Φθειρόμεθα ἐμεῖς γιὰ νὰ …ἐκπαιδεύουμε τοὺς Τούρκους!!!

Ὑπῆρχε στὴν Σπάρτη ἕνας νόμος-πρόβλεψις, τοῦ νομοθέτου Λυκούργου, ποὺ ᾤριζε τὸ ἑξῆς:
Ἀπεθάῤῤυνε τοὺς Σπαρτιάτες ἀπὸ τὸ νὰ πολεμοῦν τὸν ἴδιο ἐχθρὸ συχνὰ καὶ σὲ κοντινὰ χρονικὰ διαστήματα. Συνέχεια

Θρηνεῖ ὁ Ἕλλην σήμερα…

Ὁ Ἕλλην εἶναι κατὰ βάθος δίκαιος σμηναγὲ Μπαλταδῶρε! Συνέχεια

Ῥατσισμοῦ ἀντιμετώπισις;

Τμῆμα Ἀντιμετωπίσεως τῆς Ῥατσιστικῆς Βίας, ἐκτὸς τοῦ ῥατσισμοῦ ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων. Τὸ τοσκικὸ παρακράτος ζεῖ καὶ ἐφαρμόζει τοὺς εὐσεβεῖς στόχους γιὰ μίαν Ἑλλάδα χωρὶς Ἕλληνες!

Συνέχεια

Ὕμνος τοῦ ῥαγιᾶ

Ὁ Ὕμνος τοῦ Ῥαγιᾶ!

«Ὁ Τουρκαντένα τῶν προσκυνημένων θεατῶν»
Δεῖγμα Ἕλληνος Ῥαγιᾶ, εἶναι αὐτός,
ποῦ εἴν΄στὸν σουλτάνο του πιστός,
τοῦ ὀθωμανικοὺ δικαίου, εἶναι φίλος
καὶ τοῦ Νοστραδὶν Χότζα ὁπαδός. Συνέχεια

Διεθνιστικὰ προπαγανδιστικὰ ἀτοπήματα

Ἕνα κτυπητὸ παράδειγμα ἀποτυχημένης-ξεβρακωμένης προπαγάνδας.

Λάθος 1ον: Χρησιμοποιεῖ ὡς νοηματικὴ βάση της μίαν φράση ποὺ δὲν τὴν πιστεύει, ἀφοῦ, οὔτε τὸν «ἐθνικιστή» Σολωμό ποὺ τὴν ἔγραψε γουστάρει.
Λέξεις ὅπως «Ἔθνος», «ἐθνικό» καὶ «ἀληθές», εἶναι σχήματα ὀξύμωρα γιὰ δεδηλωμένους ἐθνομηδενιστὲς καὶ ψεῦτες. Εἶναι σὰν νὰ βλέπῃς τὸν διάβολο νὰ ξεκινᾷ τὴν ἐξαπάτησή του μὲ τὸ «Πάτερ ἡμῶν»!!!
Γελοῦν καὶ τὰ παρδαλὰ κατσίκια!
Συνέχεια

Διαβάλλοντας καὶ περιφρονώντας τοὺς Ἕλληνες

Ἂν ἐθνικὸ εἶναι τὸ ἀληθές, τότε ὁ λαὸς ἔχει ὅλα τὰ ἱστορικὰ δίκαια καὶ κάθε δικαίωμα νὰ διαδηλώνῃ γιὰ τὴν ἀλήθεια του. Ὅλοι αὐτοί που τὸν προσβάλλουν συστηματικὰ καὶ ἀπαξιωτικὰ γιὰ αὐτὴν τὴν ἀλήθεια, δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ εἶναι μὲ τὴν πλευρὰ τοῦ ψεύδους καὶ τῆς σκοπιμότητος. Ὅλοι αὐτοί, ποὺ ὡς δηλωθέντες «ἀριστεροί», ἦσαν δῆθεν ἀπὸ τὴν σάρκα τοῦ λαοῦ, τώρα ἔχουν γίνη οἱ χειρότεροι περιφρονητές του…. Συνέχεια