Φαναριῶται

Σύγγραμμα περὶ τῶν Φαναριωτῶν

τοῦ Ζαλλώνη Μάρκου-Φιλίππου

«Εὐγενεῖς Βοϊάριδες (ἡγεμόνες)

…Ἂς ἀφήσωμεν εἰς τοὺς φιλοσόφους τὴν φροντίδα νὰ πείσουν τοὺς πτωχοὺς ὅτι ἡ ζωὴ τῶν πλουσίων εἶναι δυστυχής, καὶ ὅτι δὲν μπορεῖ μήτε πρέπει νὰ εἶναι ἐπιθυμητή. Φίλοι ἡ ἠθικὴ αὔτη εἶναι καλὴ διὰ τὸν κοινὸν λαόν, καὶ ὄχι δι’ ἠμᾶς. Ἂς σπεύσωμεν νὰ πλουτίσωμεν. Εἶναι ἀληθές, ὅτι πρέπει νὰ κουρεύσωμεν βαθέως τὰ μαλλιὰ τῶν προβάτων μας…».

(Ληφθὲν ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Μάρκου Φιλίππου Ζαλώνη «Σύγγραμα περὶ τῶν φαναριωτῶν», Παρίσι 1831. Ὁ συγγραφεὺς ἦταν παρών, ὅπως λέει, στὴν παραπάνω ὁμιλία φαναριώτου ἡγεμόνος).

«Πραγματεία περὶ τῶν ἡγεμόνων τῆς Μολδοβλαχίας, τῶν ἐκ Κωνσταντινουπόλεως γνωστῶν ὑπὸ τὸ ὄνομα Φαναριῶται, ἢ ἔκθεσις περὶ τῆς ἐν τῇ Ὀθωμανικῇ Αὐτοκρατορία ἐπιῤῥοῆς αὐτῶν κατὰ τῶν Ἑλλήνων καὶ τῆς ἐπικινδύνου παραδοχῆς αὐτῶν εἰς τὴν κυβέρνησιν τῆς ἀναγεννηθείσης Ἑλλάδος».

___________________________________

Πρώτη ἔκδοσις, ἐν Παρισίοις, ἐκ τῆς τυπογραφίας «Κ. Ἐβεράρτου»1831 σὲ μορφὴ pdf ἐδῶ.

Δευτέρα ἔκδοσις, Ἀθῆναι, «τύποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως» 1855 σὲ μορφὴ pdf ἐδῶ.

Πανορμίτης Σπανὸς

Βλάσφημοι δήμιοι ποὺ πρέπει νὰ πληρώσουν

…Τὰ «συνεργεῖα» δούλευαν γιὰ πολὺ καιρό. Πότιζαν τὰ ξύλα τῆς «Παναγίας τῶν Παρισίων» μὲ «φαρμάκι». Ῥετσίνι, οἰνόπνευμα, ἀσετόν, λάδι, ὀξείδια τοῦ ἀργιλίου…
Ἄδειαζαν τὸ ἱερό, μετέφεραν τὰ ἔργα ποὺ ἐπρόκειτο νὰ «χαθοῦν»…
Συνέχεια

Ξεκίνησε (νά ἐκδηλώνεται) ἕνας ἀόρατος πόλεμος;

Μὲ ἀφορμὴ τὸ πρόσφατο (ποὺ δὲν τὸ λὲς κι ἀτύχημα, γιὰ πολλοὺς λόγους, ποὺ μέρος τους θὰ παρουσιασθοῦν παρακάτω) περιστατικὸ τῶν Παρισίων, στὴν «Παναγία τῶν Παρισίων», ἀρχίζουμε πλέον νὰ ἀντιλαμβανόμεθα, κάπως, πὼς ἄλλα εἶναι αὐτὰ ποὺ φαίνονται κι ἄλλα αὐτὰ ποὺ εἶναι.
Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ τὸ Πάσχα τῶν Καθολικῶν εἶναι αὐτὴν τὴν Κυριακή…
Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ τὸ ἐν λόγῳ (οὐδόλως τυχαῖον) περιστατικὸν συνέβη σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα, θρησκευτικὰ σαφῶς, σύμβολα τῆς γηραιᾶς (καὶ βαλλομένης πανταχόθεν) Εὐρώπης…
Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ οἱ ἡμέρες ποὺ διαβιοῦμε εἶναι ἡμέρες μεγάλων ἀνατροπῶν καὶ ἀλλαγῶν…
….ἂς ἔχουμε τὸν νοῦ μας, διότι τυχαιότητες, συμπτώσεις καὶ ἀτυχήματα δὲν συμβαίνουν δίχως κανονικὸ καὶ ὑπερβολικὰ λεπτομερὴ προγραμματισμό.
Κι ὄχι μόνον…
Συνέχεια

Θύματα μίας ἀνελεήτου προπαγάνδας

Μακελειό, λέει, στὴν Νέα Ζηλανδία.
Θρησκευτικά, λέει, τὰ αἴτια.
Τρελλός, ἀκροδεξιός, «φασίστας», παρανοϊκὸς καὶ ὅλα τὰ συμπαρομαρτοῦντα ποὺ προκύπτουν ἀπὸ αὐτοῦ τοῦ τύπου τὶς -κυριολεκτικῶς κατὰ ἀθῴων- ἄδικες ἐπιθέσεις.
Διότι ὅταν σοῦ φταίῃ ὁ …γάϊδαρος καὶ κτυπᾷς τὸ σαμάρι, δὲν συμπεριλαμβάνεται ἡ ἀντιληπτικότης σου μέσα στὰ …κορυφαία μυαλὰ τοῦ πλανήτου. Ἢ βλαμμένος εἶσαι ἢ …ἔμμισθος πρακτορίσκος…
Συνέχεια

Χειραγώγησις εἴπαμε;

Τὸ σχέδιον εἶναι μᾶλλον ἁπλό:

Κάποιοι «τσιγκλοῦν» τὰ ἰσλαμογκογὶμ γιὰ νὰ τὴν πέσουν, μαζικῶς, στὰ χριστιανογκογίμ…

Συνέχεια

Γιατί ἔνοιωθες ἀσφαλής Πατριώτη;

Συνέχεια