Κάτω ὁ Ῥουβίκων

Ὁ Κ. Α. Παναγόπουλος περιγράφει μὲ εὔθυμο τρόπο τὴν προεκλογικὴ ὁμιλία ἐνὸς ὑποψηφίου βουλευτοῦ:

«Καὶ τότε ἐγώ, ὡς ἄλλος Καίσαρ, ἀπεφάσισα νὰ διαβῶ τὸν Ῥουβίκωνα…»  Συνέχεια

Νικόλαος Κεφαλᾶς, ὁ Γραικός

Ὁ Νικόλαος Κεφαλᾶς (1763/70 – 1850) γεννήθηκε καὶ μεγάλωσε στὴν Ζάκυνθο ὃπου καὶ διδάχθηκε τὰ πρῶτα γράμματα κοντὰ στὸν Ἀντώνιο Μαρτελάο καὶ τὸν δυτικὸ ἱερωμένο Νικολὸ Ρενῶ. Ἀπὸ μικρὴ ἡλικία θὰ στραφῇ στὴ θάλασσα καὶ τὸ ἐμπόριο, ἀρχικὰ ὡς ναύτης καὶ ἀργότερα ὡς καπετάνιος σὲ δικὸ του πλοῖο, πραγματοποιῶντας ἀρκετὰ ταξίδια στὴ Μεσόγειο θάλασσα.

Στὰ 1809/10 θὰ βρεθῇ στοὺς Παξοὺς –ποὺ τότε εὑρίσκοντο ὑπὸ γαλλικὴ κατοχή- σὲ μία προσπάθεια ἐκδιώξεως ἀπὸ τὸ νησὶ τῆς γαλλικῆς φρουρᾶς. Ἒχοντας παρουσιασθεῖ ὡς ἀπεσταλμένος τοῦ Ἂγγλου ἀρχιστράτηγου Ὂσβαλντ καὶ μὲ τὴν συνεργασία τῶν τοπικῶν ἀρχόντων θὰ καταφέρη νὰ διώξῃ τὴν γαλλικὴ φρουρὰ καὶ νὰ ὑψώσῃ τὴν ἀγγλικὴ σημαία στὴν περιοχή. Συνέχεια

Οἱ νόμοι τῶν «Κλεφτῶν»

Καί ἐφ`ὃσον κρατεῖ ἐν τῇ κοινωνίᾳ ἡ ἀδικία, οὐδέποτε θά ἐκλιπῶσι καί οἱ λῃσταί τῶν ὀρέων….

 

Οἱ νόμοι τῶν «Κλεφτῶν»

-Πᾶς προδότης οἱασδήποτε φυλῆς, γλώσσης καί θρησκείας, ὁ προδίδων οἱονδήποτε κλέφτην ἢ τό λημέρι ἢ τούς τροφοδότας τῶν κλεφτών, θανατοῦται ὑπό τῶν παθόντων ἢ ὑπό παντός ἂλλου κλέφτου.

-Τό ὂνομα τοῦ προδότου, γνωστόν γίνεται πᾶσαις ταῖς συμμορίαις, ὃπως ἐκδικηθῶσι τούς προδοθέντας ἀδελφούς.

-Ὁ φίλος τυχόν γενόμενος προδότου κλέφτης, ἀποκυρύσσεται ὑφ`ὃλων τῶν κλεφτῶν ὡς προδότης, ὃστις δέν φονεύεται μέν, ἀλλά περιφρονεῖται καί ἀποδιώκεται πάσης συμμορίας ἒως ἂν φονεύσῃ προδότην. Συνέχεια