ταχύτερα, εὐκολότερα καὶ ἀποτελεσματικότερα…

Ἡ μαγεία λοιπόν…
Γιὰ νὰ τὴν ζοῦμε, πρέπει νὰ τὴν πιστεύουμε…
Γιὰ νὰ τὴν πιστεύουμε πρέπει νὰ τῆς δίδουμε χῶρο καὶ χρόνο…
Καὶ τότε τὰ πάντα συμβαίνουν …μαγικά!

Φιλονόη

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

1 thoughts on “Πότε ἀποδίδουμε περισσότερο στά περισσότερα; (ἀναδημοσίευσις)

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *