Σημεῖα καὶ τέρατα στὴν Παιδεία

Γιὰ τὴν πλήρη παράθεσι καὶ ἀνάλυσι ὅλων τῶν ἀθλιοτήτων, ποὺ ἐμπεριέχονται στὸ ἀντιεπιστημονικὸ καὶ ἀνθελληνικὸ βιβλίο «Γραμματικῆς», τὸ ὁποῖο εἰσήχθη ἀπ’ τὸ ἔτος 2011 στὰ σχολεῖα καὶ διδάχθηκε στὴν Ε΄ καὶ ΣΤ΄ Δημοτικοῦ, ὁ ἁπανταχοῦ ἑλληνισμός, σὲ ὅσους συνέβαλαν σ’ αὐτό, ἐκφράζει ἄπειρη εὐγνωμοσύνη.
Τὸ ὕπουλο κακούργημα, ποὺ ἐπιχειρήθηκε διὰ τοῦ βιβλίου κατὰ τῆς Ἐθνικῆς Γλώσσης τῶν Ἑλλήνων, ἑδραίωσε στὴν συνείδησι ὅλων πλέον, πὼς κάθε προγενέστερη ἐπέμβασις, ἡ ὁποία προηγήθηκε, ἀποσκοποῦσε στὸν γλωσσικὸ ἀφελληνισμὸ τῶν νέων γενεῶν. Καί, πώς, συντονισμένες δυνάμεις ποὺ ἀπεργάζονται τὴν ἀποδυνάμωσι τῆς ἱκανότητος τοῦ ἀνθρώπου νὰ σκέπτεται, ἔδρασαν ἀποφασιστικῶς στὸν τόπο μας.

 

Ὁ ἔγκριτος ἐπιστήμων, γλωσσολόγος Ἰωάν. Γαβριηλίδης–Παρρησιάδης, ἀπ’ τὸ ἔτος 1998, ἀπευθυνόμενος πρὸς τὸ ἁρμόδιο Ὑπουργεῖο, σχολιάζοντας καὶ ἀξιολογῶντας «γραμματικές», πράγματα φοβερά, ποὺ συμβαίνουν σ’ αὐτὴ τὴν χώρα, τὶς σκοπιμότητες οἱ ὁποῖες κρύβονται πίσω ἀπὸ κάθε ἐπιστημονικοφανῆ συζήτησι γιὰ τὴν γλῶσσα καὶ τὶς προσπάθειες συγγραφῆς βιβλίων Γραμματικῆς, καταγγέλλει: « εἶναι δυνατὸν ἀποδεδειγμένως ἀγραμμάτιστοι ἄνθρωποι νὰ ρυθμίζουν θέματα τῆς γλώσσας;», «οἱ Δυτικοὶ ἐπέβαλαν τὸ λατινικὸ ἀλφάβητο εἰς τοὺς Ἕλληνες ἐπὶ τῶν ὁποίων εἶχαν ἐξουσίαν. Τώρα ἐπιδιώκουν τὸ ἴδιο πρᾶγμα διὰ τῶν πεμπτοφαλαγγιτῶν γραικύλων»,  «ἕως ποτὲ θὰ ἁλωνίζουν οἱ πράκτορες τῶν ξένων δυνάμεων;» (Κυρ. 5/7/1998, Ε.Ω.). «Κάποιοι γλωσσολόγοι μάλιστα πρωταγωνιστοῦν σὲ ὅλες τὶς δραστηριότητες ὑποβιβασμοῦ τῆς γλώσσας».
Ἡ τελευταία, ἀνωτέρω  διαπίστωσις, ἐξηγεῖ καὶ τὸ ἑξῆς  ἀπίθανο, ποὺ συνέβη ἐν … μέσῳ τοῦ φετεινοῦ θέρους: Ὡρισμένοι «εἰδικοὶ» ἀντιπαρῆλθαν δίχως αἰδὼ τὰ ἀποστομωτικὰ ἐπιχειρήματα ποὺ οἱ πραγματικοὶ ἐπιστήμονες, μὲ ἐπιστημονικὴ γνῶσι ἀνέπτυξαν, σχετικῶς μὲ τὸ περιεχόμενο τοῦ νεοεισαχθέντος βιβλίου στὰ Ἑλληνικὰ Σχολεῖα. Ἡ «νέα Γραμματική», τὴν ὁποία  πολὺ ὕπουλα μᾶς πέρασαν οἱ κυρίες καὶ οἱ κύριοι τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου σὲ συνεργασία μὲ τὴν τέως Ὑπουργὸ Παιδείας Ἄννα Διαμαντοπουλου, βρῆκε …. καὶ … ὑποστηρικτές! Ἀπ’ αὐτούς –τοὺς ὑπερασπιστές– οἱ ὁποῖοι αὐτάρεσκα μάλιστα αὐτοπροσδιορίζονται ὡς εἰδικοί, ἐκτοξεύτηκαν καὶ χαρακτηρισμοὶ κατ’ ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ἀπέδειξαν ὅτι τὸ μισελληνικὸ βιβλίο τῆς κατάπτυστης «Γραμματικῆς» διδάσκει καὶ ἐφαρμόζει τὴν φωνητικὴ γραφή! Αὐτὸ ἄλλωστε ἦταν τὸ ἐπιδιωκόμενο ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς ἐπιβολῆς τοῦ … ἀποκαλουμένου ….ΜΟΝΟΤΙΚΟΥ.
