Τά ὑπέρ καί τά κατά τῆς κάρτας τοῦ πολίτου

Τά ὑπέρ καί τά κατά τῆς κάρτας τοῦ πολίτου   Ἡ κυβέρνησις τῆς Αὐστραλίας παρουσίασε μέ κάθε λεπτομέρεια τά ὑπέρ καί τά κατά τῆς κάρτας τοῦ πολίτου, τήν ὥρα πού στήν Ἑλλάδα τό ὑπουργεῖο έσωτερικῶν κρύβεται πίσω ἀπό τό δἀκτυλό του καί μᾶς πιπιλάει τό μυαλό μέ τά «προτερήματα» τῆς κάρτας.

Οἱ σοβαρές χῶρες ἔχουν καί σοβαρούς πολιτικούς. Καί οἱ σοβαροί πολιτικοί γιά τά σημαντικά θέματα πού νομοθετοῦν, φροντίζουν νά ἐνημερώνουν τούς πολίτες τους μέ ὑπευθυνότητα γιά τούς νόμους πού ψηφίζουν. Ὅταν φυσικά μιλᾶμε γιά ἐνημέρωσι, μιλᾶμε γιά ὀρθή, πλήρη καί πολύπλευρη ἐνημέρωσι.

Δέν μιλᾶμε γιά κατευθυνόμενη προπαγάνδα τῶν ὅποιων θετικῶν (τά ὅποῖα εἶναι κι αὐτά ἐν πολλοῖς ἀμφισβητήσιμα) ὅπως π.χ. γινεται στήν χῶρα μας μέ τήν Ἠλεκτρονική Διακυβέρνησι καί τήν Κάρτα τοῦ Πολίτου. Σᾶς προσκαλοῦμε νά μᾶς ἀναφέρετα περιπτώσεις Ἑλληνικῶν ρεπορτάζ – πλήν ἐλαχίστων, μετρημένων στά δάχτυλα τῆς μιᾶς χειρός – τά ὁποῖα ἐγράφησαν ἤ ἔπαιξαν στά λεγόμενα ΜΜΕ. καί ἀνέφεραν, ἔστω ἐπιγραμματικά, τούς κινδύνους πού συνεπάγονται αὐτές οἱ δράσεις γιά τήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. Δέν ὑπάρχουν ὅσο κι ἄν ψάξετε.

Ἀντίθετα ἀξίζει νά διαβάσετε – καί παράλληλα νά ἀναρωτηθεῖτε γιά τήν ποιότητα τῆς δημοκρατίας στήν χῶρα μας – ἀπό τήν σελίδα τοῦ Αὐστραλιανοῦ Κοινοβουλίου, τήν ἐργασία πού ἔχουν κάνει οἱ Αὐστραλοί βουλευτές γιά τήν Αὐστραλέζικη κάρτα τοῦ πολίτου.

Σέ ἀντίθεσιν δυστυχῶς μέ τούς Αὐστραλούς, βλέπουμε στήν χῶρα μας, ὅσον ἀφορᾶ τήν κάρτα τοῦ πολίτου – θέμα τό ὁποῖο παρακολουθοῦμε καί εἴμαστε σέ θέσι νά ἐκφέρουμε ἄποψιν – ὅτι ὑπάρχει σημαντική ἀπόκρυψις στοιχείων. Γίνεται προσεκτική καί σταδιακή – ἀνάλογα μέ τίς ἀντιδράσεις – ἀποδέσμευσις πληροφοριῶν, ἀργή ἀποκάλυψις προθέσεων καί ἐνεργειῶν καί τέλος συστηματική καί πολύ ἐπικοινωνιακή διαχείρισις τοῦ ὅλου θέματος.

