Δὲν ὑπάρχουν μυστήρια…

Τελικῶς ὅλα ἐξηγῶνται. Δὲν ὑπάρχουν μυστήρια.
Σὲ «προηγμένη καὶ ἰδεολογικῶς ἀπηλευθερωμένη» χώρα τῆς Δύσεως, ὅπου ὅλα τὰ προβλήματα ἔχουν λυθεῖ καὶ τὸ μόνο κυρίαρχο ζήτημα εἶναι ὁ φυλετικὸς αὐτοπροσδιορισμός, κάποια γυναῖκα ἔκανε νομικὲς ἐνέργειες γιὰ νὰ καταχωρηθῇ ὡς ἄνδρας.
Ἡ γυναῖκα… συγγνώμη, ὁ ἄνδρας, ἦταν ἔγκυος κι ἐγέννησε.
Ἄμεσα ξεκίνησε τὶς ἐνέργειες ὥστὲ νὰ καταχωρηθῇ ὡς …πατέρας τοῦ μωροῦ…
Συνέχεια

Χρέος μας τό …«χρέος» ἤ ἡ Ἐλευθερία;

Κάποιαν στιγμή, τὸ 2010, μετὰ τὴν ὑπαγωγή μας στοὺς «μηχανισμοὺς στηρίξεως» (βλέπε καὶ κεκαλυμμένους μηχανισμοὺς ἐπισήμου ἐλέγχου ἤ, ἄλλως, μνημόνια) ξεκίνησε ἕνας ὀρυμαγδὸς δηλώσεων, «ἀντιδράσεων» καὶ κάθε μορφῆς προπαγανδιστικῶν ἐνεργειῶν (κινημάτων), γιὰ νὰ σωθοῦμε ἀπὸ αὐτὴν τὴν νέα, ἀπολύτως μεθοδευμένη, μορφὴ σκλαβιᾶς. Ἐκεῖ ἦταν, ποὺ μὲ πρόσχημα τὴν ἀπαλλαγή μας ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς μηχανισμούς, ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ἔβλεπαν (καὶ βλέπουν) ἤ ἤθελαν νὰ βλέπουν (γιὰ τοὺς προσωπικούς τους λόγους, ποὺ δὲν εἶναι ἀπαραιτήτως γιὰ τὸ καλό μας), τὸ ἐν λόγῳ πρόβλημα ἐπιδερμικῶς, ἑστίαζαν (κι ἑστιάζουν) μόνον στὴν μερικὴ πλαστότητα τοῦ «χρέους» καὶ  οὐδέποτε στὴν ὁλικὴ πλαστότητα τοῦ κράτους ἤ στὴν ὁλικὴ πλαστότητα τῶν νόμων ποὺ τὸ δομοῦν καὶ τὸ ὑποστηρίζουν καὶ τὸ κάνουν νὰ φαίνεται ὡς κάτι ποὺ ὀφείλουμε νὰ ὑπερασπισθοῦμε. Ὅλοι αὐτοί, φανεροὶ καὶ κρυφοί, δουλεύουν μόνον γιὰ νὰ καλύψουν τὴν ἔμμεσο νομιμοποίησιν τοῦ τόκου, ποὺ οὐδὲ ἕνα Σύνταγμα παγκοσμίως ἀναφέρει. Ὅλοι αὐτοί, ποὺ ἀναφέρονται ἐπιλεκτικῶς καὶ μόνον στὴν ἀνάγκη (ἢ μή) ὑπάρξεως τῶν μνημονίων, ὑπερασπίζονται στὴν πραγματικότητα τοὺς τοκογλύφους καὶ τοὺς μηχανισμούς τους. Ὅλοι αὐτοί, ποὺ μᾶς ὑποδεικνύουν τὸ «χρέος» ὡς πρόβλημα, ἀρνοῦνται νὰ ἐμβαθύνουν καὶ  νὰ ἀναλύσουν τὴν πραγματικὴ μορφὴ τοῦ ἐν λόγῳ μηχανισμοῦ, εἴτε διότι ἀρέσκονται σὲ ὁπαδοὺς καὶ χειροκροτητές, εἴτε διότι εἶναι ἐντεταλμένοι πράκτορες. Συνέχεια

Ξε-θάβοντας ἕνα μῖσος ποὺ «κουκουλώνεται» ἐδῶ κι αἰῶνες…

Κρίνοντας ἀπὸ τὰ ἐπεισόδια ποὺ συμβαίνουν αὐτὴν τὴν περίοδο στὴν Τουρκία, μποροῦμε νὰ ἐξαγάγουμε πολλὰ συμπεράσματα γιὰ τὸ ποιὸν οἱ λαοὶ (καὶ εἰδικῶς σήμερα οἱ Τοῦρκοι) θεωροῦν ὡς ὑπεύθυνο γιὰ τὰ δεινά τους.

Τὸ παραπάνω ἄρθρον θεωρεῖ ὡς ἐγκέφαλον τῆς ἐπιθέσεως τὸν Ἐρντογὰν (τὶ πρωτότυπον!!!) καὶ ἀναφέρεται σὲ μερικὲς ἀκόμη ἐπιθέσεις ποὺ ἐδέχθη ἡ κεντρικὴ συναγωγὴ τῆς Κωνσταντινουπόλεως τὶς τελευταῖες δεκαετίες.
Συνέχεια

Γκρεμίζουμε ὅμως ἀκόμη …«τείχη» (πάντα προγραμματισμένα!!!)

Τὴν ἴδια ἡμέρα, ποὺ οἱ Γάλλοι γκρεμίζουν τὴν Βαστίλη τὸ 1789,
στὴν Ἑλλάδα τοῦ 2017: Συνέχεια

Δικαίωμα τῶν πολυεθνικῶν νὰ ἁρπάζουν…

Τὰ ἰσχυρότερα καὶ ἱκανότερα κοράκια τοῦ κόσμου
(Συνεπικουρούμενα ἀπὸ ἐντοπίους δοσιλόγους καὶ μαυραγορῖτες!)

Ἐνάντια σὲ ἕναν διεφθαρμένο καὶ ἀνίκανο
(ποὺ ὅμως παλεύει γιὰ τὸ δικαίωμα τῆς χώρας του νὰ ἀνήκῃ
σὲ αὐτὴν ὁ ὀρυκτός της πλοῦτος – κι ὄχι στὴν Νέα Τάξη).
Συνέχεια

Ὑπὸ τὸ μένος τῶν …«προσφύγων»

Ἡ τύχη τῆς Εὐρώπης στά χέρια τῶν …«προσφύγων»;
Ἡ διάλυσίς της ἐπίσης;
Ὁ κάθε «ἀντιτρομοκρατικός νόμος» λόγῳ τῆς παρουσίας τους, ἔχει σοβαρούς κοινωνικούς καί πολιτειακούς λόγους γιά νά δημιουργεῖται καί νά ἐπιβάλεται ὡς …λογικός;;;
(Παρατηρῆστε τὴν παρακάτω εἰκόνα, ποὺ περιλαμβάνει, ἐπίσης μερικὲς ξεκάθαρες ἀπαντήσεις γιὰ τὸ τὶ ἀκριβῶς συμβαίνει στὶς ζωές μας.)

κεντρικὴ εἰκόνα -πατῆσε ἐπάνω της γιὰ μελέτη- ἀπὸ ἐδῶ
Οἱ ὑπόλοιπες εἰκόνες (παρακάτω) ἐμπεριέχονται στοὺς ἐπομένους συνδέσμους Συνέχεια