Γιατί κάποιοι τσακίζονται νά χαρίσουν τήν Μακεδονία μας;

Ἔχουμε, πολλὲς φορές, ἀναφερθῆ στὸ πῶς τὰ ἐλεγχόμενα, ἀπὸ τοὺς τοκογλύφους, ἀριστερὰ κόμματα, σκίζονται νὰ παραχωρήσουν τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας (δῆλα δὴ ἐθνικὰ ἐδάφη!!!) στὰ (ἀνύπαρκτα) Σκόπια.

Δημιουργία «Σλαυομακεδόνων» ἀπὸ τὸ παιδομάζωμα τοῦ ΚΚΕ

4. Ἃπαντα τὰ ποσὰ, μέχρι τοῦδε προωρισμένα πρὸς διευκόλυνσιν τῆς μεταναστεύσεως τῶν Σλαύων εἰς Ρωσσίαν, θὰ κατανεμηθῶσιν εἰς τὰ ἐν τῷ ἐξωτερικῷ Κομιτᾶτα καὶ Πρακτορεῖα, ὃπως διανέμωνται εἰς ἐκείνους τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, οἲτινες θὰ προσφερώσι τὰς περισσοτέρας ἐκδουλεύσεις εἰς τὴν σλαυϊκὴν ὑπόθεσιν».Ἀπόρρητα ῥωσσικὰ ἔντυπα γιὰ τὸ μακεδονικόν.2

 
Τμήμα χάρτη του H. Kiepert, 1869, Μακεδονία

Ἀπόρρητα ῥωσσικὰ ἔντυπα γιὰ τὸ μακεδονικόν.

Ἄλλως τέ… Ἱστορικὴ μελέτη καὶ μόνον τῶν σχέσεων Ἑλλάδος – Ῥωσσίας, ἀπὸ τὰ Ὀρλωφικὰ ἀκόμη (ἐπισήμως), ἀποδεικνύει πὼς δὲν μᾶς ἀγαποῦν καὶ τόσο πολλοὶ οἱ Ῥῶσσοι… Ἀντιθέτως μάλιστα μποροῦμε νὰ ἰσχυρισθοῦμε πὼς ἐπιδιώκουν συστηματικὰ μόνον νὰ ἀντικαταστήσουν τοὺς σημερινοὺς δυνάστες μας. Αὐτὸ καὶ μόνον ὀρέγονται…. Διότι τὸ …χωραφάκι Ἑλλὰς εἶναι πολὺ σημαντικὸ γιὰ ὅλα τὰ ἐπικυρίαρχα τοῦ πλανήτου.
(Ὄχι φυσικὰ γιὰ τὸ πλούσιο ὑπέδαφός μας… αὐτὸ ἂς τὸ ξεχάσουμε καλλίτερα!!! Παρέμενε καὶ παραμένει δευτερεῦον καί, τελικῶς, ἐπουσιῶδες…!!!)

Οἱ «φίλοι» μας οἱ Ῥῶσσοι.

Οἱ «φίλοι» μας οἱ Ῥῶσσοι!

Ἔχουμε ἐπίσης ἀναδείξη πὼς θέμα «Μακεδονίας», ἰδίως ἀπὸ τὰ ἐν λόγῳ κόμματα, προέκυψε γιὰ νὰ ἐξυπηρετηθοῦν οἱ σλαυϊκὲς ἐπεκτατικὲς τάσεις πρὸς τὸ Αἰγαῖον Πέλαγος, κάτι πού, ἐδῶ καὶ αἰῶνες, ἐπιδιώκει ἡ Ῥωσσία, ἀλλὰ καὶ ἡ πρώην σιωνιστική, δημιούργημα τῶν τοκογλύφων, Σοβιετικὴ Ἕνωσις. Κι ἐπεὶ δὴ τὸ θέμα τῶν τοκογλυφικῶν ἐπιδιώξεων εἶναι πάντα παρόν, καλὸ εἶναι νὰ χωνέψουμε ὡς λαός, πὼς ἡ προαιώνιος ἀποκοπὴ ἑλληνικῶν ἐδαφῶν εἶχε πάντα πολλὲς …ἐκδοχές! Πάρα πολλές.
Ὑπῆρχαν (καὶ ὑπάρχουν) πολλὲς (καπελωμένες σαφῶς) τάσεις, μὲ συνθήματα εἴτε διεθνιστικά, εἴτε ἐθνικιστικά, εἴτε καὶ ἐπιχειρηματικά, ποὺ τελικῶς στοχεύουν ἀκριβῶς στὸ ἴδιο ἀποτέλεσμα. Εἶναι δὲ τόσο ὀξύμωρος αὐτὴ ἡ «σύμπτωσις» ἀπόψεων, ἀπὸ ὅλους αὐτοὺς ποὺ προσπαθοῦν νὰ ἐμφανίζονται μὲ διαφορετικὰ προσωπεία, ἀλλὰ στὸ βάθος ἐκτελοῦν ἀκριβῶς τὶς ἴδιες ἐντολὲς ἀπὸ τὰ ἴδια ἀφεντικά. 

Ἔχουμε ἐπίσης πολλάκις ἀναφερθῆ στὸ γεγονὸς τῆς ἰδίας ἀκριβῶς τακτικῆς ἀπὸ τά, ἀπὸ τοὺς τοκογλύφους ἐλεγχόμενα, δεξιὰ καὶ κεντρώα κόμματα. Ὄχι φυσικὰ γιὰ νὰ ἐξυπηρετηθῇ ἡ Ῥωσσία, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀποκλεισθῇ ἀπολύτως ἀπὸ τὴν Μεσόγειο. Τὸ σκεπτικὸ τῶν Δυτικῶν (ΝΑΤΟϊκῶν) «συμμάχων» μας, ἐπισήμως, εἶναι τὸ νὰ παραμείνουν τὰ Σκόπια ὑπὸ τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχο τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης καὶ τῶν Η.Π.Α.. Αὐτό, πάντα ἐπισήμως, παγιώνει τὴν παρεμπόδισιν ἐξόδου τῶν Ῥώσσων στὴν Μεσόγειο.
Ἐπισήμως ἐπαναλαμβάνω

Διαχρονικὲς προδοσίες

Ἀλλά… αὐτὰ εἶναι μία ὅψις τοῦ προβλήματος.
Ἡ ἄλλη ὅψις, ποὺ ἔχει νὰ κάνῃ μὲ πιὸ ἀποσιωποιημένα στοιχεία, λέγεται «ἰσραηλινὴ Θεσσαλονίκη» ἢ ἄλλως Σαλῶμ. Διότι ἡ Θεσσαλονίκη ἦταν καὶ  παραμένει, κατὰ τοὺς Ἰσραηλινούς, ἑβραϊκὴ ἐπαρχία. Αὐτὸ τὸ στοιχεῖον, βεβαίως βεβαίως, ἔπαιξε πολὺ σοβαρὸ ῥόλο στὸ πῶς «κατελήφθη» ἡ Θεσσαλονίκη, κατὰ τὴν διάρκεια τῶν Βαλκανικῶν Πολέμων, ἀλλὰ καὶ στὸν ῥόλο ποὺ τῆς ἐπιφυλάσσουν συντόμως. Πάντως, βάσει αὐτῶν τῶν σχεδίων, ἡ Θεσσαλονίκη θὰ ὁρισθῆ πρωτεύουσσα ἑνὸς νέου κρατιδίου τῆς Μακεδονίας. Ὄχι φυσικὰ ὑπὲρ Ἀλβανῶν καὶ Σκοπιανῶν καὶ Βουλγάρων… Αὐτὰ καλλίτερα νὰ τὰ ξεχάσουμε.
Γιὰ τὴν ὥρα μόνον πατοῦν ἐπάνω στὶς «ἐθνο-ἀπελευθερωτικές» κραυγὲς τῶν γειτόνων μας, ποὺ ἐντέχνως καλλιεργοῦν ἐδῶ καὶ δεκαετίες, πρὸ κειμένου νὰ θυσιασθοῦν …αὐθορμήτως, ὑπὲρ τῶν τοκογλυφικῶν σχεδιασμῶν.

Κι ὁ Τῖτο, μαζὺ μὲ τοὺς λοιποὺς Σέρβους, τῆς πάλαι ποτὲ κραταιᾶς Γιουσκοσλαυΐας, ἐπίσης στὴν Μεγάλη Σλαυικὴ Μακεδονία ἀπέβλεπε.
Καὶ τὸ ΚΚΕ, ἐπίσης ὄργανον τῆς Μόσχας (τοκογλύφων δῆλα δή), ἐπίσης σὲ αὐτὸ τὸ ἔγκλημα ἐπεδόθη…

Λέει (καί) κάποιες ἀλήθειες ὁ πάγκαλος…

Ἡ Μακεδονία, καθὼς καὶ ὅλες οἱ ὅμορες περιοχές της ποὺ σήμερα παραμένουν τμήματα γειτονικῶν κρατῶν, βάσει τῶν σχεδιασμῶν τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως πραγμάτων θὰ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ ὑποδειγματικὰ κρατίδια, τοῦ ὁποίου σαφῶς τὸν ἔλεγχο θὰ διατηροῦν τὰ ἴδια σαπρόφυτα ποὺ καὶ σήμερα ὁρίζουν τὴν τύχη της.
Ὁπωσδήποτε ὅμως θέμα ἱστορικότητός της καὶ ἑλληνικότητητός της οὐδέποτε ὑπῆρξε. Ἁπλῶς ἔτυχε νὰ καταλαμβάνῃ ἐδάφη ποὺ χρειάζονται σὲ κάποιους γιὰ νὰ δημιουργοῦν ἐντάσεις στὴν περιοχή, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐξυπηρετήσῃ τὸ νέο καθεστὼς κυριαρχίας τῶν λαῶν ποὺ διαβιοῦν σὲ αὐτὰ τὰ ἐδάφη.
Καί, ἐπισήμως, διαχειριστὴς αὐτῶν τῶν ἐδαφῶν, ποὺ προγραμματίζεται νὰ ἀνεξαρτοποιηθοῦν, θὰ εἶναι ἡ …«ἐκλεκτή» φυλὴ τῶν …«περιουσίων»!!!
(Διότι καὶ αὐτοί, τελικῶς, ἐν ἀγνοίᾳ τους ὑπηρετοῦν σαφῶς εἰς βάρος τους σχεδιασμούς, μὴ ἀντιλαμβανόμενοι πὼς ἡ Ἐλευθερία τῶν λαῶν δὲν θὰ ἐξυπηρετήση μόνον τοὺς ἄλλους λαούς, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἰδίους… Ψιλὰ γράμματα ὅμως αὐτά!!!)

Τὸ (δυστυχῶς μας) ἀσφαλὲς συμπέρασμα ποὺ ἀνακύπτει ἀπὸ τὰ παραπάνω εἶναι ἕνα: ἐμπρὸς στὴν καρέκλα τους τὰ ἑλληνόφωνα κουδουνισμένα οὐδέποτε ὑπελόγισαν τὸ δικό μας ἐθνικὸ συναίσθημα. Οὐδέποτε ἔλαβαν ὑπ΄ ὄψιν τους τὴν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας. Οὐδέποτε ἔδειξαν σεβασμὸ στοὺς Ἕλληνες Μακεδόνες, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅσους, προθύμως, ὑπερασπίσθησαν μὲ τὸ αἷμα τους αὐτὰ τὰ Ἱερὰ ἐδάφη. Οὐδέποτε, καταληκτικῶς, ὑπηρέτησαν τὰ πραγματικὰ ἑλληνικὰ συμφέροντα, παρὰ μόνον ὑλοποιοῦσαν τὶς ἐντολὲς τῶν ἀφεντικῶν τους μὲ μεγάλη προθυμία. Κι αὐτό, ὄχι διότι δὲν μποροῦσαν, ἀλλὰ διότι ἐδῶ παραμένουν ὡς δεσμοφύλακές μας. Ὄχι διοικητές μας.

Ἡ προδοσία εἶναι βεβαίως διακομματική, διαχρονικὴ καὶ οἱ ῥίζες της κρύβουν τὰ αἴτιά της στὰ βάθη τῶν αἰώνων.
Τὸ πρόβλημά μας, ὡς λαοῦ, οὐδέποτε ἦταν οἰκονομικὸ ἢ κομματικὸ ἢ ἐθνικῆς ταὐτότητος. Τὸ πρόβλημά μας, αἰῶνες τώρα, ἦταν καὶ παραμένει ἕνα: οὐδεὶς ἐκ τῶν φερομένων ὡς κυβερνώντων μας ὑπηρετοῦσε εἰλικρινῶς κι ἐντίμως τὰ ἑλληνικὰ συμφέροντα, παρὰ μόνον τὰ συμφέροντα τῶν ἑκάστοτε κοσμοεξουσιαστῶν, ἀνεξαρτήτως τῆς ἐπισήμου ταὐτότητός τους. Εἴτε λοιπὸν ὁ κατακτητής μας ἐλέγετο Ῥωμαῖος, εἴτε Ὀθωμανός, εἴτε «σύμμαχος» πάντα, οἱ ἴδιοι καὶ  οἱ ἴδιοι, ἐθελοδούλως καὶ προθύμως, ἐφρόντιζαν νὰ θυσιασθοῦμε ἐμεῖς γιὰ νὰ ἐπιβιώσουν αὐτοί.
Τόσο ἁπλᾶ.
Κι αὐτὸ ἀκριβῶς συμβαίνει καὶ  σήμερα.

Θέμα λοιπὸν Μακεδονίας ὄχι μόνον δὲν γίνεται νὰ μᾶς ἀπασχολῆ ἀλλά, ἐπὶ πλέον, ἀπαιτεῖται ἐπὶ τέλους νὰ δοῦμε πίσω ἀπὸ τὶς βιτρίνες ὅλους τοὺς πραγματικοὺς σκοποὺς τῶν σαπροφύτων τοῦ πλανήτου. Διότι ἐὰν τοὺς διακρίνουμε εὐκρινῶς, τότε ἔχουμε καὶ πολὺ μεγάλες πιθανότητες νὰ στρέψουμε ὅλους τοὺς εἰς βάρος μας σχεδιασμούς, σὲ πρὸς ὄφελός μας ἐξελίξεις.

Φιλονόη

Σημείωσις

Καὶ μόνον ἡ παρουσία τοῦ «ἀγαπημένου Ῥοζάκη στὴν ὁμάδα τῶν «διαπραγματεύσεων» ἀποδεικνύει τὸν «ὑπέρ-κομματικό», «ὑπέρ-ἰδεολογικό» καὶ σαφῶς τὸ ὑπὲρ τοκογλύφων κοινότατον κόψιμο ὅλων αὐτῶν ποὺ ἐνασχολοῦνται μὲ ἀνύπαρκτα ζητήματα,

Ῥοζ …ίζουν τὸ Κυπριακό!!!

Τί ἐθνικότητος εἶναι οἱ δικαστές πού ἀθωώνουν Τουρκία καί Βαρδάρσκα;

Ἐκτὸς γάμου τέκνον τοῦ Λαζάρου Βόριδος Ῥοζάκη ἢ Ῥοζενστάιν, ἀλλὰ ἀνεγνωρισμένον, τὴν 3η Ἰουλίου τοῦ 1943:

Παρενθετικὰ ἀναφέρω πὼς ὁ πατὴρ ῥοζάκης, ἂν κι ἑβραῖος, οὐδέποτε ἐκινδύνευσε ἐπὶ γερμανικῆς Κατοχῆς (ὅπως ἀκριβῶς κι ὁ Καρολος Κοῦν), ἀποδεικνύοντας, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, πὼς στόχος τῶν Γερμανῶν δὲν ἦσαν οἱ διώξεις τῶν ἑβραίων ἀλλὰ ἡ προώθησίς τους πρὸς τὸ Ἰσραήλ. Ἐπὶ πλέον ἦταν σαφῶς προστατευόμενος καὶ φίλος πρὸς τὶς κατοχικὲς κυβερνήσεις καὶ  εἰδικῶς τοῦ ῥάλλη…

Ῥοζ-ακιάς….