Ἐάν ὅμως γίνονται ὅλα αὐτά μέ ἕνα θέμα ὅπως αὐτό τῆς κάρτας τοῦ πολίτου, τότε πραγματικά ἀγωνιοῦμε γιά τό τί γίνεται μέ τά ἄλλα ἐξ ἴσου σημαντικά γιά τήν χῶρα μας θέματα, ὅπως αὐτά τῆς οἰκονομίας, τῆς ἐθνικῆς ἀμύνης, ἀσφαλείας καί ἐξωτερικῆς πολιτικῆς. Δέν τολμοῦμε νά φανταστοῦμε ὅτι ἡ πρακτική ποῦ ἀκολουθεῖται μέ τήν κάρτα τοῦ πολίτου, ἀκολουθεῖται καί μέ αὐτά τά τόσο σημαντικά θθέματα.

Διαβάστε τά ὑπέρ καί τά κατά τῆς εἰσαγωγῆς ἠλεκτρονικῆς κάρτας τοῦ πολίτου ἀπό τούς Αὐστραλούς βουλευτές ὅπως τά παρουσίασε τό ἰστολόγιο  id-ont.

ΥΠΕΡ

      1.Θά βοηθήση στήν καταπολέμηση τῆς τρομοκρατίας καί τίς ὑπηρεσίες ἀσφαλείας διότι ὡρισμένοι τρομοκράτες χρησιμοποιοῦν πλαστές ἤ πολλαπλές ταυτότητες. Ἡ ἀστυνομία ἰσχυρίζεται ὅτι ὑπάρχει ἀνάγκη νά ἐλεγχθῆ ἡ ταυτότητα σέ μιά πληθώρα περιπτώσεων – ἄτομα μέ ψυχικές ἀσθένειες, πτώματα κλπ – καί ὅτι τό δελτίο ταυτὀτητος θά μποροῦσε νά βοηθήση. Θά μποροῦσε ἐπίσης νά βοηθήση τά προβλήματα τῆς ἀπάτης καί τῆς φοροδιαφυγῆς σέ σχέσι μέ τά κυβερνητικά προγράμματα, ἰδίως σέ σχέσι μέ τήν φορολογία καί τή  εὐημερία.

2.Θά βοηθήση στόν ἐντοπισμό τῶν παρανόμων μεταναστῶν καί παρανόμων ἐργατῶν

3. Θά ἦταν ἀνωτέρα ἀπό ἐναλλακτικές λύσεις πού ἔχουν ἐξεταστεῖ γιά νά ἀντιμετωπίσουν αὐτά τά ζητήματα – γιά παράδειγμα, ἡ χρῆσις ἑνός ἀριθμοῦ φορολογικοῦ μητρώου (δέν ἔχει ἀρκετά ὑψηλή ἀξιοπιστία γιά νά ἀναγνωριστῆ ὡς μοναδικό ἀναγνωριστικό), ἤ ἡ χρῆσι τῶν φορολογικῶς ῥυθμίσεων παρακρατήσεως (αὐτές θά μποροῦσαν νά ἐφαρμοστοῦν μόνο γιά ἕνα περιωρισμένο φάσμα τῶν συναλλαγῶν).

4. Ἀναμενόμενη ἐξοικονόμισι πόρων γιά τήν κυβέρνησι. Ἐκτιμᾶται ὅτι ἡ Αὐστραλέζικη κάρτα θά ἐξοικονομίση πάνω ἀπό 500 ἑκατομμύρια δολλάρια ἐτησίως μειώνοντας τήν ἀπώλεια ἐσόδων ἀπό τήν φορολόγησι.

5. Ὅσοι ἀντιτίθενται στήν κάρτα ἀγνοοῦν ὅτι οἱ περισσότεροι Αὐστραλοί φέρουν ἤδη ἕναν μεγάλο ἀριθμό ἀναγνωρίσεως καρτῶν, ὅπως οἱ ἄδειες ὁδηγήσεως.

6. Ἱστορικά δέν ἐπιβεβαιώνεται ὅτι ὅπου ἐφαρμόστηκε δελτίο ταυτὀτητος αὐτό εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τήν δημιουρία ἑνός ὁλοκληρωτικοῦ κράτους.

