Θά ἔχουμε συντόμως ἐκλογές;

Δὲν ξέρω πόσο εἶναι τὸ «συντόμως», σὲ ζητήματα γεωπολιτικῆς, ἀλλὰ ναί… Αὐτὰ τὰ γεγονότα, ποὺ ἤδη διαδραματίζονται στὴν περιοχή μας, ἐπιτάσσουν γιὰ ἐμᾶς ἐκλογές…
Ὅπως ἐπίσης δὲν γνωρίζω τὸ ἐὰν θὰ προλάβουν κάποιοι νὰ φθάσουν σὲ προσχεδιασμένες ἐκλογές, ἀκόμη κι ἐὰν τὶς ἐξαγγείλουν…
Κι ἀκόμη δὲν γνωρίζω τὸ ἐὰν τελικῶς θὰ ἐξελιχθοῦν ὁμαλῶς τὰ σχέδια τῶν τοκογλυφικῶν δικτατορίσκων ἢ κάτι, ὁ,τιδήποτε, θὰ ἀνακόψη (ὁριστικῶς καὶ ἀμετακλείτως) τοὺς ὁποίους σχεδιασμούς τους, σηματοδοτώντας κι ἐπισήμως τὴν ἀρχὴ τοῦ τέλους τους…

Βάσει ὅμως αὐτῶν ποὺ διαφαίνονται στὸ σκηνικὸ τῶν ἀνακοινώσεων, τῶν ἐξαγγελιῶν καὶ τῶν προβλέψεων, ἡ (φερομένη ὡς) κυβέρνησις ἔλαβε ἐντολὴ νὰ ἀποχωρήσῃ (βλέπε πυρκαϊὲς Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς) καί, ἁπλῶς, αὐτὴν τὴν στιγμὴ κερδίζει λίγο χρόνο, γιὰ νὰ μὴν φανῇ πὼς φεύγει κακὴν κακῶς, ἐνᾦ παραλλήλως, στὸ ἐναπομείναν διάστημα τῆς παραμονῆς της, θὰ δοῦμε ἀμέτρητες κωλοτοῦμπες, προδοσίες καὶ μειοδοσίες, συνδυαστικὰ μὲ τὰ ἀκραία πλιάτσικα, τὶς ὑπερβολικὲς ῥεμοῦλες καὶ τὶς ἄνευ ὁρίων λεηλασίες, πρὸ κειμένου νὰ ἐξαργυρώσῃ κι ὁ τελευταῖος χειροκροτητής τους τὴν τΣΥΡΙΖΑιοπληξία του, μὲ τὶς μέγιστες δυνατὲς ἀπολαβές.

Οἱ ἐκλογές, στὴν πραγματικότητα, ἔχουν ἤδη ἐξαγγελθῆ, ἀπὸ τὶς 23 Αὐγούστου.
Γιὰ τὴν ἀκρίβεια δὲν ἔχουν ἐξαγγελθῆ ἐπισήμως, ἀλλὰ ἔχει δοθῆ ἐντολὴ ἀλλαγῆς κυβερνητικοῦ σκηνικοῦ.
Κατὰ τὰ συνήθη δῆλα δή…

Θά μάθουμε ἄρα γέ τόν ἀριθμό τῶν νεκρῶν;

Διάχυσις καὶ ἀποποίησις εὐθυνῶν μεταθέτει ἐγκλήματα στὶς πλάτες τῶν …θυμάτων!!!

Φωτιές γιά νά καλύψουν τί;

Ὅταν ἡ παραπληροφόρησις …«δικαιολογοῦσε» τὴν καταστροφὴ τῆς Ἑλλάδος!!!

Παρ΄ ὅλα αὐτά, γιὰ κάποιον (ἐπισήμως πάντα) …ἀνεξήγητον λόγο, ἐδόθη μικρά, ἀγνώστου διαρκείας, παράτασις κι ἔτσι, κοτσανολογώντας, ἀλαλάζοντας καὶ παραπληροφορώντας, προσπαθοῦν, τραβώντας ἀπὸ τὰ μαλλιὰ τὸν χρόνο, νὰ …δικαιολογήσουν τὴν παρουσία τους, ἀποκρύβοντας τὶς παρατάσεις ποὺ ἔλαβαν.