 ρα τν ποκαλύψεων
Ἐπ’ εὐκαιρία τῶν ἀμέτρητων κειμένων, τὰ ὁποῖα εἶδαν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος, ἐξ’ ἀφορμῆς τῆς εἰσαγωγῆς στὰ Σχολεῖα τοῦ διαβόητου βιβλίου, θέλουμε νὰ προκαλέσουμε τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὸ σύνολο τῆς πνευματικῆς τροφῆς τῶν παιδιῶν μας.
Δὲν μπορέσαμε ἄλλο νὰ ἀνεχθοῦμε τὴν προδοσία. Καὶ τοῦτο διότι ἡ θρασυτάτη πρόκλησις τῆς αὐτοσυνειδησίας μας ἐκ μέρους τῶν ἐθνομηδενιστῶν, ποὺ ἀνεξέλεγκτα δροῦν στὴν χώρα μας, ἀνάγκασε τὸν λαὸ πλέον, ποὺ τὸν κατήντησαν πόπολο, νὰ ἀνακαλύψη ὅτι: Ἀσκεῖται Παιδαγωγικὴ καὶ Ψυχολογικὴ βία στὰ σχολεῖα τῆς Ὑποχρεωτικῆς Ἐκπαιδεύσεως ἐν ἀγνοίᾳ τῶν Γονέων καὶ τῆς Κοινωνίας. Ἔτσι ἐντοπίσαμε τοὺς κινδύνους ἀπ’ τοὺς ὁποίους ἀπειλούμεθα, τὸν ρόλο ποὺ ὑποδύονται οἱ ἁρμόδιοι θεσμοί, ποὺ ἐμπλέκονται στὸ θέμα, π.χ Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦτο, Ὑπουργεῖο Παιδείας, ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ καί, τὴν βαθμίδα εὐτελισμοῦ τῶν πνευματικῶν Ἱδρυμάτων τοῦ Κράτους μας!
«Τ ργα τς βίας δν διαρκον» Σόλων
Ἀναγκαζόμαστε νὰ χρησιμοποιοῦμε ὀξεῖες φράσεις γιὰ νὰ στηλιτεύσουμε ἀνεπίτρεπτες πράξεις, ἀφοῦ «Μέγιστον πολιτικὸν ἀγαθὸν τὸ δίκαιον» (ἡ δικαιοσύνη εἶναι μέγιστο πολιτικὸ ἀγαθό), καθὼς ὁρίζει ὁ Ἀριστοτέλης. Ἂς ποῦμε δὲ εὐθὺς ἐξ’ ἀρχῆς ὅτι αἰσθανόμαστε δέος γιὰ τὰ ὅσα καταθέσαμε ἤδη καὶ δι’ ὅσα θὰ καταθέσουμε.
Ἡ προκλητικὴ δολιότης ὡρισμένων «ἐπιστημόνων», εἶναι γεγονὸς πὼς στὴν συγκεκριμένη περίπτωσι τοῦ κρινομένου βιβλίου Γραμματικῆς, προκάλεσε τὸ ἐνδιαφέρον καὶ τῶν ἀδιάφορων καὶ τῶν ἀδαῶν. Πολλοὶ εἶναι μάλιστα ἐξοργισμένοι μὲ τοὺς νεοταξῖτες «καθοδηγουμένους» γλωσσολόγους, ποὺ υἱοθετοῦν τὴν καταδικαστέα «γραμματική», γιὰ τοῦτο καὶ τοὺς ὑπερτονίζουν, πὼς ἡ ἀνοχὴ αὐτῶν στὴν γλωσσική μας ἀλλοίωσι, ὡδήγησε ἐν τέλει στὴν πολιτιστικὴ ἔνδεια τὴν χώρα μας. Μάλιστα δὲν παραλείπουν νὰ ἐπισημάνουν καὶ νὰ ἀναλύσουν ἀφοπλιστικῶς τεκμηριωμένα, ὅτι αὐτὴ ἡ προωθούμενη πολιτιστικὴ ἔνδεια, ὑπονόμευσε τὴν γενικώτερη οἰκονομικὴ ἀνάπτυξι τῆς πατρίδος μας, ποὺ ἤδη τελεῖ ὑπὸ κατοχή.
