Μαθαίνουμε ἀμφισβητώντας…

Ἡ ἀμφισβήτησις εἶναι μέσον κι ὄχι σκοπός.
Χρησιμοποιεῖται γιὰ νὰ φθάσουμε σταδιακῶς στὴν Ἐλευθερία, μέσα ἀπὸ τὴν μάθησιν.

Ἡ μάθησις εἶναι μία πορεία δίχως ἀρχὴ καὶ τέλος.
Ἡ μάθησις διαρκῶς διευρύνεται καὶ γίνεται πολυπλοκότερη, ὅταν κι ἐφ΄ ὅσον ἐμεῖς ἀνοίξουμε τοὺς πνευματικούς μας ὁρίζοντες.
Ἡ μάθησις ξεκινᾶ ἀπὸ τὶς ἀμφισβητήσεις ἐπὶ παντὸς κατεστημένου καὶ ἐπὶ πάσης ἐπιβεβλημένης θεωρίας καὶ καταλήγει πάντα στὴν Ἀλήθεια.
Ἡ Ἀλήθεια ἀνακαλύπτεται καὶ δὲν χαρίζεται.
Εἶναι πορεία καὶ εἶναι εὐτυχία νὰ τὴν διανύῃ κάποιος.

Ἡ ἀμφισβήτησις δὲν γίνεται γιὰ ἐπαναστατικοὺς λόγους, ἀλλὰ εἶναι καὶ ἡ μόνη, πραγματικὴ ἐπανάστασις, ποὺ δύναται νὰ κάνῃ ὁ Ἄνθρωπος!!! Ἡ Γνῶσις εἶναι δύναμις. Ἡ πληροφορία, ἐὰν δὲν συνοδεύεται ἀπὸ ἐπεξεργασία καὶ ἀναθεωρήσεις, παραμένει στείρα.
Ἡ Γνῶσις δὲν εἶναι πληροφορία, ἀλλὰ ἀποκτᾶται μὲ τὴν βοήθειά της.

Ἡ Ἀμφισβήτησις ὁδηγεῖ, σταδιακῶς, στὴν γνῶσιν.
Ἡ γνῶσις στὴν ἐμπειρία καὶ τελικῶς στὴν σοφία καὶ στὴν ἐλευθερία.

Προσοχὴ ὅμως!!!
Δὲν ἀμφισβητοῦμε γιὰ νὰ ἀμφισβητοῦμε, διότι τότε θὰ καταλήξουμε νὰ ἀπαξιώσουμε τὶς Ἀλήθειες, ποὺ εἶναι τὸ πέρας κάθε μικρῆς ἢ μεγάλης διαδρομῆς!!!
Δὲν ἀμφισβητοῦμε τὰ αὐταπόδεικτα, διότι θὰ καταντήσουμε γραφικοί.
Ἀμφισβητοῦμε αὐτὰ ὅλα ποὺ κάποιοι ἐνέχνως μᾶς ἔπεισαν πὼς εἶναι …δικά μας συμπεράσματα καὶ πεποιθήσεις, μέσα ἀπὸ τὸ σύστημα ἐκπαιδεύσεώς τους, τὴν καθημερινὴ προπαγάνδα καί, κυρίως, τὶς κρατοῦσες ἀπόψεις.

Φιλονόη

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply