Ίταλικὸ συνταγματικὸ πραξικόπημα

Αὐτὸ ποὺ συνέβη στὴν Ἰταλία ἰσοδυναμεῖ μὲ πραξικόπημα

Προφανώς κάποιοι στην Ιταλία ουδέποτε έχουν διαβάσει το Σύνταγμα τους.

Αν το είχαν κάνει, θα έβλεπαν ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει το δικαίωμα να μην εγκρίνει οποιονδήποτε υπουργό του παρουσιάζουν οι κατέχοντες την κυβέρνηση.

Ο Πρόεδρος δεν διαθέτει τέτοιαν εξουσία από το Σύνταγμα της Ιταλίας. Συνέχεια

Ἰταλῶν (κι ὄχι μόνον) ἀμφισβητήσεις τῆς εὐρωκλίκας

Περὶ ἰταλικοῦ Συντάγματος αὐτὸν τὸν καιρὸ τὸ μάθημα ἀπὸ τὸ ἀνεγκέφαλο μέτωπο τῆς λογικῆς.
Κατὰ τὴν νεοφανή τους θεωρία μὲ τὴν πολιτικὴ πρέπει νὰ ἀσχολούνται καὶ νὰ κάνουν κρίσεις οἱ εἰδικοί.
Ἐὰν εἶναι δυνατὸν νὰ ἔχουν καὶ ἔνα διδακτορικοῦλι καὶ στὸ ἰταλικὸ Σύνταγμα, τόσο τὸ καλύτερο.

Γιὰ κακή τους τύχη ὅμως τὰ θέματα στὴν κοινωνία, τίθενται πολιτικὰ καὶ ὡς τέτοια κρίνονται καὶ υἱοθετῶνται ἢ ἀποῤῥίπτονται. Συνέχεια

Ἰταλικὴ (οἰκονομική) …πυρηνικὴ βόμβα ἀπειλεῖ τὴν Εὐρώπη!!!

 

Ἡ ἀπαίτησις τῆς νέας Ἰταλικῆς Κυβερνήσεως γιὰ κούρεμα χρέους ξυπνᾶ τὸν παραδοσιακὸ φόβο τῶν Γερμανῶν -καὶ ὄχι μόνον- γιὰ διαμοιρασμὸ καὶ κοινοτικοποίηση στὴν εὐρωζώνη. Συνέχεια