7. Ταυτότητες ὑπάρχουν σέ μιά σειρά φιλελεύθερων, δημοκρατικῶν κοινωνιῶν, συμπεριλαμβανομένης τῆς Εὐρώπης (σέ ὡρισμένες χῶρες ἡ χρῆσι της εἶναι ὑποχρεωτική καί σέ ἄλλες ὄχι). Μοναδικά συστήματα ἀναγνωρίσεως μέ ἕναν ἀριθμό ἔχουν καταστεῖ ντέ φάκτο ταυτότητες, στίς ΗΠΑ καί τόν Καναδᾶ.

8. Θά μποροῦσε νά μήν εἶναι ὑποχρεωτικό νά τήν φέρη κάποιος ἀνα πᾶσα στιγμή ἐπάνω του, ἀλλά μόνο γιά ὡρισμένες πράξεις πού ἀφοροῦν τήν φορολογία καί τήν διεκδίκησι κρατικῶν παροχῶν, καθώς καί σέ σχέσι μέ τήν ἀπασχόλησι. Οἱ χρῆσεις αὐτές θἀ ἐπετρέποντο βάσει νόμου (ἄν καί τά ἄτομα θά μποροῦσαν νά ἐπιλέξουν νά τήν χρησιμοποιήσουν καί γιά ἄλλους σκοπούς).

9. Δέν θά δημιουργήση πρόσθετες δυνατότητες γιά ταυτοποιήσεις μέσω Η/Υ γιατί αὐτό συμβαίνει ἤδη. Οἱ ἀνησυχίες γιά τήν προστασία τῆς ἰδιωτικότητος μποροῦν ννά ἀντιμετωπιστοῦν μέ τήν νομοθεσία, ἡ ὁποία θά καθορίζη τῆς προϋποθέσεις ὑπό τίς ὁποῖες θά ἐπιτρέπεται ἡ ταυτοποίησις καί ἡ πρόβλεψις γιά τήν δημιουργία εἰδικῆς ἐπιτροπής παρακολουθήσεως.