Ὅσοι, μετὰ ἀπὸ ἐνδελεχῆ μελέτη ἀπεκάλυψαν πώς, μὲ πολὺ ὕπουλο τρόπο ἡ νέα γραμματικὴ καταργεῖ ἐκτὸς ἀπὸ τὰ φωνήεντα η, υ, ω καὶ τὰ σύμφωνα ξ, ψ τῆς Ἑλληνικῆς, ἐνῷ συμπεριλαμβάνει τὰ μπ, ντ, γκ, ἔχουν μείνει ἄφωνοι, πρὸ παντός, λόγῳ τοῦ δόλου. Ὅπως ἄφωνοι ἔχουν μείνει ὅσοι εἶδαν τὸ ἀπίστευτο κείμενο, τὸ δημοσιευμένο στὶς 22/7/2012, e-mail ἐκτύπωσι τοῦ Καθηγητοῦ Γλωσσολογίας κ. Γεωργίου Μπαμπινιώτη, ὑπὸ τὸν τίτλο: «Ἔγερση ἀνύπαρκτων προβλημάτων»!
Στὰ ὅσα, ἀσυστόλως, ὁ κατὰ τεκμήριο ἁρμόδιος καθηγητὴς δημοσίευσε, λέει γιά… « Τὸ ψευδοπρόβλημα ποὺ προέκυψε μὲ τὰ φωνήεντα …. κ.λπ., κ.λπ., γιά… «δῆθεν πρόβλημα», πώς, «ἄτομα καὶ ἐκπρόσωποι φορέων ἀγνοοῦν στοιχειώδεις γραμματικὲς ἔννοιες», ὑποδεικνύει δὲ στοὺς ἀνενημέρωτους (ἀκαλλιέργητους ) καὶ ἀνημέρωτους, «νὰ ἀνοίξουν κανένα βιβλίο νὰ …μάθουν». Σαφῶς, στὴν προσπάθειά του, μπερδέματος μεταξὺ φθόγγων, γραμμάτων καὶ λοιπῶν σοφιστειῶν ποὺ ἀνέπτυξε, σκοπεύει στὴν πολύ, πολὺ ἔντεχνη ἀπόκρυψι τοῦ ὕπουλου ρόλου, τὸν ὁποῖο ὑπηρετεῖ ἡ «γραμματική». Ὑπάρχει αἰδώς;
 Ὁ τ. Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστήμιου Κύπρου, Δημ. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, δήλωσε: «ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ, ΤΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ » (ΤΕΩΣ ΕΘΝΙΚΟ).
Γνωστὲς διαθέσεις
Δὲν ἐξέπληξε τόσο ἡ στάσις τοῦ καθηγητοῦ στὴ ἕδρα τῆς Γλωσσολογίας τοῦ Πανεπιστήμιου Ἀθηνῶν ἔναντι τοῦ ἀπορριπτέου βιβλίου, διότι παρόμοια συμπεριφορὰ ἐπέδειξε καὶ ὅταν τὸ ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ τῆς χώρας, ἡ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ μὲ τὴν βαρυσήμαντη ΔΙΑΚΗΡΥΞΙ στὶς ἀρχὲς Ἰανουαρίου 2001 ἐπεσήμαινε τὸν ἐθνικὸ κίνδυνο, διότι διεπίστωσε ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα διανύει κατὰ τὸ τελευταῖο αὐτὸ στάδιο ἀλλοιώσεώς της τὴν φᾶσι λατινοποιήσεως. Στὴν ἀπεγνωσμένη προσπάθειά του δέ, νὰ μειώση τὸ κῦρος καὶ τὴν βαρύτητα τῆς ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ, ἐδήλωσε πώς, « Ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν ἀπὸ ἐλλιπεῖς ἢ ἐσφαλμένες πληροφορίες ἐπὶ τοῦ θέματος προκάλεσε ζήτημα καὶ συζήτηση ἐκ τοῦ μὴ ὄντος»!!!! (τὰ θαυμαστικὰ δικά μας).
Ἰδὲς καὶ ἄλλο δημοσίευμα «ΕΝΑΣ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ ΕΧΘΡΟΣ» ΤΟ ΒΗΜΑ, νέες ἐποχὲς «ΓΡΑΜΜΑΤΑ» 8-8-9 (16-17 ) 28.01.2001, τὰ σχόλια… περιττεύουν!