Εἶναι μεγάλος ὁ χρόνος τῆς χειραγωγήσεώς μας. Πολὺ μεγάλος.

Καλὸ εἶναι νὰ δοῦμε, ξανά, τὸ πῶς «ἀριστερο-κεντρῶοι-δεξιοί» ὑπηρετοῦν ἀκριβῶς τὰ ἴδια ἀφεντικὰ καὶ τὰ ἴδια εἰς βάρος μας σχέδια.

ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ ΓΙΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

ΕΤΣΙ ΕΔΩΣΑΝ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

Ομιλία Κρις (Χρήστου) Σπύρου

Πρώην Πρόεδρου του Δημοκρατικού Κόμματος της Πολιτείας Νιού Χαμσάιρ ΗΠΑ, για το Σκοπιανικό, στην εκδήλωση της «Ενώσεως των Αποφοίτων Αμερικανικών Πανεπιστημίων»
15 Δεκεμβρίου 2004 Αθήνα

«Γνώρισα την Μακεδονία από τα λίγα χρόνια που πήγα σχολείο στην Ελλάδα. Έφυγα για την Αμερική 13 ετών πριν από 48 χρόνια.

Έμαθα για την Μακεδονία από τον παππού μου τον Θανάση Σπύρου, ο οποίος άφησε την γυναίκα του έγκυο το 1910, με τον πατέρα μου στην κοιλιά της, και έφυγε για την Αμερική. Πήρε τρία παιδιά μαζί του και άφησε πίσω στο χωριό άλλα 4 παιδιά με την γιαγιά μου την Ελένη.

Έμαθα για την Μακεδονία από αυτόν τον παππού, που δύο χρόνια μετά την άφιξή του στην Αμερική ξαναγύρισε στην Ελλάδα να πολεμήσει για την απελευθέρωση της Μακεδονίας και των άλλων κατεχομένων εδαφών από τους Τούρκους. Έξι (6) ολόκληρα χρόνια πολέμησε και ουδέποτε ξαναείδε τα τρία παιδιά του που άφησε στην Αμερική.

Ξέρω τους Μακεδόνες από τον πατέρα μου τον Κώστα που πολέμησε στην Μακεδονία, στο Ιταλικό μέτωπο και τραυματίας μας διηγήτο χρόνια μετά για «τα μεγάλα νταούλια» που έπαιζαν οι Μακεδόνες όταν αυτός έπαιζε το μαντολίνο του στο μέτωπο. Με καμάρι μας έδειχνε φωτογραφίες και μας έλεγε για την φιλοξενία που τους προσέφεραν οι Έλληνες της Μακεδονίας.

Το Μακεδονικό το έμαθα από τον Νίκο Μάρτη, τον Βαγγέλη Κωφό, και τον Στέλιο Παπαθεμελή, τρεις εξόχους Έλληνες Μακεδόνες που έχουν κάνει αγώνες για την Μακεδονία.

Από τα ντοκουμέντα που θα δείξω απόψε θα δείτε πως για πρώτη φορά μετά το 1993 απεφάσισα να μιλήσω δημόσια για όσα ξέρω για το Μακεδονικό και δέχτηκα την πρόσκληση των Αποφοίτων Αμερικανικών Πανεπιστημίων να συμμετέχω στην αποψινή συζήτηση.

Δέχτηκα την πρόσκληση γιατί ακούω δεξιά και αριστερά να με ρωτούν γιατί εμείς οι Ελληνοαμερικανοί αφήσαμε τον σημερινό Πρόεδρο Τζορτζ Μπους να αναγνωρίσει τα Σκόπια ως «Μακεδονία».

Δεν άντεξα πια…Είπα στον εαυτό μου, η αλήθεια και η πραγματικότητα πρέπει να ειπωθεί και να αναδειχθεί.

Το πρώτο βάπτισμα του πυρός για το Μακεδονικό το πήρα πριν διαλυθεί η Γιουγκοσλαυΐα, όταν το 1986 έμαθα από τον πρώην Έλληνα υπουργό Νίκο Μάρτη, ότι το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ είχε εκδώσει εγκυκλοπαίδεια με τίτλο «Εγκυκλοπαίδεια του Χάρβαρντ για τις Αμερικανικές Εθνότητες».

Στην εγκυκλοπαίδεια αυτή ο Καθηγητής και συγγραφέας Στέφαν Θέρνστρομ υποστηρίζει ότι υπάρχει «Μακεδονική μειονότητα» στις ΗΠΑ πέραν των Ελλήνων μεταναστών της Μακεδονίας. Γράφει συγκεκριμένα η εγκυκλοπαίδεια του Χάρβαρντ ότι «ενώ στο παρελθόν μερικοί Μακεδόνες μετανάστες, έλεγαν ότι έχουν Ελληνική καταγωγή, σήμερα οι περισσότεροι νοιώθουν ελεύθεροι να αυτοαποκαλούνται «Μακεδόνες» χωρίς τον φόβο υπάρξεως αντιποίνων από την Ελληνική κυβέρνηση».

Έγιναν μεγάλοι αγώνες ν’ αλλάξουμε το κείμενο της εγκυκλοπαίδειας χωρίς καμμιά βοήθεια από την επίσημη Ελληνική πολιτεία.

Το 1992 προέκυψε πια το Μακεδονικό όπως το ξέρουμε σήμερα.

Μετά το δημοψήφισμα της Νοτιοσλαυΐας (των Σκοπίων), στις 7 Σεπτεμβρίου 1991, για κήρυξη ανεξαρτήτου Κράτους με την ονομασία «Δημοκρατία της Μακεδονίας», συνέβησαν τα ακόλουθα.

Στις 16 Δεκεμβρίου 1991, το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρώπης ψήφισε ομόφωνα ότι δεν θα αναγνωρίσουν όνομα για την Νοτιοσλαυΐα που μπορεί να έχει «εδαφικές διεκδικήσεις στο μέλλον» (σ.σ. οι τρείς όροι).

Στις 2 Φεβρουαρίου 1992, οι Υπουργοί εξωτερικών της ΕΟΚ ανέθεσαν στον τότε Υπουργό Εξωτερικών της Πορτογαλίας João de Deus Pinheiro να προτείνει λύση για το αίτημα αναγνωρίσεως της Νοτιοσλαυΐας. Μετά από μερικούς μήνες διαπραγματεύσεων ο κύριος Πινέϊρο πρότεινε το όνομα «Nova Macedonia». Η πρότασις Πινεϊρο απορρίφθηκε από το Συμβούλιο Αρχηγών της Ευρώπης (ΕΟΚ) γιατί περιείχε το όνομα «Μακεδονία».

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ

Στις 13 Απριλίου 1992, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής κάλεσε σε σύσκεψη το Συμβούλιο των Ελλήνων Πολιτικών Αρχηγών να πάρει θέση για την ονομασία και την αναγνώριση της Νοτιοσλαυΐας ως νέου κράτους.

Μετά την συνάντηση των Αρχηγών ο Πρέσβυς παρά τω Προέδρω Πέτρος Μολυβιάτης, ο σημερινός Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, διάβασε για τις τηλεοράσεις και τα άλλα μέσα μαζικής ενημερώσεως το ακόλουθο ανακοινωθέν.

«Η Ελλάδα θα αναγνωρίσει ανεξάρτητο κράτος των Σκοπίων μόνον εάν τηρηθούν και οι τρεις όροι που έθεσε η ΕΟΚ στις 16 Δεκεμβρίου ‘91 με την αυτονόητη διευκρίνιση ότι στο όνομα του κράτους αυτού δεν θα υπάρχει η λέξη «Μακεδονία».»!

Στις 27 Ιουνίου 1992 οι ηγέτες της Ενωμένης Ευρώπης ψήφισαν ομόφωνα και συμφώνησαν με την Ελληνική θέση ότι θα αναγνωρίσουν τα Σκόπια ως ανεξάρτητο κράτος «μόνον εάν η ονομασία δεν περιέχει την λέξη «Μακεδονία».».

Στις 7 Ιουνίου 1992, ο Αμερικανός ιστορικός και αρθρογράφος Johann Fink δημοσίευσε άρθρο στην αλυσίδα 300 και πλέον εφημερίδων του “Scripps Howard News Service” στο οποίο άρθρο έλεγε και τα εξής:

«Η «Μακεδονία», η φτωχότερη από τις πρώην δημοκρατίες της Γιουγκοσλαυΐας, που ευρίσκεται στο νοτιότερο άκρο της, είναι και πάλι ελεύθερη έπειτα από είκοσι δύο αιώνες κατοχής από ξένους. Τώρα υπάρχει ανησυχία ότι η πατρίδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, επί πολλά χρόνια εκρηκτική ύλη σε πυριτιδαποθήκη, είναι πιθανόν να αποτελέσει και πάλι το μήλον της έριδος ανάμεσα στις γείτονες χώρες, την Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Αλβανία και την Σερβία.

Η σημαντικότερη αμφισβήτηση της εθνικής της κυριαρχίας προέρχεται από την Ελλάδα. Η Αθήνα, που περιγράφει υποτιμητικά την «Μακεδονία» ως «ψευδο-δημοκρατία», αντιτίθεται στην χρήση του ονόματος «Μακεδονία» ως εθνικού ονόματος για την νεοσύστατη δημοκρατία, επισημαίνοντας ότι η ονομασία αυτή είναι ταυτόσημη με την ονομασία της διοικητικής περιφερείας που ευρίσκεται στα βόρεια σύνορα της Ελλάδος και αποτελούσε τμήμα της ιστορικής Μακεδονίας μέχρι το 1913. Ως μέλος διαφόρων διεθνών οργανισμών, η Αθήνα έχει τελικά απομονώσει την «Μακεδονία» από την διεθνή κοινότητα».

Κυρίες και κύριοι, έχετε ξανακούσει τέτοιες ηλιθιότητες να λέγονται από ιστορικούς; Αυτός ο κύριος ισχυρίζεται ότι εδώ και δύο χιλιάδες διακόσια χρόνια υπήρχε κράτος Μακεδονία, οι κάτοικοί του οποίου ήταν Σλαῦοι, όπως και ο ένδοξος βασιλεύς του ο Μέγας Αλέξανδρος. Τι κακό πράγμα η άγνοια!

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΠΙΛ ΚΛΙΝΤΟΝ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

President William J. Clinton

Στις 2 Οκτωβρίου 1992 ο τότε υποψήφιος για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Κυβερνήτης Μπιλ Κλίντον (Bill Clinton) έκανε την επίσημη γραπτή δήλωση με τίτλο:

«ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΚΛΙΝΤΟΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ»

Είπε ο κ. Κλίντον: «Στηρίζω την πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σύμφωνα με την οποία η νοτιώτερη πρώην Γιουγκοσλαυϊκή Δημοκρατία αναγνωρίζεται ως ανεξάρτητο κράτος υπό τον όρο να μην περιλαμβάνεται στην ονομασία της η λέξη «Μακεδονία». Πολλοί Αμερικανοί δυσκολεύονται να κατανοήσουν το πρόβλημα που προκύπτει από την χρήση του ονόματος «Μακεδονία». Περί τα τέλη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου η χρήση αυτού του ονόματος για το νότιο τμήμα της Γιουγκοσλαυΐας χαρακτηρίσθηκε από τον τότε υπουργό Εξωτερικών της χώρας μας «ως προκάλυμμα για επιθετικές ενέργειες εναντίον της Ελλάδος» ενώ θα μπορούσε, επίσης, να αποτελέσει και πάλι πηγή αποσταθεροποιήσεως και διαμάχης.

Η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να είναι ξεκάθαρη. Εάν το νέο αυτό κράτος επιθυμεί την αναγνώριση της Αμερικής, θα πρέπει κατ΄ αρχάς να δεχθεί τις αρχές της Τελικής Πράξεως του Ελσίνκι, να ικανοποιήσει τις γείτονες χώρες και την παγκόσμια κοινότητα όσον αφορά στις προθέσεις του, ότι δηλαδή είναι ειρηνικές και σύμφωνες με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η οποία απορρίπτει την χρήση του ονόματος Μακεδονία. Η Κυβέρνηση Κλίντον θα υπερασπισθεί αυτές τις αρχές και θα διασφαλίσει την ικανοποίηση των νομίμων συμφερόντων της Ελλάδος»!!!

Την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου του 1992 ο Μπιλ Κλίντον εκλέχθηκε Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κερδίζοντας τις εκλογές από τον Πρόεδρο Τζορτζ Μπούς.

Λίγες ημέρες μετά άρχισε ένας μαραθώνιος αγώνας να αποτραπεί η έντονη και πιεστική προσπάθεια της απερχομένης κυβερνήσεως Τζορτζ Μπους να αναγνωρίσει την Νοτιοσλαυΐα (τα Σκόπια) ως «Δημοκρατία της Μακεδονίας».

Τί έγινε τότε… Μετά την ήττα των εκλογών από τον Μπιλ Κλίντον ο Τζορτζ Μπούς έστειλε τον Υπουργό Eξωτερικών των ΗΠΑ Λόρενς Ήγκελμπέργκερ (Lawrence Eagleburger) στην Ευρώπη προκειμένου να πείσει τις Ευρωπαϊκές Κυβερνήσεις να αλλάξουν θέση που ομόφωνα είχαν πάρει στις 27 Ιουνίου 1992 και να αναγνωρίσουν μαζί με τις ΗΠΑ το νέο κράτος των Σκοπίων ως «Δημοκρατία της Μακεδονίας». Φαίνεται ότι ο Πρόεδρος Μπους προσπάθησε να εκπληρώσει την προεκλογική του υπόσχεση στους Σκοπιανούς των ΗΠΑ, οι οποίοι συνέβαλαν σημαντικά στην αποτυχημένη προεκλογική του προσπάθεια.

Επιστρατεύθηκα από την τότε Ελληνική Κυβέρνηση να βοηθήσω σαν ένας από τους «παράγοντες της Ελληνοαμερικανικής κοινότητας».

Εκείνη την εποχή είχα την ιδιότητα του Προέδρου του Δημοκρατικού κόμματος στην Πολιτεία του Νιού Χαμσάϊρ, την πιο σημαντική πολιτεία της Αμερικής όσον αφορά στις Προεδρικές Εκλογές, και μόλις είχα εκλεγεί Πρόεδρος των Εκλεκτόρων του Μπίλ Κλίντον στην ίδια πολιτεία.

Στόχος ήταν να μην μπορέσει η Αμερικανική Κυβέρνηση πριν την λήξη της θητείας της στις 20 Ιανουαρίου 1993 να πείσει τους Ευρωπαίους και ιδιαίτερα το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να αναγνωρίσουν το νέο αυτό κράτος ως «Δημοκρατία της Μακεδονίας». Αυθαίρετη αναγνώριση από την κυβέρνηση της Αμερικής θα ήταν άσχετη εφόσον η κυβέρνηση Μπους ήταν πλέον μεταβατική.