ΚΑΤΑ

 1. Ἡ ὅλη πρακτική τῆς ταυτότητος μπορεῖ νά εἶναι ἀναπολτελεσματιή ἄν στηρίζεται σέ ἀνεπαρκῆ βάσι γιά τήν ἀναγνώρισι (γιά παράδειγμα, ἄν δέν ἔχει ἐνσωματωσει τυχόν «θετική» φυσιολοφική ταυτοποίησι).
 2. Δέν μπορεῖ νά παραγάγη τά ἀναμενόμενα ὡφέλη ἀπό τήν κυβέρνησι γιά τήν μείωσι τῆς ἐγκληματικότητος καί τῆς τρομοκρατίας. Ἔχει ὑποστηριχθεῖ ὅτι τά δελτία ταυτὀτητος δέν θά εἶναι ἀποτελεσματικά στήν μείωσι τῆς ἐγκληματικότητος καί ὅτι τό μεγαλύτερο πρόβλημα γιά τήν ἀστυνομία εἶναι νά συνδέση τά ἐγκλήματα μέ τούς δράστες καί ὄχι νά ἐντοπίση τούς δράστες. Σέ σχέσι μέ τήν τρομοκρατία, προβάλλεται τό ἐπιχείρημα ὅτι οἱ τρομοκράτες συνήθως διασχίζουν τά σύνορα, χρησιμοποιῶντας visa τουριστῶν (ὅπως ἔγινε τήν 11η Σεπτεμβρίου), ἤ ἔχουν νόμιμες ταυτὀτητες (ὅπως οἱ βομβιστές τῆς Μαδρίτης) ἤ πολύ καλές πλαστογραφήσεις.
 3. Μπορεῖ νά εἶναι πιό δαπανηρή ἀπό ὅτι ἐκτιμᾶται, λόγω τῆς γραφειοκρατίας καί τοῦ κόστους συμμορφώσεωςς, ἰδιωτικοῦ τομέος πού ἀπαιτεῖται. (σχόλιο: Στήν Αὐστραλία πού προφανῶς τό δημόσιο εἶναι όργανωμένο, ἡ εἴσοδος τῆς ταυτότητος δέν θά προσφέρη περισσότερη ἐξυπηρέτησι. Ἀντίθετα θά προσθέση κόστη καί γραφειοκρατία.Αὐτό ἀκριβῶς ἰχυριζόμαστε κι ἐμεῖς: Ἡ ὀργάνωσις τοῦ δημοσίου μπορεῖ νά γίνη ἀνεξάρτητα ἀπό τή εἴσοδο τῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτότητος. Δέν εἶναι ἀπαραίτητος ἡ κάρτα γιά τήν ὀργάνωσι τοῦ δημοσίου, οὔτε πρέπει νά γίνη μέ ἀφορμή τήν κάρτα. Ἡ ὀργάνωσις τοῦ δημοσίου πρέπει νά γίνη οὕτως ἤ ἄλλως. Ἐάν ὄμως ὀργανωθεῖ τὀ δημόσιο τότε ὁ πολίτης μπορεῖ νά ἐξυπηρετηθῆ μέ τό ὑφιστάμενο δελτίο ταυτότητος, δέν χρειάζεται ννά τοῦ χορηγηθῆ ΚτΠ.
 4. Θά ἦταν ἄβολο καί θά δημιουργήση προβλήματα σέ ὅμάδες τοῦ πληθυσμοῦ.
 5. Θά ἀλλάξη δραματικά τίς σχέσεις μεταξύ τοῦ ἀτόμου καί τοῦ κράτους, καί θά παράσχη τήν δυνατότητα γιά μαζική ἐποπτεία τοῦ πληθυσμοῦ. Τά προγράμματα ταυτοποιήσεως τῶν Η/Υ θά θέσουν μέ ἐπαγγελματικό τρόπο ὅλους ὑπό ἐπιτήρησιν, ὄχι μόνον ὅσου εἶναι ὑποπτοι γιά παράνομον δραστηριότητα.
 6. Εἶναι περιττή. Ἡ κυβέρνησις ἔχει ἤδη ὑποδομές στήν διάθεσίν της γιά τόν ἐντοπισμό ἐκείνων πού χρησιμοποιοῦν πολλαπλές ταυτότητες ἤ ἀποφεύγουν τήν πληρωμή τῶν φόρων ἤ διαπράττουν ἀπάτες. Σχόλιο: Ἕνα ἀκόμα ἐπιχείρημα ἐνάντια στήν κάρτα ἀγορῶν ἤ φοροκάρτα πού προβλέπεται νά ἰσχύση μέ τό νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Δέν εἶναι ἀπαραίτητη ἡ καθολική ἠλεκτρονική καταγραφή τῆς οἰκονομικῆς  δράσεως τῶν πολιτῶν προκειμένου νά παταχθῆ ἡ φοροδιαφυγή, ἡ φοροαποφυγή καί ἡ εἰσφοροδιαφυγή. Μέ τούς σωστούς ἐλέγχους μποροῦν νά ὑπάρξουν θετικά ἀποτελέσματα χωρίς φακέλλωμα τῶν καταναλωτικῶς συμπεριφορῶν
