Γεγονότα τῆς Λέσβου μὲ …εἰκόνες!!!

Ὅλη ἡ ἀλήθεια γιὰ τὸ πῶς λειτουργοῦν δύο συγκεκριμένα ΜΜΕ τῆς Λέσβου, ἀπὸ τὰ ὁποία (κυρίως ἀπὸ τὸ ἕνα ἐξ αὐτῶν) ἀντλοῦν πληροφορίες ἄμεσα (ἐφ΄ ὄσον συνεργάζεται μὲ τὸν ἐπίσημο τοπικὸ ἀνταποκριτὴ τοῦ ΑΠΕ-ΜΠΕ, τὸν ὁποῖον πληρώνει ὁ Ἕλλην φορολογούμενος καὶ ὁ ὁποῖος ὀφείλει νὰ μὴ μεροληπτῇ καὶ νὰ λειτουργῇ ἐπαγγελματικῶς καὶ κρατῶντας ἴσες ἀποστάσεις).
Γιατί ἡ εἴδησις διεμοιράσθη μέσῳ τοῦ ΑΠΕ-ΜΠΕ σὲ ὅλην τὴν Ἑλλάδα!!!

Ἐρώτησις: Γιατί ὅλα αὐτὰ ἀναπαράγονται καὶ ἀπὸ τὸν τοπικὸ «ἀλληλέγγυο» τύπο;
Ἀπάντησις: Ἐπειδὴ πρόκειται γιὰ συγκοινωνοῦντα δοχεῖα…
Συνέχεια

Δὲν «πουλᾶ» πλέον τὸ παραμυθάκι τῶν …«φασιστῶν»!!!

Νὰ συνοψίσουμε καὶ νὰ τὸ κλείσουμε.

  • Στὴν Μυτιλήνη, στὴν Μόρια συγκεκριμένα, οἱ τόννοι τῶν σκουπιδιῶν ἀποτελοῦν ὑγειονομικὴ βόμβα.
    Ὁ ἀσφυκτικὸς συνωστισμὸς στὴν Μόρια, δημιουργεῖ ἀνεξέλεγκτες καταστάσεις.
  • Οἱ Μ.Κ.Ο. ἐνδιαφέρονται νὰ ἔλθουν ὅλο καὶ περισσότεροι στὸ νησὶ καὶ πιέζουν ὥστε νὰ ἀποσυμφορηθῇ τὸ Hot Spot γιὰ νὰ φέρουν κι ἄλλους.
  • Οἱ ἴδιοι καὶ ἄλλοι πρόθυμοι, ὑποκινοῦν ἐξεγέρσεις, ὅπως αὐτὲς τῶν τελευταίων ἡμερῶν.
  • Ἡ Μυτιλήνη ἔχει καταστραφῆ, διότι τὰ ἔσοδα ἀπὸ τὸν τουρισμὸ ἔχουν ἐξαερωθῆ.
  • Οἱ κάτοικοι εὑρίσκονται στὰ ὅρια τῆς τρέλλας.

Ἀλλά, ὅσοι ἀντιδροῦν, εἶναι ῥατσιστὲς καὶ φασίστες…..(Εφ.Συν.)… Συνέχεια

Δημοσιογράφος στὴν Μυτιλήνη στοχοποεῖται ἀπὸ …ἐπαγγελματίες «ἀνθρωπιζτές»!!!

Τελικῶς ποιά εἶναι ἡ σχέσις ὁρισμένων ντόπιων δημοσιογράφων μὲ τὸ ὑπὸ κατάληψιν Μπίνειο, τὶς ἐξεγέρσεις τῶν μεταναστῶν, τὶς ΜΚΟ καὶ τὸ κλίμα ἀποσταθεροποιήσεως;

Μετὰ τὴ προχθεσινὴ στοχοποίηση τοῦ Γιώργου Στεφάνου, ἰδιοκτήτου τοῦ lesvospost, ἀπὸ τὸν «γνωστὸ» κουκουλοφόρο τοῦ twitter… Συνέχεια

Δέν ἦσαν τόσο …«φασίστες» ὅσοι ἐκτύπησαν τόν φωτογράφο;

Τὸ 2011 εὑρέθην στὴν ἄλλη πλευρὰ τῆς κάμερας, τὴν ἐμπρόσθιο. Βλέπετε, ἐργαζόμουν σὲ ἕνα κατάστημα κοντὰ στὸ Σύνταγμα καὶ φοροῦσα ὑποχρεωτικῶς κοστούμι.