Στην Αθήνα συναντήθηκα στο Γραφείο του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον κ. Πέτρο Παπαγεωργίου, πολιτικό σύμβουλο του Πρωθυπουργού και μερικές ημέρες αργότερα με τον κ. Λουκά Τσίλα, τότε σύμβουλο του Πρωθυπουργού για θέματα ασφαλείας. Λίγους μήνες αργότερα ο κ. Τσίλας διορίσθηκε Πρέσβυς της Ελλάδος στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Ελληνική Κυβέρνηση. Επίσης για το ίδιο θέμα συναντήθηκα και με την κα. Ντόρα Μπακογιάννη, τότε Υπουργό Πολιτισμού.

Ο κ. Παπαγεωργίου, ο κ. Τσίλας και η κα. Μπακογιάννη τόνισαν την σπουδαιότητα του να αποτραπεί η προσπάθεια της απερχομένης Κυβερνήσεως Μπούς να αναγνωρίσει τα Σκόπια ως «Δημοκρατία της Μακεδονίας». Ζήτησαν από εμένα να βοηθήσω και με τους συμβούλους και συνεργάτες του Μπιλ Κλίντον, αλλά και με την ηγεσία της Ελληνοαμερικανικής Κοινότητος και ιδιαίτερα τα στελέχη του Δημοκρατικού κόμματος που συνέβαλαν στην εκλογή του νέου Προέδρου Μπιλ Κλίντον.

Δέχθηκα να βοηθήσω και πραγματικά μετά από μια σκληρή προσπάθεια και με την βοήθεια του Μάϊκλ Δουκάκη και πολλών άλλων συναδέλφων στην Αμερική κατορθώσαμε να αποτρέψουμε την προσπάθεια του Τζορτζ Μπούς.

Στην Αμερική συναντήθηκα με τον Μάϊκλ Δουκάκη έναν από τους πιο στενούς πολιτικούς φίλους και υποστηρικτές του Μπιλ Κλίντον. Ενημέρωσα τον Μάϊκλ Δουκάκη για το σημαντικό θέμα της αναγνωρίσεως της Νοτιοσλαυΐας από τις ΗΠΑ με ονομασία που περιείχε το όνομα «Μακεδονία» και του ζήτησα να συμμετάσχει στην προσπάθεια να σταματήσουμε την Κυβέρνηση Μπους.

Ο Μάϊκλ Δουκάκης συμφώνησε να έλθει σε επαφή με τον Άντονυ Λέικ (Anthony Lake) και την Μαντλίν Ολμπραϊτ (Madeleine Albright). Ο Λέϊκ και η Ολμπράϊτ ήταν κορυφαίοι σύμβουλοι του Μπιλ Κλίντον για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Εθνικής Ασφαλείας στην Προεδρική του εκστρατεία του 1992. Ο Άντονυ Λέϊκ διορίσθηκε Σύμβουλος Ασφαλείας του Προέδρου Κλίντον στον Λευκό Οίκο και η Μαντλίν Ολμπραϊτ έγινε Πρέσβυς της Κυβερνήσεως Κλίντον στα Ηνωμένα Έθνη και αργότερα Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Ενημέρωσα επίσης πολλούς ακόμη επιφανείς Ελληνοαμερικανούς πολιτικούς ηγέτες, όπως τον Φιλ Αγγελίδη, τότε Πρόεδρο του ισχυρού Δημοκρατικού κόμματος της Καλιφόρνιας με περισσότερα από έξι (6) εκατομμύρια δημοκρατικά μέλη όπως και τον Μάϊκ Πάνος, Πρόεδρο του Δημοκρατικού κόμματος της Πολιτείας Ιντιάνα. Όλοι τους συμφώνησαν να βοηθήσουν.

Με σκληρή επιμονή και με την βοήθεια πολλών άλλων Ελληνοαμερικανών οι οποίοι ήταν κοντά στον Μπιλ Κλίντον καταφέραμε να σταματήσουμε την προσπάθεια της Κυβερνήσεως Μπους να φέρει το θέμα της αναγνωρίσεως στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για ψήφισμα, παρότι ο Ήγκελμπέργκερ προσπάθησε να το κάνει ακόμη και στις 19 Ιανουαρίου 1993, μια ημέρα πριν από την ορκωμοσία του Μπιλ Κλίντον!

Πρέπει να προσθέσω εδώ ότι στην χρονική αυτήν διάρκεια συναντήθηκα αρκετές φορές με τους Συμβούλους του τότε Έλληνα Πρωθυπουργού (σ.σ. Μητσοτάκη) και πέρασα και τα Χριστούγεννα του ’92 και την Πρωτοχρονιά του 1993 στην Αθήνα. Συνέβαλα επίσης και στην προετοιμασία του τότε Έλληνα Υφυπουργού Εξωτερικών Ανδρέα Ανδριανόπουλου, ο οποίος ταξίδευε στην Νότιο Αμερική σε μια αποστολή να ζητήσει υποστήριξη από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και από την Ελληνοαμερικανική ηγεσία ενάντια στην προσπάθεια της Κυβερνήσεως Μπους. Στο υπόμνημά μου προς τον κ. Τσίλα με ημερομηνία 31/12/1992 πρότεινα στις Ηνωμένες Πολιτείες ο κ. Ανδριανόπουλος να έλθει σε επαφή με τους Μάϊκλ Δουκάκη, Πόλ Τσόγκα, Φίλ Αγγελίδη, Μάϊκ Πάνο, Άγγελο Τσακόπουλο, Νίκ Μητρόπουλο και Τζόρτζ Στεφανόπουλο. Στο υπόμνημά μου συμπεριέλαβα τα τηλέφωνα σπιτιού και τα προσωπικά τηλέφωνα του κάθε ενός τους.

ΤΟ ΔΙΠΛΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

   Όπως αργότερα αποδείχθηκε δεν ξέραμε πολλά για το τι ακριβώς συνέβαινε με το Μακεδονικό θέμα. Είναι τώρα όμως ξεκάθαρο ότι η τότε Ελληνική Κυβέρνηση εργαζόταν με αντιφατικές στρατηγικές. Δημόσια και επίσημα η Ελληνική Κυβέρνηση εργαζόταν να αποτρέψει την Κυβέρνηση Μπους να αναγνωρίσει τα Σκόπια ως «Δημοκρατία της Μακεδονίας». Παρασκηνιακά όμως η Ελληνική Κυβέρνηση συζητούσε ένα σύνθετο όνομα που θα ήταν κάπως παραδεκτό και θα είχε λιγότερο πολιτικό κόστος.

Είναι τώρα προφανές ότι αυτή η στρατηγική εφαρμόσθηκε παρασκηνιακά για αρκετό χρονικό διάστημα από τον τότε Έλληνα Πρωθυπουργό. Ακούστε τι είπε σε μια πρόσφατη δήλωσή του ο τότε υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος Αντώνης Σαμαράς, στην εκπομπή «Οι φάκελλοι» του Αλέξη Παπαχελά στο τηλεοπτικό κανάλι «MEGA» στις 16/11/2004:

«Εκείνη την στιγμή στην σύσκεψη αυτή (6 Μαρτίου) ενόψει του γεγονότος ότι εγώ έπρεπε σε τρεις ημέρες να πάω στις Βρυξέλες να συζητήσω με Μπέικερ και Υπουργούς των Εξωτερικών, ο Μητσοτάκης λέει πρέπει να έχουμε μια δεύτερη γραμμή αμύνης. Τι θα γίνει εάν οι Αμερικανοί δεν θελήσουν να αναγνωρίσουν αυτό το οποίο έχουν αναγνωρίσει οι Ευρωπαίοι, τους τρεις όρους;