Παραλλήλως ὅμως τὰ ἐν λόγῳ κουδουνισμένα ἀγωνίζονται νὰ συσπειρώσουν τὸν ἐκλογικό τους χυλό, πρὸ κειμένου νὰ μὴν εὑρεθοῦν ταὐτοχρόνως καὶ ἐκτὸς τῆς βο(υ)λῆς τους καὶ ἐντὸς κάποιας χωματερῆς.
Λόγῳ ὅμως τῶν προσφάτων πυρκαϊῶν καί, κυρίως, λόγῳ τῶν (τοὐλάχιστον) ὑπέρ-διπλασίων (ἐκ τῶν γνωστῶν παπαγαλιζόντων ἀνακοινώσεων) νεκρῶν,
χρειάζονται ἐπὶ πλέον λίγο χρόνο τὰ (φερόμενα ὡς) κυβερνητικὰ στελέχη, γιὰ νὰ ἐπιτύχουν κάπως τὴν ἐλαχίστη, πρὸς ὄφελός τους, ἀναστροφὴ τῆς κοινῆς γνώμης, ποὺ θὰ τοὺς ἐπιτρέψη, τοὐλάχιστον, νὰ ἐπανεισαχθοῦν στὴν βο(υ)λή τους, δίχως νὰ προκαλέσουν τὴν κοινὴ γνώμη.

Αὐτὸ σημαίνει πὼς ἤδη τσακίζονται γιὰ νὰ «κλείσουν» (κακὴν κακῶς βεβαίως-βεβαίως) τὸν φάκελλο τῶν νεκρῶν καί, κυρίως, τὴν καταγραφὴ τῶν κατοικιῶν, πρὸ κειμένου στὴν ΔΕΘ νὰ προλάβουν νὰ παρουσιάσουν …«ἔργον» ἀποζημιώσεων.
Ἔχουν ὅμως ἐμπρός τους 4.500 κατοικίες κατεστραμμένες καὶ οἱ μηχανικοὶ ποὺ δύνανται νὰ ἐπιβλέψουν εἶναι μία εἰκοσάδα. Πῶς θά τά προλάβουν ὅλα αὐτά;
Ἁπλούστατα… Δὲν θὰ τὰ προλάβουν… Γιὰ τὰ μάτια τοῦ κόσμου θὰ ἀποζημιώσουν ἀκόμη καὶ (κάθε εἴδους) …ψινάκηδες, πακιστανούς, βουλγάρους, ἀθιγγάνους καὶ ὅ,τι ἤθελε προκύψη, γιὰ νὰ ἔχουν καταγεγραμένους ἀριθμοὺς ἀποζημιωθέντων, ἐνᾦ οἱ πραγματικοὶ πυρόπληκτοι θὰ κληθοῦν νὰ ἀντιμετωπίσουν (ὡς συνήθως) μόνοι τους βασικὰ προβλήματα ἐπιβιώσεώς τους.

Γιατί τίς ἔλαβαν τίς παρατάσεις ὅμως;
Εἴπαμε… κρατοῦν «καυτὲς πατάτες» καὶ ἀκόμη δὲν ἔχει συμφωνηθῆ ἐπακριβῶς τὸ ποιὸς θὰ εἶναι ὁ ἐπόμενος, ποὺ θὰ …κατακαῆ, γιὰ νὰ κλείσῃ τὸ κεφάλαιον Ἑλλάς, μὲ τὸν τρόπο ποὺ τὸ γνωρίζαμε. Ἀφῆστε δὲ ποὺ γύρω μας καζάνια, ἕτοιμα νὰ ἐκραγοῦν, ἀπειλοῦν κάθε στιγμὴ νὰ ἀνατρέψουν κάθε καλὰ μελετημένο σχεδιασμὸ τῆς ἀνατροπῆς τῶν σημερινῶν γεωπολιτικῶν ἰσοῤῥοπιῶν.