Μίαν ἡμέρα, καὶ ἐνῶ τὰ ἐπεισόδια καὶ ἡ καταστολὴ εἶχαν πλέον ἐπεκταθῆ καὶ στοὺς γύρω δρόμους, βγῆκα ἔξω ἀπὸ τὸ κατάστημα (τὸ ὁποῖο εἶχε κατεβάση ῥολὰ) ὥστε νὰ δῶ μὲ τὰ μάτια μου τὸ τί συνέβαινε. Ἤμουν ἐκτεθειμένος ἐκεῖ ἔξω, σὲ πέτρες καὶ ξύλα ἀλλὰ καὶ καπνογόνα ποὺ πετοῦσαν πρὸς ἅπασες κατευθύνσεις, ὅμως δὲν ἐνοίωθα φόβο, παρὰ μόνον ἐγρήγορση.
Συνέχεια

Θά μάθουμε (ἀληθεῖς) εἰδήσεις ἀπό τήν Γαλλία;

Τὰ νέα δὲν θὰ τὰ μάθατε ἀπὸ τὸ τουρκοκάναλο τοῦ Φαλήρου (ΣΚΑΙ)…
Οὔτε ἀπὸ τὸ σάητ τοῦ εὐρωσκύλου τοῦ Στούπα…
Ἔκλεισε καὶ ὁ φιλελέφτερος τοῦ Μαυρίδου καὶ μείνατε χωρὶς πληροφόρηση.
Συνέχεια

Δὲν ἔχουν ἀρχὴ καὶ τέλος οἱ ΚΛΙΚοσυλλέκτες…

Σὲ ἕνα ἄρθρον τοῦ «ΙΧΝΟΣ», ἀπὸ τὸ 2013 (ποὺ μπορεῖτε νὰ δεῖτε ἐδῶ), σχετικῶς μὲ ἕναν ὀθωμανικὸ φόρο γιὰ τὴν «καμινάδα» (θεωρητικῶς καὶ μόνον) θὰ πατοῦσαν οἱ (φερόμενοι ὡς) κυβερνῶντες γιὰ νὰ ἀπαγορεύσουν τήν, σχετικῶς, φθηνὴ αὐτὴν λύσιν, ἀπὸ τὶς πιθανὲς δυνατότητες θερμάνσεως, ἰδίως σὲ ἀστικὰ περιβάλλοντα. Ἡ ἐν λόγῳ ἄποψις ἔχει σαφῶς ἰσχυρὰ ἐπιχειρήματα, ἐὰν ἐπιπροσθέτως συνυπολογίσουμε πὼς ἤδη στὴν Βουλγαρία κάτι τέτοιο συνέβη.

Ἔρχεται καὶ ἡ ἀπαγόρευσις χρήσεως τῶν καυσοξύλων.

Ἔρχεται καὶ ἡ ἀπαγόρευσις χρήσεως τῶν καυσοξύλων.

Ἡ ἐν λόγῳ ἀπόφασις, στὴν γείτονα, ἐλήφθη γιὰ νὰ ἐξυπηρετηθῇ εὐρωπαϊκὴ ὁδηγία, σχετικῶς μὲ τὸν περιορισμὸ τῶν ῥύπων. Σὲ αὐτὴν διαβάζαμε τὰ ἐξῆς:

«…Η Βουλγαρία στην προσπάθειά της να εναρμονισθεί με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, προετοιμάζεται για την απαγόρευση από το 2016 την καύση ξύλου και άνθρακα για θέρμανση χώρων είτε με θερμάστρες είτε με τζάκια.
Μελλοντικά, ενδέχεται να επιτραπεί η χρησιμοποίηση ειδικών πλίνθων θερμάνσεως με βιομάζα, σύμφωνα με το βουλγαρικό Νοβίνιτε.
Οι ειδικοί αναφέρουν ότι το μέτρο αυτό (ή καινοτομία) της ΕΕ, θα πλήξει κατά κύριο λόγο τις φτωχότερες χώρες, επειδή το κόστος της θερμάνσεως προβλέπεται να αυξηθεί κατά περίπου 50 τοις εκατό.»

