Εὖγε ὤ Ζουράρι!

Εὖγε ὤ Ζουράρι!Εὖγε ὤ Ζουράρι!

Ἄνους μὲν εἶ, τὰ δὲ ὀρθὰ ἐποίησας.
Τιμὼν τὴν πατρῴαν ἡμῶν γλῶτταν ἐν τῷ βουλευτηρίῳ, τοῖς μωροῖς ἀπεστομήσαν, τοῖς λέφοντες ὅτι ἀποθνήσκουσα ἐστι.
Πέπρακας ὁ καθ΄ εἰς ἐξ ἡμῶν δεῖ πρᾶξαι ἐν ἑαυτῷ τὲ καὶ ἑτέροις.

Ἦτο ἡ τελεία ἀνταπόκρισις τῇ ποταπῇ Ῥεπούσῃ, ἇ βατράχου ὄψιν φέρει, τὰ δὲ τοῦ ὑποχθονίου δράκοντος λέγει ἀνθρωπίνως λαλοῦσσα.

μεταφορὰ στὴν νέα ἑλληνική:
Εὖγε Ζουράρι!
Εἶσαι μὲν ἀνόητος, ὅμως ἔπραξες σωστά. Τιμῶντας τὴν γλῶσσα τῶν πατέρων μας στὴν βουλὴ ἀπεστόμωσες τοὺς ἠλιθίους, ἐκείνους ποὺ λέγουν ὅτι εἶναι (γλῶσσα) νεκρή. Ἔκανες δέ, αὐτὸ ποὺ ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς πρέπει νὰ πράξῃ τόσο ἀπέναντι στὸν ἑαυτόν του, ὅσο καὶ ἀπέναντι στοὺς ἄλλους.
Ἦταν ἡ τελεία ἀπάντησις στὴν ποταπὴ Ῥεπούση, ἡ ὁποία ἔχει μορφὴ βατράχου, ἐνῶ λέει αὐτὰ (ποὺ τῆς ὁρίζει) ὁ ὑποχθόνιος δράκοντας, μιλῶντας, μὲ ἀνθρωπίνη φωνή.

Ὅποιος δὲν κατάλαβε τὰ ὅσα ἔγραψα, δὲν μὲ στεναχωρεῖ καθόλου.
Νὰ ἔχετε καλὴ σωματικὴ καὶ ψυχικὴ ὑγεία.

Γεώργιος Μεταξᾶς

φωτογραφία

(Visited 121 times, 1 visits today)
8 thoughts on “Εὖγε ὤ Ζουράρι!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Εὖγε ὤ Ζουράρι! - newsOK

  2. τι είναι οι λέφοντες, που είναι και στη δοτική; τι είναι το α με την περισπωμένη; τι είναι το πέπρακας, τί είναι το απεστομήσαν; Δεν στενοχωριέστε που δεν κατάλαβα, έχετε δίκιο, αλλά εγώ επειδή στεναχωρέθηκα είπα να το δείξω σε άνθρωπο που καταλαβαίνει και έβαλε τα γέλια. Δεν περίμενα να είναι τόσο κακοήθης, γι’αυτό βοηθήστε με εσείς.

Leave a Reply