Σχετικὰ μὲ τὴν καταγωγὴ τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου.

Σχετικὰ μὲ τὴν καταγωγὴ τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου.Ὁ Πλούταρχος σχετικὰ μὲ τὴν καταγωγὴ τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου ἀναφέρει τὰ ἐξῆς:

«Ἀλέξανδρος ὅτι τῷ γένει πρὸς πατρὸς μὲν ἦν Ἡρακλείδης ἀπὸ Καράνου, πρὸς δὲ μητρὸς Αἰακίδης ἀπὸ Νεοπτολέμου, τῶν πάνυ πεπιστευμένων ἐστί». (Παράλ. Βίοι, 2).

πηγή

Ἀπόδοση:
«Τὸ ὅτι ὁ Ἀλέξανδρος, ὅσον ἀφορᾶ στὴν καταγωγή του, ἦταν ἀπόγονος τοῦ Ἡρακλέους, ἀπὸ τὸν Κάρανο, καὶ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς μητέρας του ἦταν ἀπόγονος τοῦ Αἰακοῦ, ἀπὸ τὸ Νεοπτόλεμο, εἶναι ἀποδεκτό ἀπὸ ὅλους (ἀπὸ κανέναν δὲν ἔχει ἀμφισβητηθεῖ)».

Ἐπίσης, ὁ Διόδωρος ὁ Σικελιώτης ἀναφερόμενος στὴν καταγωγή τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου γράφει τὰ ἐξῆς:

«᾿Αλέξανδρος οὖν γεγονὼς κατὰ πατέρα μὲν ἀφ’ ῾Ηρακλέους, κατὰ δὲ μητέρα τῶν Αἰακιδῶν οἰκείαν ἔσχε τὴν φύσιν καὶ τὴν ἀρετὴν τῆς τῶν προγόνων εὐδοξίας.. (Διόδ. Σικελ.,17.1,5).

πηγή

Ἀπόδοση:
«Ὁ Ἀλέξανδρος λοιπὸν ὁ ὁποῖος ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ πατέρα του ἦταν ἀπόγονος τοῦ Ἡρακλέους καὶ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς μητέρας του ἦταν ἀπόγονος τῶν Αἰακιδῶν, εἶχε χαρακτῆρα καὶ ἀνδρεία ἀνάλογα τῆς δόξης τῶν προγόνων του».

Ὁ Πλούταρχος λοιπὸν καὶ ὁ Διόδωρος ὁ Σικελιώτης ἀναφέρουν ὅτι ὅλοι γνωρίζουν καὶ πιστεύουν, πὼς κανεῖς ποτὲ δὲν ἔχει ἀμφισβητήσει τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος εἶναι Ἓλληνας καταγόμενος ἀπὸ Ἓλληνες προγόνους· τὸν Ἡρακλῆ καὶ τὸν Αἰακό…

εἰκόνα

(Visited 271 times, 1 visits today)
Leave a Reply