Μα δεν υπάρχει περίπτωση να μην το δεχθούν παρά εάν εμείς δεν δώσουμε την μάχη. Μου λέει δεν σου κρύβω, παρουσία των άλλων, ότι εγώ το θέμα του ονόματος δεν το θεωρώ σημαντικό. Λέω τότε κύριε Πρόεδρε, μου λέτε αυτό που έχετε πει στον Ελληνικό λαό, αυτό που έχει αποφασίσει το Συμβούλιο των πολιτικών Αρχηγών, αυτό το οποίο λέτε εσείς προς τον Ελληνικό λαό, άλλο τι μας λέτε εδώ, να βγω εγώ και να πω τα αντίθετα στο εξωτερικό; Πώς θα το κάνω; Πηγαίνω έξω και, κύριε Παπαχελά, ποτέ δεν έχω αισθανθεί τόσο άσχημα και δεν θα ήθελα ποτέ άλλος Έλληνας Υπουργός των Εξωτερικών να αισθανθεί το ίδιο άσχημα. Έγινα περίγελος. Με ρωτούσε ο κύριος Ντελόρ με υπονοούμενα, με ρωτούσε ο κύριος Πόστ του Λουξεμβούργου, με ρωτούσε ο Γκένσερ, με ρωτούσε ο κύριος Κόλλινς της Ιρλανδίας και μου έλεγαν, καλά Αντώνη, εδώ μας λες άλλα και μαθαίνουμε από το κέντρο ότι άλλη είναι η γραμμή. Είχαν ήδη αρχίσει οι διαρροές ότι μην ακούτε τον Σαμαρά, αυτός έχει την θέση όνομα, εμάς δεν μας νοιάζει». 

ΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΤΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ FYRO«M»

Φαίνεται λοιπόν πια ξεκάθαρα ότι όταν εμείς αγωνιζόμασταν να αποτρέψουμε την Κυβέρνηση Μπους, η Ελληνική Κυβέρνηση συζητούσε με άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να βρουν τρόπο να αποφύγουν αναγνώριση της Νοτιοσλαυΐας σαν νέο κράτος από την Ενωμένη Ευρώπη. Ο μόνος άλλος φορέας ήταν τα Ηνωμένα Έθνη! Έτσι και έγινε.

Στις 22 Ιανουαρίου 1993, δύο ημέρες μετά την ορκωμοσία του Μπιλ Κλίντον και πριν τελειώσουν οι τελετές ορκωμοσίας στην Ουάσιγκτον η κυβέρνηση των Σκοπίων έκανε επίσημη αίτηση στα Ηνωμένα Έθνη να αναγνωρισθεί η Νοτιοσλαυΐα ως «Δημοκρατία της Μακεδονίας». Πώς και γιατί απεφάσισε η κυβέρνηση των Σκοπίων να παρακάμψει την Ενωμένη Ευρώπη;

Δύο ημέρες αργότερα στις 24 Ιανουαρίου 1993 τρεις μεγάλες χώρες της Ενωμένης Ευρώπης η Αγγλία, η Γαλλία και η Ισπανία με την σύμφωνη γνώμη της Ελληνικής Κυβερνήσεως πρότειναν αναγνώριση της Νοτιοσλαυΐας από τα Ηνωμένα Έθνη με μια δήθεν συμβιβαστική ονομασία. Πρότειναν αναγνώριση της Νοτιοσλαυΐας με το όνομα «Πρώην-Γιουγκοσλαυϊκή-Δημοκρατία-της Μακεδονίας» FYROM.

Πώς και γιατί απεφάσισαν οι τρεις αυτές κυβερνήσεις να κάνουν την επίσημη αυτή «συμβιβαστική» πρόταση στα Ηνωμένα Έθνη; Μήπως είχαν ψηφίσει οι ηγέτες της Ευρώπης να αλλάξουν στάση και να αναγνωρίσουν τα Σκόπια με όνομα που περιείχε την λέξη Μακεδονία; Ασφαλώς όχι. Το έκαναν εν ονόματι της Ενωμένης Ευρώπης; Ασφαλώς όχι!!

Φαίνεται ότι όλα είχαν προσυμφωνηθεί παρασκηνιακά. Η Ελληνική Κυβέρνηση, η Κυβέρνηση των Σκοπίων και οι Ευρωπαίοι τα είχαν βρει για μια σύνθετη ονομασία η οποία περιέχει την λέξη «Μακεδονία» . Αυτό που παρέμεινε σε εκκρεμότητα ήταν η θέση του Μπιλ Κλίντον.

ΠΩΣ ΞΕΓΕΛΑΣΑΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΠΙΛ ΚΛΙΝΤΟΝ

Τι έγινε όμως με την ομόφωνη απόφαση των πολιτικών ηγετών της Ελλάδος; Τί έγινε η περίφημη δήλωση του Πέτρου Μολυβιάτη εν ονόματι του Συμβουλίου των Ελλήνων πολιτικών Αρχηγών ότι η Ελλάδα δεν θα αναγνωρίσει τα Σκόπια εάν η ονομασία περιέχει την λέξη «Μακεδονία»; Είχαν αλλάξει στάση οι Έλληνες πολιτικοί ηγέτες; Ασφαλώς όχι!!

Το θέμα Κλίντον όμως ήταν το πιο σοβαρό. Ο Μπιλ Κλίντον είχε δεσμευθεί στους Ελληνοαμερικανούς υποστηρικτές του και ο Κλίντον θα τηρούσε την δέσμευσή του. Γι’ αυτό είμαι απόλυτα σίγουρος. Επομένως οι αρχιτέκτονες της συμβιβαστικής λύσεως ρισκάρανε το βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας από την Κυβέρνηση Κλίντον εάν πρότειναν αναγνώριση των Σκοπίων με ονομασία που περιείχε την λέξη «Μακεδονία». Μόνον οι Ελληνοαμερικανοί ηγέτες μπορούσαν να αποδεσμεύσουν τον Μπιλ Κλίντον. Εξάλλου αυτοί τον δέσμευσαν στις 3 Οκτωβρίου 1992.

Έτσι κατασκευάσθηκε προσεκτικά ένας σύγχρονος «Δούρειος Ίππος»!

Ιδού τι έγινε.

Δεν ξέρω ακριβώς πόσες ώρες μετά την ορκωμοσία του Μπιλ Κλίντον στο αξίωμα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών είχαν περάσει όταν οι μισθωτοί αντιπρόσωποι της Ελλάδος (paid lobbyists) στην Ουάσιγκτον κ.κ. «Manatos & Manatos» δημιούργησαν μια «προσωρινή ειδική» επιτροπή με την ονομασία «Ad hoc American Hellenic Leadership Committee».

Ποιά ήταν τα μέλη αυτής της «προσωρινής επιτροπής» ουδέποτε έμαθα. Αυτό που ξέρω είναι το εξής: Εκ μέρους αυτής της πρόχειρης επιτροπής η εταιρεία «Μάνατος και Μάνατος» ζήτησε από εκλεγμένους πολιτικούς, επιχειρηματίες και Δημοτικούς άρχοντες όλους επιφανείς Ελληνοαμερικανούς να συνυπογράψουν μια επιστολή που απευθυνόταν στον Πρόεδρο Κλίντον και του ζητούσε να υποστηρίξει την «νέα θέση» της Ελληνικής Κυβερνήσεως για μια «συμβιβαστική λύση» στο ζήτημα της αναγνωρίσεως του ονόματος της Νοτιοσλαυΐας. Η επιστολή είχε συνταχθεί και είχε διατυπωθεί τόσο προσεκτικά που μπροστά της ο «Δούρειος Ίππος» έμοιαζε σαν μια ερασιτεχνική εφεύρεση!

Παρόλα αυτά το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο. Ο Μπιλ Κλίντον θα έπρεπε να υποστηρίξει την νέα θέση της Ελληνικής Κυβερνήσεως στην ονομασία του νέου κράτους της Νοτιοσλαυΐας, παρ’ ό,τι η συμβιβαστική λύση περιείχε την λέξη «Μακεδονία».

