Ἡ σύστασις ἐπιχειρήσεως ἰσοδυναμεῖ μέ τήν σύστασιν …ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως;

Ἡ σύστασις ἐπιχειρήσεως ἰσοδυναμεῖ μέ τήν σύστασιν ...ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως;Ευτυχώς πάντως που υπάρχουν και άλλες χώρες στον κόσμο που η σύσταση επιχειρήσεως δεν ταυτίζεται με την σύσταση εγκληματικής οργανώσεως, και μπορούν οι πολιτικοί της χώρας μας να εξυπηρετούνται.

Ίσως οι μεγαλύτεροι μπουρτζόβλαχοι της υφηλίου (κατ’εικόναν και καθ’ομοίωσιν του ιδρυτού της Γ'(Β) ελληνικής δημοκρατίας)!

Συβρίδης Γιῶργος

φωτογραφία

(Visited 156 times, 1 visits today)
Leave a Reply