Τὰ τΣΥΡΙΖΑίϊκα κουδουνισμένα προσωρινῶς ἐξυπηρετοῦν. Ὄχι ὅμως γιὰ πολύ.
ξυπηρετοῦν πρόσκαιρα καὶ γνωρίζουν θαυμάσια πὼς παύει νὰ εἶναι χρήσιμος ὁ ῥόλος τους. Δὲν διακρίνονται ἀπὸ ἰδιαιτέρα εὐφυΐα, δὲν μποροῦν νὰ ἐλλιχθοῦν σὲ ἄλλα πεδιά πέραν τῆς κομματοβλακείας τους καί, ὡς παγιδευμένοι σὲ ἀλλοπρόσαλλες ἰδεοληψίες, ἀδυνατοῦν ἀκόμη καὶ νὰ συμφωνήσουν σὲ βασικὲς γραμμές, πρὸ κειμένου νὰ διατηρήσουν κάτι ἀπὸ τὰ ὅσα ὑποτίθεται πὼς (θὰ μποροῦσε νά) πρεσβεύῃ τὸ κόμμα τους.
Ἕνα ἀλλαλοῦμ στὰ κεφάλια τους, ἕνα ἀλλαλοῦμ στὰ συνέδριά τους, ἕνα ἀλλαλοῦμ στὰ προγράμματά τους.
Καί, τώρα, ἐπὶ προσθέτως τῶν ἤδη προαναφερομένων, τὰ πνίγει ὁ πανικὸς τῆς ἐκδιώξεώς τους. Λόγῳ ἀκριβῶς αὐτῆς τῆς ἀποχωρήσεώς τους, παραπαίουν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μεγιστοποιῶνται τὰ λάθη τους καὶ νὰ ὑποπίπτουν σὲ παγίδες, ποὺ μόνοι τους στήνουν.
Τελείωσαν καὶ  τὸ γνωρίζουν. Αὐτὸ ποὺ θέλουν νὰ μᾶς κάνουν νὰ βλέπουμε εἶναι πλαστὸ καὶ ἡ ἐξουσία τους πρὸ πολλοῦ ἀνύπαρκτος. Τώρα ἦλθε καὶ ἡ ἐντολὴ ἀντικαταστάσεώς τους καὶ θὰ βιώσουμε κάθε λογῆς παραλογία, ἔως τὸ τέλος τους.
Τὸ σύνθημα ἐδόθη καὶ οἱ ἡμέρες τους τελειώνουν, μὰ μαζὺ μὲ τὶς ἡμέρες τους τελειώνει καὶ μία ἀντιπολίτευσις, ἕνα πολιτικὸ σκηνικὸ ποὺ ἀπέτυχε καὶ ὅλα τὰ οἰκονομικὰ πειράματα ποὺ διένεργήθησαν τὰ τελευταία χρόνια…

Καί πότε θά ἐξαγγελθοῦν τελικῶς ἐκλογές;
Χμμμ…
Δὲν νομίζω νὰ φθάσουμε σὲ ἐκλογές, ἐπὶ τοῦ παρόντος τοὐλάχιστον, διότι ἀντιλαμβάνομαι πὼς θὰ μᾶς προλάβουν ἄλλου εἴδους γεγονότα. .
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς αὐτούς, τοὺς σημερινοὺς (φερομένους ὡς) κυβερνῶντες μας, γιὰ τὰ μπάζα τοὺς ἔχουν.

Αὐτὸ ποὺ ἔχει σημασία πλέον δὲν εἶναι τὸ ἐὰν (καὶ πότε) θὰ ἐξαγγελθοῦν ἐκλογές, ἀλλὰ τὸ ἐὰν καὶ πότε (καί, ἰδίως πῶς) θὰ ὁλοκληρωθοῦν οἱ νομομαγειρευτικοὶ σχεδιασμοί, καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ πότε (καὶ πῶς) θὰ ἀρχίσουν νὰ …σκᾷν βόμβες καὶ «καζάνια» γύρω μας.
Κι ὅλα αὐτὰ φυσικὰ ἐὰν κι ἐφ΄ ὅσον κάτι, ὁ,τιδήποτε, βάσει …τυχαιοτήτων, δὲν λειτουργήσῃ ὡς ὀ κύριος ἀποδομητικὸς παράγων καταστροφῆς κάθε, ἔως τώρα, σχεδιασμοῦ.

Νὰ μὴν τρομάξουμε μόνον, διότι τώρα ἀρχίζουν τὰ ὡραία.
Εἴπαμε… θὰ περάσουμε μέσα ἀπὸ τὴν Κόλασιν, γιὰ νὰ καθαρθοῦμε καὶ νὰ ξανά-σταθοῦμε μόνοι μας στὰ πόδια μας!!!
Καὶ ἡ Κόλασις εἶναι ἐμπρός μας… Ἀκόμη στὸν …προθάλαμό της εὐρισκόμεθα!!!

Φιλονόη

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Θά ἔχουμε συντόμως ἐκλογές;

Leave a Reply