Η προτεινόμενη επιστολή προς τον Πρόεδρο Κλίντον είχε την ημερομηνία 26 Ιανουαρίου 1993 έξι ημέρες μετά την ορκωμοσία του. Είναι τόσο ωραία γραμμένη και τόσο υπέροχα εθνικοποιημένη που αν δεν είσαι γνώστης των πραγμάτων και «γάτα» στα πολιτικά υπονοούμενα ουδέποτε θα καταλάβεις ότι με την συνυπογραφή σου συμβάλλεις σε μια Κολοσσιαία εθνική προδοσία! Και όμως ακριβώς αυτό ήταν.

Όταν εγώ έλαβα το προτεινόμενο γράμμα προς τον Πρόεδρο Κλίντον και μου ζητήθηκε να το υπογράψω οι συγγραφείς του είχαν ήδη εξασφαλίσει την υπογραφή των: Phil Angelides (Φίλ Αγγελλίδης), Πρόεδρο του Δημοκρατικού κόμματος της Καλιφόρνιας. Art Agnos (Αρτ Άγκνος), πρώην Δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο, Andrew Athens (Άντριου Άθενς), Προέδρου του Ηνωμένου ΑμερικανοΕλληνικού Κογκρέσου, John Casimatidis (Τζων Κατσιματίδης), Πρόεδρο του “Red Apple Groups”. Philip Christopher (Φίλιπ Κρίστοφερ), Προέδρου PSEKA, dr. Gus Konstantine (Γκάς Κονσταντίν), Supreme President of AHEPA, δρ. Takey Crist (Τάκη Κρίστ), Προέδρου American Hellenic Institute, Public Affairs Committee. Michael Dukakis (Μιχάλης Δουκάκης), πρώην Κυβερνήτης της Πολιτείας της Μασαχουσέτης, Nicholas Gage (Νίκολας Γκέιτς), συγγραφέας, Fotis Gerasopoulos (Φώτης Γερασόπουλος), αντιπρόεδρο Hellenic American National Council. Dr. Christos Ioannides (Χρήστος Ιωαννίδης), Καθηγητής Greek and Middle Eastern Affairs, Michael Zaharis (Μιχάλης Ζαχαρής), Chairman KOS Pharmaceutical INC, Sotiris Kolokotronis (Σωτήρης Κολοκοτρώνης), President SKK Enterprises, Andrew Manatos (Άντριου Μάνατος), Special Counsel United Hellenic American Congress, John Nathenas (Τζων Ναθήνας) President Hellenic American National Council. Peter J. Pappas (Πήτερ Πάππας), President P.J. Mechanical Corporation, Jim Regas (Τζιμ Ρήγας) Esq. Senior Courses Regas, Freratos & Harp, Eugene Rossides (Ευγένιος Ροσίδης), Esq. Chairman American Hellenic Institute, Angelo Tsakopoulos (Άγγελος Τσακόπουλος), Former National Chairman Greek American for Clinton and Professor Spiros Vreonis jr. (Σπύρος Βρυώνης), New York University.

Ασφαλώς έγινε κοινοποίηση της επιστολής στον Warren Christopher (Γούορεν Κρίστοφερ) Υπουργό Εξωτερικών ΗΠΑ, Anthony Lake (Άντονυ Λέικ), Σύμβουλο Ασφαλείας του Λευκού Οίκου και dr. Madeleine Albright (Μαντλίν Ολμπράϊτ), Πρέσβυ των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη.

Διάβασα προσεκτικά την προτεινόμενη επιστολή που μου ζητούσαν να συνυπογράψω και είπα μέσα μου «Ώρα καλή Μακεδονία μας». Ασφαλώς δεν δέχθηκα να την συνυπογράψω και η επιστολή εστάλη στον Πρόεδρο Κλίντον. Κατάλαβα ότι εάν τα Ηνωμένα Έθνη ανεγνώριζαν το νέο κράτος των Σκοπίων με ένα όνομα που περιείχε την λέξη «Μακεδονία» θα γεννιόταν για πρώτη φορά στην ιστορία μια νέα χώρα με την ονομασία «Μακεδονία» και δεν θα ήταν Ελληνική. Με άλλα λόγια η νοτιότερη περιοχή της Γιουγκοσλαυΐας θα αναγνωρίζετο από τα Ηνωμένα Έθνη σαν χώρα με το όνομα «Μακεδονία» και η Ελληνική περιοχή της Μακεδονίας θα ήταν πια απλώς μια διοικητική περιφέρεια όπως την απεκάλεσε ο προαναφερθείς ιστορικός κ. Johann Fink. Μια διοικητική περιφέρεια η οποία στο μέλλον θα διεκδικείται από το νεοσύστατο κράτος!

Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι οι περισσότεροι αν όχι όλοι που προσέφεραν την υπογραφή τους δεν είχαν τον απαραίτητο χρόνο για να μελετήσουν το ακριβές κείμενο της επιστολής και υπέγραψαν καλή τη πίστει νομίζοντας ότι υπογράφουν για το συμφέρον της Ελλάδος. Άλλωστε η υπογραφή ζητήθηκε και εδόθη τηλεφωνικά!!

Αυτό που ακολούθησε ήταν ένα δίμηνο γεμάτο παραπληροφόρηση και αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης. Για περισσότερο από δύο μήνες οι συζητήσεις και οι «αγώνες» περιεστρέφοντο γύρω από δευτερεύοντα και τριτεύοντα θέματα. Σημαίες, σύμβολα, παλληκαρισμοί, Τουρκικές παρενοχλήσεις οτιδήποτε άλλο παρά το όνομα Μακεδονία απασχολούσαν την κοινή γνώμη.

ΤΟ ΕΚΓΛΗΜΑ ΤΗΣ 7ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1993

Τελικά η μάσκα έπεσε. Στις 7 Απριλίου 1993 επίσημα πια με επιστολή προς το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών εν ονόματι της Ελληνικής Κυβερνήσεως ο τότε Υπουργός Εξωτερικών κ. Μιχάλης Παπακωνσταντίνου ανήγγειλε ότι η Ελληνική κυβέρνηση αποδέχεται την συμβιβαστική πρόταση με την οποία τα Ηνωμένα Έθνη θα αναγνωρίσουν το νοτιότερο τμήμα της πρώην Γιουγκοσλαυΐας ως νέο κράτος με την ονομασία «Πρώην Γιουγκοσλαυϊκή Δημοκρατία της Μακεδονίας».

Την ίδια ημέρα, στις 7 Απριλίου 1993 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ψήφισε την αναγνώριση του νέου κράτους και φυσικά έτσι ψήφισε και η Ελλάδα!

Εκείνη την ημέρα ένα κομμάτι από την Ελληνικότητά μου πέθανε.

Έτσι λοιπόν εάν σας ρωτήσει κάποιος πότε ανεγνωρίσθη (γεννήθηκε) το πρώτο και μόνο μη Ελληνικό κράτος με το όνομα «Μακεδονία» να του πείτε στις 7 Απριλίου 1993.

Αν σας ρωτήσει ποιά ήταν η θέση της Ελλάδος, να πείτε ότι ψήφισε υπέρ!

Αν σας ρωτήσει πώς ψήφισε η Αμερική να του πείτε και αυτή ψήφισε υπέρ.

Αν σας ρωτήσει γιατί οι Ελληνοαμερικανοί φίλοι του Μπίλ Κλίντον του ζήτησαν να αλλάξει την θέση που είχε πάρει στις 3 Οκτωβρίου 1992 να του πείτε γιατί η Ελληνική κυβέρνηση τους ζήτησε να το κάνουν!  

ΑΣΡΑΠΙΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Ακούστε προσεκτικά παρακαλώ, κυρίες και κύριοι, τι είπε ο τότε πανίσχυρος Αμερικανός βουλευτής και Πρόεδρος της Επιτροπής των Εξωτερικών Υποθέσεων του Αμερικανικού Κογκρέσου κ. Lee Hamilton (Λι Χάμιλτον) όπως είχε γραφεί στην ανταπόκριση του δημοσιογράφου Μιχάλη Ιγνατίου στην ημερήσια εφημερίδα «Πρωϊνή» της Νέας Υόρκης λίγες ημέρες μετά την επίσημη αναγνώριση από τα Ηνωμένα Έθνη.

Είπε ο κύριος Χάμιλτον:

«ΣΥΜΒΙΒΑΣΘΗΚΑΤΕ ΑΣΤΡΑΠΙΑΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ.

ΜΑΣ ΑΦΗΣΑΤΕ ΣΥΞΥΛΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΣΑΣ»

Η ανταπόκριση του Μιχάλη Ιγνατίου στην Πρωϊνή:

«ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ. Η Ελληνική κυβέρνηση έχασε μοναδική ευκαιρία να κερδίσει σημαντικά πλεονεκτήματα στην μάχη των Σκοπίων, όταν λόγω ασυνεννοησίας με την Ουάσιγκτον και ερασιτεχνικών χειρισμών εδέχθη τον «έντιμο συμβιβασμό» χωρίς να περιμένει την δημοσιοποίηση της θέσεως της νέας αμερικανικής κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, Λι Χάμιλτον, δήλωσε στην διάρκεια εκδηλώσεως Ελληνοαμερικανών στο Λος Άντζελες, ότι ο ίδιος αλλά και στελέχη της κυβερνήσεως Κλίντον εξεπλάγησαν από την απόφαση της κυβερνήσεως Μητσοτάκη να μην επιμένει στην γνωστή θέση της για την ονομασία και αντίθετα να αποδεχθεί την διαδικασία της διαιτησίας και της οποίας αποφάσεως των μεσολαβητών Σάιρους Βάνς και Λόρδου Όουεν.

Ο Αμερικανός βουλευτής, που θεωρείται ένας από τους λίγους πολιτικούς που γνωρίζουν τα ελληνικά εθνικά θέματα, ιδιαίτερα το Κυπριακό και το πρόβλημα που δημιουργούν τα Σκόπια, είπε ότι η πλειοψηφία των βουλευτών και των γερουσιαστών «είχαν πεισθεί για τις δίκαιες θέσεις της Ελλάδος» και τις υπεστήριξαν μάλιστα εγγράφως, υπογράφοντας κείμενο επιστολής προς τον Πρόεδρο Τζορτζ Μπους.

Όπως εξήγησε ο κ. Χάμιλτον, «το Κογκρέσο ενημερώθηκε σωστά από την Ελληνοαμερικανική κοινότητα», τα μέλη της οποίας πίεσαν με διαφόρους τρόπους τους βουλευτές και τους γερουσιαστές, οι οποίοι πείστηκαν ότι το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων ήταν στην πραγματικότητα η κλοπή του ονόματος της Μακεδονίας.

Ο Αμερικανός βουλευτής βλέπει «διαφωνία μεταξύ των θέσεων της Αθήνας και της Ομογενείας» αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι μόνοι που απέμειναν να επιμένουν για μη χρησιμοποίηση του ονόματος της Μακεδονίας είναι οι Ελληνοαμερικανοί.

Ο κ. Χάμιλτον κατέληξε λέγοντας ότι ακριβώς λόγω της αποδοχής από την Αθήνα συμβιβαστικής λύσεως, ούτε το Κογκρέσο, ούτε η Κυβέρνηση Κλίντον μπορούν πια να βοηθήσουν, υπονοώντας ότι δεν ισχύουν οι προεκλογικές υποσχέσεις του Αμερικανού Προέδρου»!!!  

Στις 22 Φεβρουαρίου 1994 ο παλαίμαχος στρατηγός του Ελληνικού στρατού εν αποστρατεία Ελευθέριος Παπαγιαννάκης με επιστολή του προς τον Πρέσβυ της Αυστραλίας στην Αθήνα αναρωτήθηκε πώς η Αυστραλία ανεγνώρισε τα Σκόπια ως Πρώην Γιουγκοσλαυϊκή Δημοκρατία της Μακεδονίας.

Στις 28 Μαρτίου 1994 ο Αυστραλός Πρέσβυς C.A. Edwards απήντησε στον στρατηγό Παπαγιαννάκη ως εξής:
«Στρατηγέ μου,
Το γράμμα σας με ημερομηνία 22 Φεβρουαρίου με εντυπωσίασε με την ειλικρίνεια με την οποία εκφράσατε τα αισθήματά σας προς την Αυστραλία και τους Αυστραλούς που έπεσαν μαχόμενοι για την ελευθερία της Ελλάδος.

Είναι μεγάλο κρίμα που άνθρωποι όπως εσείς που έχουν τόσο δυνατά αισθήματα για την χώρα μου αισθάνεται ότι κατά κάποιον τρόπο η πρόσφατη απόφαση της Αυστραλίας να αναγνωρίσει την Πρώην Γιουγκοσλαυϊκή Δημοκρατία της Μακεδονίας (FYROM) αποτελεί με οποιοδήποτε κτύπημα κατά της Ελλάδος. Από την πλευρά της η Κυβέρνηση της Αυστραλίας δεν αισθάνεται ότι η απόφασή της ήταν με οποιονδήποτε τρόπο κατά των συμφερόντων της Ελλάδος. Στην πραγματικότητα παίρνοντας την απόφασή της η κυβέρνηση κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια να ανταποκριθεί στις επιθυμίες της Ελλάδος. Καθώς πιθανώς προσέξατε το όνομα με το οποίο αναγνωρίσαμε την χώρα ήταν το ίδιο όνομα με εκείνο που χρησιμοποίησε η ίδια η Ελλάδα στην δική της αναγνώριση και σε όλες τις άλλες δοσοληψίες που έχει με αυτήν την χώρα».

Μετά από όλα αυτά κυρίες και κύριοι τώρα πια ξέρετε:
Τι έκαναν οι Ελληνοαμερικανοί
Ξέρετε τι έκαναν οι Αμερικανοί
Ξέρετε τι έκαναν οι Ευρωπαίοι
Ξέρετε τι έκαναν οι Σκοπιανοί και
ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ ΟΙ ΝΤΟΠΙΑΝΟΙ*»!!!

* Παρόμοια αποκαλυπτική ομιλία έγινε και στις 5 Δεκεμβρίου του 2007, όταν ο κ. Κρις Σπύρου Ιδρυτής και Πρόεδρος πια του Free Agia Sophia Council of America http://www.freeagiasophia.org, μίλησε σε εκδήλωση των Συλλόγων Θεσσαλών Παπάγου, της Πανελληνίου Οργανώσεως Οικογενείας και Νεώτητος, της Πανελληνίου Οργανώσεως Ελληνική Εστία και της Λέσχης Γυναικών, Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Γυμνασίων Λυκείων Παπάγου με θέμα «Η Ονομασία των Σκοπίων».

Νοιάζομαι

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

3 thoughts on “Γιατί κάποιοι τσακίζονται νά χαρίσουν τήν Μακεδονία μας;

  1. Ο ομογενής μας των Η.Π.Α., που φωτογραφίζεται υπερηφάνως με την κα. Χίλλαρυ Κλίντον, “έμαθε το Μακεδονικό” από τους κκ. Ευάγγελο Κωφό, του ΥΠΕΞ, Ν. Μάρτη, πολιτικό ίνδαλμα των απανταχού Μακεδόνων, καθώς και τον πασιδήλως ευσεβή, ευλαβή ου μην αλλά και φιλακόλουθο Στ. Παπαθεμελή; Ο καθηγητής Θεόδωρος Κουλουμπής του
    ΕΛΙΑΜΕΠ και ο επίσης καθηγητής Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, της Ακαδημίας Αθηνών, πώς τού διέφυγαν;

Leave a Reply