Ὑπάρχουν καὶ τὰ νησιὰ ποὺ δὲν στοχεύονται ἀπὸ τοὺς δουλεμπόρους

Στὴν Μυτιλήνη, στὴν Χίο, στὴν Λέρο (ὄχι στὴν Λέσβο, νὰ τὸ πεῖτε στὸ ἀλεξέι…!!!), στὴν Σάμο, στὴν Κῶ καὶ στὸν Ἕβρο, οἱ Μ.Κ.Ο. ποὺ βασιλεύουν ἐδῶ καὶ μερικὰ χρόνια, διαρκῶς ξεγυμνώνονται ἀπὸ τὰ «ἀνθρωπιζτικά» τους προσωπεία, ἀποκαλύπτοντας τὸν δουλεμπορικό τους χαρακτῆρα.

Δουλέμποροι ὑπάρχουν πολλοί…

Δουλεμπόριον ἤ ἀκτιβισμός;

Δουλέμποροι διαφεντεύουν τὴν Εὐρώπη

30 δις μαῦρο χρῆμα σέ τουρκικά χέρια ἀπό τό δουλεμπόριο

Παρ’ ὅλα αὐτὰ μία δουλεμπορικὴ Μ.Κ.Ο. ξεγυμνώνεται καὶ ἄλλες δέκα ἐμφανίζονται γιὰ νὰ τὴν ἀντικαταστήσουν. Μία Λερναία Ὕδρα ποὺ καταστρέφει τὶς ζωὲς τῶν κατοίκων μὰ καὶ ὅλης τῆς χώρας. Ἀφῆστε ποὺ ὅσο πιὸ καλὰ ἐλέγχεται μία Μ.Κ.Ο. ἀπὸ τοὺς παρανοϊκοὺς τοῦ πλανήτου, τόσο πιὸ εὔκολα τῆς ἐπιτρέπεται νὰ ἐξακολουθήσῃ τὰ ἐγκλήματά της.

Ὅλο καὶ  πιὸ συχνὰ δημοσιεύονται στοιχεία γιὰ τοὺς συγχρόνους δουλεμπόρους, ποὺ ὅμως ὑποστηρίζονται ἀπὸ ἔνα ὁλόκληρο κύκλωμα δημοσίων ὑπαλλήλων, κομματικῶν παραγόντων καὶ ἐπιχειρηματικῶν κύκλων. Τὸ (ἂς ποῦμε) δικό μας κράτος, μὲ ὅλους τοὺς μηχανισμούς του, ἀναφέρεται μόνον σὲ Μ.Κ.Ο., χρησιμοποιεῖ τὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις γιὰ νὰ προασπίζῃ τὰ συμφέροντα τῶν δουλεμπόρων καὶ στρέφει τὴν δικαιοσύνη κατὰ τῶν ἰθαγενῶν.

Στὴν πραγματικότητα ὅλη ἡ Ἡνωμένη Εὐρώπη εἶναι ὑποχείριον δουλεμπόρων καὶ νομομαγειρεύει μόνον γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσῃ τὰ συμφέροντά τους, ὑπηρετῶντας πιστὰ τὰ σχέδια κάποιων kalergiδων καὶ τοῦ ΟΗΕ τῶν Rothchild, ποὺ ἐπιχειροῦν νὰ ἀντικαστατήσουν καὶ νὰ ἐκτοπίσουν τοὺς ἰθαγενεῖς Εὐρωπαίους, μὲ  ὅλα τὰ μέσα καὶ πάντα μὲ τὴν βοήθεια τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως. Σύσσωμος ἡ δικαιοσύνη στὴν ὑπηρεσία τῶν δουλεμπόρων πλέον. Συζητᾶμε γιὰ τὴν  ἐπιτομὴ τῆς διαπλοκῆς!!!

Ἀντικατάστασις Πληθυσμῶν κατ’ ἐντολὴν ΟΗΕ

Ὥρα νὰ ἐξαφανίσῃ ὁ ΟΗΕ τὴν Εὐρώπη!!!

Γενοκτονία Εὐρωπαίων ὑπὸ τὴν σκιὰ τοῦ …«κληροδοτήματος» Goudenhove-Kalergi

Ἡ χώρα μας δὲ ἔχει καταντήση ἐκτὸς ἀπὸ «πύλη εἰσόδου» ὅλων τῶν φυλῶν στὴν Εὐρώπη, ἐπὶ πλέον καὶ κρατητήριον, ἐφ΄ ὅσον ναὶ μὲν ἐπιτρέπεται ἡ εἴσοδος σὲ κάθε πονεμένο, ἀλλὰ ἡ ἔξοδος ἀπαγορεύεται. Κι ἔτσι μετατρέπεται σὲ ἕνα τεράστιο κι ἀπέραντο στρατόπεδον συγκεντρώσεως, ἀπὸ τὸ ὁποῖον μποροῦν νὰ προμηθεύονται συγχρόνους δούλους ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι. Ἐὰν συνυπολογίσουμε πὼς ὅσο θὰ μετακινῶνται πρὸς τὴν «ἐνδοχώρα» οἱ «σταθμευμένοι» στὰ νησιά μας, τόσο θὰ  ἀδειάζουν χῶροι γιὰ νὰ ὑποδεχόμεθα τοὺς ἀντικαταστάτες τους. Ἐπιχείρησις εἶναι καὶ χρειάζονται διαρκῶς νέοι πελάτες γιὰ νὰ τὴν τροφοδοτοῦν.