Καὶ ἐπειδὴ στὸ προαναφερθὲν διαδικτυακὸ δημοσίευμα ὑποδεικνύει ὁ Καθηγητὴς Γλωσσολογίας -προκειμένου νὰ ὑπερασπισθῆ τὶς ἀπόψεις του γιὰ τὴν σχολικὴ γραμματική- νὰ διαβάσουμε μεταξὺ ἄλλων ἔγκυρων βιβλίων Γραμματικῆς καὶ τὴν ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΟΜΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΧΡ . ΚΛΑΙΡΗΣ  – Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ κ.ἄ., ἂς σημειωθῆ πρῶτον: οἱ συγγραφεῖς ἀκολουθῶντας τὶς λεγόμενες ἐκπαιδευτικὲς μεταρρυθμίσεις, οἱ ὁποῖες ἀκρωτηρίασαν τὴν γλῶσσα μας μὲ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ «μονοτονικοῦ», καίτοι « εἰδικοί», καίτοι γλωσσολόγοι, ἐτύπωσαν τὴν ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ τους «μονοτονικῶς». Τίποτε δὲν ἐδιδάχθησαν τόσα χρόνια; Ἂς γνωρίσουν οἱ συγγραφεῖς Γραμματικοί, πὼς τὸ μονοτονικὸ ἀπεδείχθη μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου ὁ πνευματικὸς ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ τῆς Ἑλληνικῆς Γραμματείας, ὁ σημαντικώτερος παράγων φθορᾶς τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης, ἡ καταστροφὴ τοῦ σπουδαιοτέρου κεφαλαίου τῆς Γραμματικῆς, ποὺ εἶναι τὸ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ .
Τὸ ἔτυμον, ἡ πρώτη καὶ ἀληθὴς ἀρχὴ μιᾶς λέξεως, εἶναι ἡ Ἱστορία, ζωντανὴ ἢ νεκρή, τοῦ πνεύματος κάθε λαοῦ. Ὅποιος γνωρίζει τὸ ἔτυμον τῆς ἐθνικῆς του γλώσσας, γνωρίζει τὸ ἀληθές. Καὶ ὅποιος γνωρίζει τὴν ἀλήθεια εἶναι ἕνας ὑπεύθυνος, δηλαδὴ ἕνας ἐλεύθερος ἄνθρωπος .
«Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάν. 8.31), κύριοι ὑπερασπιστὲς τῆς «γραμματικῆς» καὶ πάσης ἄλλης ἀπάτης.
Δεύτερον: Πολλοὶ διαπρεπεῖς γλωσσολόγοι, οἱ ὁποῖοι ἔκριναν τὴν προτεινόμενη ὑπὸ τοῦ κ. Καθηγητοῦ Γραμματική, ἀνέλυσαν ἐκτενῶς τὸ περιεχόμενό της καὶ τὴν ἀξιολόγησαν .
Ὁ Καθηγητὴς τῆς Γλωσσολογίας ΣΤ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ, ὑπὸ τὸν τίτλο «Ἀνεπαρκεῖς προσεγγίσεις» εἶναι σαφῶς καταδικαστικός. Καὶ συνεχίζει «… ἡ γραμματική τους παραμένει σχεδὸν ἀκραιφνῶς δημοτική», … «Ἡ παρατιθεμένη βιβλιογραφία εἶναι ἐλλιπὴς καὶ σὲ μεγάλο βαθμὸ ἐξαντλεῖται στὶς προηγούμενες δύο δεκαετίες», «Ἡ αἰτιολόγησις τοῦ τονισμοῦ τῆς γενικῆς τοῦ ἑνικοῦ τῶν ἄρθρων τοῦ καὶ τῆς εἶναι ἐπιεικῶς ἀνεπαρκής». Τέλος, ὁ Καθηγητὴς ἐπισημαίνει τὴν ἀσάφεια ὡρισμένων σημείων τοῦ βιβλίου … κ.ἄ.
Ὁ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ PETER MACKRIDGE κάνει ριζικὲς παρατηρήσεις γιὰ τὸ κρινόμενο βιβλίο: « Ἡ νέα Γραμματικὴ τοῦ Χρ. Κλαίρη καὶ Γ. Μπαμπινιωτη  ἀποτελεῖ πρωτοφανὲς φαινόμενο στὰ χρονικὰ τῆς διεθνοῦς γλωσσολογίας κ.λπ….