 7. Συνιστᾶ ἀπειλή γιά τίς ἐλευθερίες τῶν πολιτῶν: δίνεται ἡ δυνατότης τῆς παραβιάσεως τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς, ἐπιτρέποντας τήν σύνδεσι τῶν κυβερνητικῶν καί τῶν ἰδιωτικῶν βάσεων δεδομένων. Ἡ Ἀγγλική ὀργάνωσις Liberty ὑποστήριξε ὅτι «ὑπάρχει ἕνα μαχητό τεκμήριο ὑπέρ τῆς ἐλευθερίας, τῆς αὐτονομίας καί τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς τοῦ ἀτόμου (καί ἑπομένως κατά τῶν ταυτοτήτων)…Τό θέμα εἶναι κατά πόσον οἱ προτάσεις τῆς κυβερνήσεως ἀναστρέψουν τό ἰσχυρό αὐτό τεκμήριο». Ἀνησυχίες ἔχουν ἐκφραστεῖ σχετικά μέ τήν ὑφέρπουσα διεύρυνσι τῶν λειτουργειῶν, γιά τό ποιός θά εἶναι σέ θέσι νά ἔχει πρόσβασι στό Ἐθνικό Μητρῶο Ταυτότητα καί τήν φύσι καί τήν ἔκτασι τῶν προσωπικῶν πληροφοριῶν πού θά συγκεντρωθοῦν καί θά διατηρηθοῦν. Ἡ ἐμπειρεία στίς ΗΠΑ καί τό Καναδᾶ ὅτι μόλις ἕνα τέτοιο σύστημα ἐγκατασταθεῖ, θά ἦταν ἀδύνατον νά ἀποφευχθοῦν νόμιμες αὐξανόμενες χρῆσεις ἤ παράνομες καταχρῆσεις τοῦ συστήματος.
 8. Ὁ ὑποχρεωτικός χαρακτῆρας τῶν δελτίων ταυτότητος θά σήμαινε ὅτι ἄν ἕνα πρόσωπο χάσει τήν κάρτα του ἤ τοῦ τήν κλέψουν, θά εὑρεθῆ σέ δύσκολη θέσι, μιᾶς καί θά ἀντιμετωπισθῆ μέ καχυποψία ἤ ἄρνησι παροχῆς ἀγαθῶν ἤ ὑπηρεσιῶν.
 9. Οἱ κάρτες θά πρέπει νά ἐκδίδονται μέ βάσι κάποια ἄλλη μορφή ταυτότητος, ὅπως ἕνα πιστοποιητικό γεννήσεως ἤ ἄδεια ὁδηγήσεως. Αὐτά ὅμως τά ἔγγραφα θά μποροῦσαν νά εἶναι πλαστά ἤ νά ἔχουν ἀποκτηθῆ παράνομα.
 10. Δυσανάλογες ἐπιπτώσεις γιά τίς ἐθνικές μειονότητες. Ἔχει διατυπωθεῖ ἡ ἄποψις ὅτι οἱ ἐθνικές μειονότητες θά εἶναι δυσανάλογα στοχευμένες ἀπό τήν ἀστυνομία ἤ τούς παροχεῖς ὑπηρεσιῶν ὅταν προσκομίζουν τό δελτίο ταυτοτητός των.
 11. Ἀκρίβεια καί ἐπικαιροποίησις τῶν πληροφοριῶν. Ἔχουν ἐκφραστεῖ ἀνησυχίες σχετικά μέ τό πόσο ἀκριβεῖς καί ἐνημερωμένες θά εἶναι οἱ πληροφορίες στό ἐθνικό μητρῶο. Ἕνα συναφές ζήτημα εἶναι ἄν οἱ ἰδιῶτες θά ἔχουν τό δικαίωμα νά ἐλεγχουν τά στοιχεῖα πού τούς ἀφοροῦν καί  νά ἀπαιτοῦν τά λάθη νά διορθώνονται, σύμφωνα μέ τήν ἰσχύουσα νομοθεσία περί ἰδιωτικῆς ζωῆς.
 12. Τό κόστος ἀποκτήσεως τῆς κάρτας.Προφανῶς στό Ἠνωμένο Βασίλειο, προτείνεται νά ἀνακτήσει ἡ Ἀγγλική κυβέρνησις μέρος τοῦ κόστους δημιουργίας της, χρεώνοντας τόν κάτοχό της μέ κάποιο ποσό κατά τήν παραλαβή της. Ἔχει ὑπολογιστεῖ ὅτι τό κόστος γιά τήν κάρτα θά μποροῦσε νά κυμανθῆ ἀπό 93 ἔως 300 λίρες.                                                                                                                                                                              ἐλ. ὥρα σελ. 3
(Visited 25 times, 1 visits today)
Leave a Reply