Καλὴν ἐσπέραν…

Καλὴν ἐσπέραν...Φίλοι μου καλησπέρα,

Εὔχομαι σὲ ὅλους μία καλὴ ἀγαθὴ καὶ ἐρωτικὴ χρονιά, ἔχουμε τὴν τύχη νὰ ζοῦμε Συνέχεια

Χρόνια πολλά…

Χρόνια πολλά...Χρόνια πολλὰ κι᾿εὐτυχισμένα σὲ ὅλους τοὺς φίλους…
Εἶθε ὁ νεογέννητος Ἥλιος νὰ φωτίζῃ τὸν δρόμον καὶ τὴν ζωὴν ὅλων.
Συνέχεια

Ξενοφῶν

ΞενοφῶνὍταν ὁ Ξενοφῶν ἐκστρατεύει μὲ τοὺς Μυρίους εἰς τὰ  Κούναξα, εἶναι μόλις ἑτῶν τριάκοντα.
Εἶναι πλούσιος. Εἶναι ὡραῖος. Καὶ ἀνήκει εἰς μίαν τῶν ἀριστοκρατικωτέρων τῶν Ἀθηναίων τάξεων, τὴν
τάξιν τῶν «ἱππέων».

Συνέχεια

Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψιν…

Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψιν...

Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψη
τοῦ σπαθιοῦ τὴν τρομερή,
σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν ὄψη,
Συνέχεια
Διογένης Λαέρτιος

ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤΙΟΣ
Λέγεται πὼς ἡ ἐνασχόλησις μὲ τὴν φιλοσοφία ἤρχισεν ἀπὸ τοὺς βαρβάρους, ἐπειδὴ εἰς τοὺς Πέρσας ὑπῆρξαν οἱ Μάγοι,
εἰς τοὺς Βαβυλωνίους ἤ Ἀσσυρίους οἱ Χαλδαῖοι, οἱ γυμνοσοφιστὲς εἰς τοὺς Ἰνδοὺς καὶ εἰς τοὺς Κέλτας καὶ Γαλᾶτας οἱ ὀνομαζόμενοι Δρυΐδες καὶ Σεμνόθεοι, σύμφωνα μὲ ὅσα λέγει ὁ Ἀριστοτέλης εἰς τὸν «Μαγικὸ» καὶ ὁ Σκωτίων εἰς τὸ εἰκοστὸν τρὶτον βιβλίον τῆς «Διαδοχῆς».

Συνέχεια

Ἴων Εὐρυπίδου

 

Ἴων ΕὐρυπίδουἩ Κρέουσα, βασίλισσα τῶν Ἀθηνῶν καὶ θυγάτηρ τοῦ Ἐρεχθέως,
τεκνοποιήσασά ποτε μετὰ τοῦ Ἀπόλλωνος, ἀφῆκεν τὸ τέκνον της, ἐκ φόβου
ἀποκαλύψεως, εἰς σπήλαιον ἐκτὸς τῶν Ἀθηνῶν, παραλαβὼν δὲ ὁ Ἐρμῆς
ἐκεῖνο μετέφερεν εἰς τὸ μαντεῖον τῶν Δελφῶν, ἔνθα ἀνετράφη ὑπὸ τῆς
Πυθίας.

Συνέχεια