Στὸ θέμα μας τώρα. Ἐπαγγελματίες ΚΛΙΚαδόροι ἔβαλαν τὰ μεγάλα μέσα γιὰ νὰ αὐξήσουν ἐπισκεψιμότητες καὶ νὰ τρομοκρατήσουν τὸν κοσμάκη, μὲ ἁπλᾶ …κολπάκια. Κι ἔτσι εἴδαμε τὸ «PRONEWS» νὰ …ἐπαναφέρῃ (κλεμμένο Ὡς γνωστόν, δίχως πηγές) ἄρθρον τοῦ 2013 μὲ μίαν μικρὰ …περεμβασούλα!!!

Εὐτυχῶς ἐλάχιστοι (πρὸς ὥρας) ἔσπευσαν νὰ ἀναπαράξουν τὰ κολπάκια τῶν παραπάνω ΚΛΙΚοσυλλεκτῶν καί, ἀκόμη εὐτυχέστερα, κάποιοι ἔσπευσαν νὰ διορθώσουν ἄμεσα.

Τί συμβαίνει;
Τίποτα περισσότερο ἀπὸ ἕναν γενικὸ πανικὸ ποὺ τοῦς ἀρέσει νὰ διασπείρουν.
Συνήθεις συμπεριφορὲς σὲ κάτι τέτοιους τύπους ποὺ πληρώνονται μὲ τὸ …κομμάτι!!!

Φιλονόη

Σημείωσις

Ἐὰν τώρα συνυπολογίσουμε φυσικὰ τὶς πρόσφατες ἐξαγγελίες ἐκείνης τῆς ἑταιρείας ποὺ καταπιάνεται, λέει, μὲ τὴν ὑγεία μας καί, λέει πώς, ἀντιμετωπίζει τοὺς καρκίνους, ἡ ὁποία ἐξ  αἴφνης ἀφυπνίσθη ἀπὸ βαθὺ λήθαργο, τότε μποροῦμε νὰ ἐντοπίσουμε συσχετισμούς.
Πρόκειται γιὰ τὴν ἰδίαν ἑταιρεία ποὺ ἑστιάζει μόνον στὴν ἀντιμετώπισιν τῶν συμπτωμάτων, ἐὰν κι ἐφ΄ ὅσον φυσικὰ αὐτὰ ἀντιμετωπίζονται ἅπαξ κι ἐκδηλωθοῦν, ἀλλὰ ὄχι στὰ αἴτια δημιουργίας τῶν συμπτωμάτων.
Πρόκειται δῆλα δὴ γιὰ τὴν ἰδίαν ἑταιρεία ποὺ οὐδέποτε ἐνασχολήθη μὲ τὶς μολύνσεις τῶν ὑδάτων, τὰ βαρέα μέταλλα ποὺ ἀνιχνεύονται κατὰ καιροὺς στὴν τροφή μας (ἔως ἀκόμη καὶ στὰ βρεφικὰ γάλατα!!!), στὰ πόσιμα ὕδατα ἀλλὰ καὶ στὶς ἀγροτικὲς καλλιέργειες, στοὺς ἀμετρήτους ψεκασμοὺς μὲ σκευάσματα 
(κυρίως τῆς ΜΟΝΣΑΝΤΟ) κάθε εἴδους, ποὺ ἀδιακρίτως καὶ δίχως μέτρο  καταστρέφουν ὅ,τι τρῶμε, πίνουμε καὶ εἰσπνέουμε, ἐφ΄ ὅσον χρησιμοποιῶνται σὲ ὁποιοδήποτε στάδιον τῆς τροφικῆς ἁλυσίδος, δηλητηριάζοντας ἐδάφη, ἀέρα καὶ τροφές, ἀνθρώπους, ζῶα καὶ φυτά.

Πρόκειται ἐπίσης γιὰ τὴν αὐτὴν ἑταιρεία ποὺ ἀγνοεῖ κάθε εἴδους ἔρευνα καὶ μελέτη γιὰ τὰ διάφορα σωματίδια ποὺ αἰωροῦνται, γενικῶς καὶ ἀδιακρίτως, στὴν ἀτμόσφαιρα, τὰ ὁποία δὲν προέρχονται ἀπαραιτήτως ἀπὸ τὰ καυσαέρια, ἢ ἀπὸ τὰ καυσόξυλα, ἀλλὰ ἀπὸ κάθε λογῆς παράλογο χρῆσιν, κυρίως (πολυεθνικὴ) βιομηχανική, ἀλλὰ ποὺ συνδέονται ἄμεσα, κατὰ τὶς ἀνακοινώσεις σοβαρῶν ἐρευνητῶν μὲ τὶς πλεῖστες ἀσθένειες. Πρόκειται γιὰ τὴν ἰδίαν ἑταιρεία ποὺ δὲν ἔχει ἀκόμη ἀναρωτηθῆ γιὰ τὸ τί συμβαίνει στὶς Σκουριὲς καὶ γιὰ τὸ ἐὰν αὐτὰ ποὺ καταγγέλλουν οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς, περὶ αὐξήσεως τῶν καρκίνων τους, σχετίζονται μὲ τὶς ἐξορύξεις καὶ τὰ ὑλικὰ ποὺ χρησιμοποιῶνται. Οὔτε κατεπιάσθη μὲ τὸ ἐὰν οἱ ἴδιες οἱ συσκευασίες τῶν τροφίμων εἶναι ἀσφαλεῖς γιὰ τὴν ὑγεία μας, γιὰ τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἀκτινοβολίας κινητῶν, ἠλεκτρονικῶν συσκευῶν καὶ γενικότερα πομπῶν ἀκτινοβολίας, ἀλλὰ ἐξ αἴφνης βγῆκε ἀπὸ τὴν ἀφάνειά της καὶ ἐσήμανε «κώδωνες κινδύνου».
Θὰ μπορούσαμε ἴσως νὰ ποῦμε πὼς ἀφυπνίσθη ἐξ αἴφνης ἀπὸ ἕναν βαθὺ λήθαργο. Κι αὐτὸ διότι ἔως τώρα τὰ αἴτια τῶν καρκίνων δὲν τὴν ἀπησχόλησαν σοβαρὰ (πλὴν αὐτῶν ποὺ σχετίζονται μὲ τὶς γνωστὲς εὐρωπαϊκὲς ὁδηγίες γιὰ τὸ κάπνισμα καὶ τὰ καυσόξυλα), ἐνᾦ ἤδη διαπιστώνουμε πώς, ἐπισήμως καὶ σὲ ἐπίπεδον μεγάλης ἐκτάσεως τῆς ἐνημερώσεως τοῦ κοινοῦ, ἦταν ἀπούσα. Γιατί ὅμως ἦταν ἀπούσα σέ ὅλα τά ἄλλα;  Εἶναι σοβαρότερον ὅλων τά καυσόξυλα ἤ ὄχι; .

Γενικῶς αὐτὲς τὶς ἡμέρες μάθαμε πολλά, μὰ τὰ καλλίτερα ὅλων ἦσαν αὐτὰ τὰ σχετικὰ μὲ τὰ καυσόξυλα. Δὲν ἰσχυρίζομαι πὼς τὰ καυσόξυλα εἶναι ἀθῷα, ἀλλὰ ἀντιλαμβάνομαι ὡς ἀπολύτως καταχρηστικὴ τὴν παρέμβασιν τῶν ἐν λόγῳ εἰδικῶν, ἰδίως ἐὰν συνυπολογίσω τὴν σιωπή τους σὲ ἀμέτρητα ἄλλα περιστατικά, γιὰ τὰ ὁποία θὰ εἶχαν σοβαροτέρους ἀφορμὲς κι αἰτίες καὶ λόγους νὰ παρέμβουν.
Ἄλλως τε, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν ὁ ἄνθρωπος μὲ τὰ ὑλικὰ ποὺ τοῦ προσέφερε ἡ φύσις ἐπετύγχανε, στοιχειωδῶς, νὰ θερμανθῇ, ἀλλὰ δὲν μάθαμε, ἀπὸ τὶς ἱστορικὲς καταγραφές, πὼς ὅστις ἐχρησιμοποίη καυσόξυλα αὐτομάτως συνυπέγραφε τὸν θάνατό του ἀπὸ καρκίνο. Ἐὰν ὅμως ὅλοι αὐτοὶ οἱ πρόγονοι, σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ πλάτη τοῦ πλανήτου, ἐπέτυχαν νὰ ἐπιβιώσουν, δίχως νὰ ἀσθενήσουν, τόσους αἰῶνες, τότε τί λησμονεῖ νά μᾶς πῇ ἠ ἐν λόγῳ ἐταιρεία; Ἔ;