Ἀλλὰ ἂς σταθοῦμε λίγο στὰ δικά μας. Αὐτὸ ποὺ παρατηροῦμε, δίχως ὅμως καὶ νὰ στεκόμεθα ἰδιαιτέρως γιὰ νὰ τὸ ἐπεξεργασθοῦμε, εἶναι κάποιο …παράλογον στοιχεῖον, ποὺ σχετίζεται μὲ τὸ ποῦ ἀκριβῶς καταφθάνουν ὅλες οἱ φυλὲς τοῦ πλανήτου, μά, κυρίως, τὸ ποῦ δὲν πλησιάζουν. Γιὰ παράδειγμα λοιπόν.. Στὸ Καστελλόριζο, στὴν Ῥόδο καὶ σὲ κάποια ἀκόμη νησιά μας οἱ δουλέμποροι δὲν πλησιάζουν, ἀκόμη κι ἐὰν αὐτὰ εὑρίσκονται πλησιέστερα στὰ τουρκικὰ παράλια. Μήπως ἐκεῖ δέν χρειάζονται ἔποικοι; Κι ἐάν ἐκεῖ δέν χρειάζονται ἔποικοι, τότε γιατί δέν χρειάζονται; Μήπως γιά νά μήν ὑπάρχῃ ἰσχυρὰ φύλαξις καί, κατ’ ἐπέκτασιν, ἰσχυρὰ ἀντίστασις στὰ μεμέτια, ὅταν κι ἐφ΄ ὅσον θά ἀποφασίσουν νά εἰσβάλουν;

Μελετῆστε λοιπὸν τοὺς χάρτες καὶ προβληματισθεῖτε. Τὸ πρόβλημά μας εἶναι πολυεπίπεδον καὶ δὲν ἔχουμε μόνον τὸ ζήτημα τοῦ ἐποικισμοῦ νὰ ἀντιμετωπίσουμε. Ὁπωσδήποτε ἀντιλαμβανόμεθα ὅλοι μας πὼς σὲ νησιὰ ὅπου οἰ ἔποικοι ἔχουν ἤδη, πρὸ πολλοῦ, ξεπεράση κατὰ πολὺ τὸν ἀριθμὸ τῶν κατοίκων, εὔκολα γίνεται ἀντιληπτὸν πὼς ἕνα …τσᾶκ θὰ ἐξαφανίση τοὺς κατοίκους, ἐνᾦ παραλλήλως θὰ …«δικαιολογήση» πολλὲς ἐσωτερικὲς ἢ καὶ ἐξωτερικὲς παρεμβάσεις. Κι ἀκριβῶς γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο ὑφίσταται, ἀκόμη, στοιχειώδης φύλαξις, καθὼς καὶ κάποια Ἐθνοφρουρά. Τί γίνεται ὅμως μέ τίς ἀφύλακτες περιοχές καί τά ὑπόλοιπα νησιά, πού διαρκῶς αὐξάνονται, ἐφ΄ ὄσον δέν ἐπαρκοῦν οἱ δυνάμεις γιά νά καλύψουν κάποιες πιθανές ἐπιθέσεις;

Ὡς γνωστὸν εἶναι πάρα πολλὲς οἱ Μ.Κ.Ο. ποὺ ἐλέγχονται ἀπὸ Τούρκους δουλεμπόρους. Μέ ποιό σκεπτικό στοχοποιοῦν λοιπόν ὅλοι αὐτοί μόνον συγκεκριμένα νησιά καί ἀφήνουν ἄλλα ἔξω ἀπό τούς στόχους τους; Ποῦ ἀποβλέπουν; Τά γνωρίζουν αὐτά στά διάφορα ἐπιτελεία μας; Ποῖος ὁ ῥόλος τοῦ ΟΗΕ σέ αὐτές τίς πολύ συγκεκριμένες κι ἐπιλεκτικές στοχεύσεις; Μήπως τελικῶς, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, ΟΗΕ καί Τουρκία ἀλληλοεξυπηρετῶνται εἰς βάρος μας;

Φιλονόη

(Visited 221 times, 1 visits today)
Leave a Reply