Τὸ Μακεδονικὸ Παίγνιο Γεωπολιτικῆς, τοῦ Ν. Ἰ. Μέρτζου

 Ἡ Ἐταιρεία Μακεδονικῶν Σπουδῶν μὲ συνέπεια συνεχίζει τὸ κορυφαῖο ἐπιστημονικὸ καὶ ἐθνικὸ ρόλο ποὺ ἐπιτελεῖ στὰ Βαλκάνια. Οἱ ἐκδόσεις της πρωτοστατοῦν στὸ ζήτημα τῆς ἐπιστημονικῆς τεκμηρίωσης καὶ τῆς ὑπεράσπισης τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας. Στὴν τελευταία της ἐκδοση, διαβάζουμε τὴν μελέτη τοῦ Προέδρου της Νικολάου Ἰ. Μέρτζου, «Τὸ Μακεδονικὸ Παίγνιο Γεωπολιτικῆς». Η σύντομη ἀλλὰ ἒγκυρη μελέτη ἐξιστορεῖ εὐσύνοπτα τὴ διαχρονικὴ ἐξέλιξη τοῦ Ζητήματος καὶ τεκμηριώνει τὰ σοβαρὰ γεωπολιτικὰ συμφέροντα γιὰ τὰ ὁποῖα Ξένες Δυνάμεις, ἐναλλασσόμενες διαχρονικὰ μεταξὺ 1871-2012, τὸ χρησιμοποίησαν καί, μέχρι σήμερα, τὸ χρησιμοποιοῦν. Δημοσιεύει ἀδιάσειστα ἐπίσημα στοιχεῖα, συνήθως ἂγνωστα, καὶ προβαδίζει διότι καλύπτει πλήρως τὴ διαδρομὴ τοῦ Ζητήματος μέχρι τὸν Νοέμβριο 2012.

Ἀναφέρω ἐνδεικτικά ἀποσπάσματα:

Συνέχεια

Ἡ ἐχθρικὴ πολιτικὴ τοῦ Τίτο κατὰ τῆς Ἑλλάδος.

Ἕνα κομμάτι τῆς ἱστορίας μας που ἔχει παραποιηθεῖ ἢ καὶ ἀποσιωποιηθεῖ σὲ μεγάλα του τμήματα, μᾶς μεταφέρει σήμερα ὁ Φιλίστωρ. 

Οἱ διπλωματικὲς «μάχες» τῆς ἐποχῆς, προετοίμαζαν τὸ ἔδαφος γιὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ θὰ ἀκολουθοῦσαν καὶ μᾶς ὁδήγησαν τελικῶς στὸν καταστροφικὸ ἐμφύλιο. Ἕναν ἐμφύλιο ποὺ στόχο εἶχε τὴν ἀποκοπὴ ἐδαφῶν ἀπὸ τὴν Πατρίδα μας, πρὸς ὄφελος τῶν Σλαύων. 

Τὸ γιατὶ ἀπετράπῃ κάτι τέτοιο, θὰ μπορούσαμε πρὸς ὥρας νὰ ποῦμε μόνον πὼς δὲν «συνέφερε». Γενικῶς δὲν «συνέφερε». Κατὰ τὰ ἄλλα, ὁ Φιλίστωρ, ὅπως πάντα μὲ ξεκάθαρο λόγο,  φωτίζει σὲ μεγάλο βαθμό αὐτὴν τὴν περίοδο.

Φιλονόη.Η εχθρική επιθετική πολιτική των κομμουνιστών του Τίτο έναντι της Ελλάδος λίγο πριν από την έναρξη του Εμφυλίου

Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Γερμανούς μια από τις βασικές προτεραιότητες της Ελληνικής πολιτικής ηγεσίας ήταν να αποκαταστήσει τις Συνέχεια

Μακεδονικό, κατά τὸν Μάρκο Βαφειάδη!

Ἡ πολιτική τοῦ ΚΚΕ, κυρίως στὰ χρόνια τοῦ ἐμφυλίου, ἦταν τέτοια ποὺ καθόρισε τὴν γενικότερη στάσι μεγάλου τμήματος τοῦ πληθυσμοῦ. Εἶναι πάρα πολλοί ἐκεῖνοι, ἀκόμη καὶ μέσα ἀπό τοὺς κόλπους τοῦ ΕΑΜ, ποὺ ἄκουγαν ΚΚΕ καὶ γέμιζαν μὲ εἰκόνες φρίκης. Εἶχα τήν τύχη νὰ γνωρίσω δύο τέτοια πρόσωπα, πολεμιστές τοῦ βουνοῦ, ποὺ μετά τὰ Δεκεμβριανά παρέδωσαν τὸν ὁπλισμό τους καὶ διέγραψαν τόν παρελθόν τους καὶ τὴν σχέσι τους μὲ τὴν συγκεκριμένη παράταξι.

Ὁ λόγος; Ἡ προδοτική στάσις τοῦ ΚΚΕ στὸ θέμα τῆς Μακεδονίας μας, καὶ ἡ προσπάθεια ἀποσχίσεώς της ἀπό τὴν κυρίως Ἑλλάδα. Στὸ παρακάτω σημείωμα ὁ Φιλίστωρ, κάνει μίαν παρουσίασι ἀπό τὴν θέσι τοῦ Μάρκου Βαφειάδου, γιὰ τὶς ἀνθελληνικές δράσεις τοῦ ΚΚΕ. Κάτι ποὺ οἱ περισσότεροι σήμερα γνωρίζουμε.

Συνέχεια