Ὁ κ. Κώστας Τσιλιμαντὸς διατυπώνει συνολικῶς ἕνδεκα παρατηρήσεις γιὰ ἐπὶ μέρους θέματα.
Ὁ Καθηγητὴς γλωσσολόγος Ἰω. Γραβριηλίδης–Παρρησιάδης ἐρεύνησε τὸ ὅλο ἔργο σὲ βάθος. Στὰ βιβλία του «ἐνάντια στὴν ἰσοπέδωσι τῆς γλώσσας», καθὼς καὶ ἄλλα, τῶν ἐκδόσεων EL-RO, 1997, σὲ εἰδικὰ κεφάλαια τῶν βιβλίων του, καθὼς καὶ σὲ σπουδαῖα δημοσιευθέντα ἄρθρα ἀποκαλεῖ ἐξ ἀρχῆς τὸ βιβλίο «Γραματικούλα». Ἀξιολογῶντας την γράφει: «Τὸ ΑΚΡΟΝ ΑΩΤΟΝ ὅμως τῆς ἐπιστημονικῆς καὶ γενικῆς καταπτώσεως ἀποτελεῖ ἡ Ἔγχρωμη Ψευτογραμματικὴ μίας ὁμάδος γλωσσολόγων» (ἐκυκλοφόρησε περὶ τὰ τέλη τοῦ 1996). «Ἡ ἐμπειρικὴ « Γραμματικὴ» τῶν πέντε εἶναι ἄσχετη πρὸς τὴν γλωσσικὴ ἐπιστήμη», «Ἡ αὐτόφωτος Γλωσσικὴ Ἐπιστήμη πρὸ τοῦ 21ου αἰῶνος ἀποδεικνύεται ὑποανάπτυκτος», «οἱ καθηγηταὶ τῆς Γλωσσολογίας κακομεταχειρίζονται τὴν γλῶσσα», «Ἡ Γραμματικὴ τῆς «γνήσιας δημοτικῆς» ὑποβάθμισε καὶ ὑποβαθμίζει πνευματικὰ τὸν ἑλληνικὸ λαό, ἐγγίζει ὅμως καὶ τοὺς πνευματικούς του ἡγέτας», «Ἡ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΣ ἀφελὴς Γραμματικὴ ἀπέτυχεν παταγωδῶς», «ἕνας «καθαρευουσιάνος ὁποιουδήποτε ἀκαδημαϊκοῦ βαθμοῦ δὲν θὰ ἔκανε ἀσυνταξίες σὰν ἐκεῖνες τὶς ὁποῖες εἴδαμε εἰς τὰ κείμενα τῶν γλωσσολόγων μας», «Τὸ ἄδοξον τέλος τῆς Δομολειτουργικῆς Γραμματικῆς» …κ.λπ.
Μὲ αὐτὰ τὰ δεδομένα, τὰ ὁποῖα ὡς Ἕλληνες πολῖτες μᾶς προκαλοῦν φρίκη καὶ μὲ τὴν διαπίστωσι, πὼς ἀκόμη δὲν ἐδόθη ἐντολὴ νὰ ἀποσυρθῆ τὸ κατάπτυστο βιβλίο «γραμματικῆς» ἀπ’ τὰ σχολεῖα, ὑπενθυμίζουμε τὴν κραυγὴ τοῦ ἀείμνηστου Ἀντώνη Σαμαράκη τὸ 1996:
«Οἱ διάφοροι καταληψίες τῆς γλώσσας μᾶς ἔχουν φέρει σὲ καταληψία»!
Ἐμεῖς, δὲν ἀπαιτοῦμε μόνο αὐτοῦ τοῦ βιβλίου τῆς Ε΄ καὶ ΣΤ΄ Δημοτικοῦ τὴν ἀπόσυρσι, ἀλλὰ σχεδὸν σύνολης τῆς ὕλης τῶν βιβλίων, τὰ ὁποῖα ἀπεδείχθησαν ἐπικίνδυνα γιὰ τὴν παιδεία τοῦ Ἔθνους.
Σημείωσις: Δημοσιεύθηκε στὸ φύλλο τῆς 3ης Ὀκτωβρίου τῆς ἐφημερίδος «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ»!
(Visited 37 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Σημεῖα καὶ τέρατα στὴν Παιδεία

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Σημεῖα καὶ τέρατα στὴν Παιδεία « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἀνοίξαμε ἀλληλογραφία μὲ τὸ ὑπουργεῖον ἀπαιδείας. » Φιλονόη καὶ φίλοι...

  3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Πετράκε, πὲς ἀλεύρι… Μία ὑπογραφή σου σὲ γυρεύει… | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply