Διαβάζεις ΕΦ.ΣΥΝ. καὶ …παρά-μορφώνεσαι!!!

Τὸ θέμα τῆς ἀπολύσεως τῆς καθηγητρίας-συνεργάτιδος (στὴν Ἑλληνική Ἀγωγή) τοῦ μπουμπούκου ἔγινε …«μέγα θέμα», γελάσαμε μὲ τὶς νέες (στὰ ὅρια τοῦ χειρίστου πλέον αὐτό-ἐξευτελισμοῦ) κωλοτοῦμπες του καὶ ἀποφασίσαμε νὰ τὸ ξανά-ἀφήσουμε στὴν κοσμάρα του νὰ αὐτό-γελοιοποιεῖται. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἡ πρωθυπουργοποίησίς του εἶναι δικό του ὄνειρο καὶ σὲ αὐτὸ θὰ θυσιάση τὰ πάντα.

Ξεπέρασες τὸ ὅριο τῆς αὐτοκριτικῆς Σπῦρε…

Ὅμως μέσα ἀπὸ ὅλην αὐτὴν τὴν διαδικασία ξανά-διαπιστώσαμε τὸ πόσο ἐγκάθετα παραμένουν καί, κυρίως, πόσο ἀπαίδευτα καὶ ἐκ τοῦ προχείρου ἀρχόμενα, εἶναι τὰ φερόμενα ὡς δημοσιογραφικὰ πιντιὰ τῆς ἐν λόγῳ σειρᾶς φυλλάδων, ὅπως γιὰ παράδειγμα τῆς «ἐφημερίδος τῶν συντακτῶν».
Ἀπὸ τὴν μία περιέφεραν τὴν «ἀποκάλυψίν» τους γιὰ τὴν «καθηγήτρια-τέρας» κι ἀπὸ τὴν ἄλλην ἐπεδείκνυαν τὸν …«φιλο-ναζισμό» της. Κι ἔτσι, ἐπάνω στὴν (χὰ χὰ χά…!!!) ἔρευνά τους, κατάφεραν νὰ ἐντοπίσουν ἀκόμη καὶ …ναζιστικὰ σύμβολα. Ἐπέτυχαν δὲ νὰ ταὐτίσουν τὸν Μαίανδρο μὲ τὴν Σβάστικα τὰ πιντιά, σὲ παγκόσμιο πρώτη, τόσο ποὺ οὐσιαστικῶς νὰ στοχοποιήσουν ἀκόμη καὶ τὸν Μαίανδρον ὡς …ναζιστικὸ σύμβολον!!!

«…Δεν παρέλειψε, μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης να προβάλει και τα βιβλία της συνεργάτιδάς του. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει και ένα με εικόνα αρχαίου αγγείου στο εξώφυλλο, όπου είναι ζωγραφισμένος ο «διπλούς μαίανδρος», δηλαδή η σβάστικα. Έτσι ώστε να λαμβάνει το μήνυμά του αμέσως και ο «αμύητος» Νεοέλληνας….».

πηγὴ

Αὐτὸ ποὺ δὲν παρετήρησαν, οἱ ἐν λόγῳ …διαφωτιστές μας, εἶναι πὼς ἡ ἀναφορά τους στὴν Σβάστικα (ἢ ὀρθότερα στὴν Τετραγάμμα ἢ καὶ ἄλλως στὸ Γαμμάδιον) οὐδὲ μίαν σχέσιν ἔχει μὲ τὸ ὑποκλαπὲν ἐκ τῶν Ναζὶ ἀρχαιοελληνικὸ αὐτὸ σύμβολον. Ἀφῆστε δὲ ποὺ ἐξομοιώνοντας τὸν Μαίανδρο μὲ τὴν τετραγάμμα, ἀφαιροῦν μεγάλο μέρος τῆς πληροφορίας ποὺ αὐτὸς ἐμπεριέχει.

Χαρίζοντας δὲ ἐτσιθελικὰ οἱ ἐν λόγῳ δημοσιοκάφροι τὸ πανανθρώπινον αὐτὸ σύμβολον σὲ μίαν μικρὰ ἐκδοχὴ τῶν σαπροφύτων τοῦ πλανήτου, μᾶς ἀποκόβουν, πολὺ συνειδητῶς, ἀπὸ τὴν Ἱστορία τοῦ πλανήτου, ποὺ ὁδηγεῖ ἐκ τῶν πραγμάτων στὸν αὐτοπροσδιορισμὸ τῆς Ἀνθρωπότητος ὑπὸ νέα πρίσματα.
Μὰ κάτι τέτοιο εἶναι περιττό, κατὰ τοὺς δημοσιοκάφρους ποὺ σιτίζονται ἀπὸ τοὺς τοκογλύφους καὶ τὰ παραμάγαζά τους, διότι ἐὰν οἱ λαοὶ ἀφυπνισθοῦν, θὰ παύσουν νὰ ἀναγνωρίζουν δικαιώματα ἐξουσίας τῶν τοκογλύφων ἐπάνω τους.
Εἶναι ὥρα τώρα νά ἐνσπείρουν ἀλήθειες στούς ἀναγνῶστες τους; Γιατί;
Γιά νά κατακρημνισθοῦν οἱ τοκογλυφικές ἐξουσίες;

Ἀντιθέτως ὅμως ἡ ἐν λόγῳ φυλλὰς ἑστιάζει σὲ κάτι ἀνύπαρκτον, παραπληροφορώντας καὶ ἀποστρέφοντας τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ἀναγνωστῶν της ἀπὸ τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν ἔρευνα..

Νά δοῦμε ὅμως λίγο καί τόν Μαίανδρον; 

Τί νά σημαίνῃ; Τί νά σημαίνῃ;

Ἄν τε καλέ… ΓΙὰ νὰ τὸ δοῦμε κι ἀπὸ πιὸ κοντά:

Ποιά ναζιστικά (κι ὄχι μόνον) σύμβολα; 8

Πλάκα μᾶς κάνουν; 

Ποιά ναζιστικά (κι ὄχι μόνον) σύμβολα;

Ἡ φωτογραφία τοῦ βιβλίου τῆς κας Στεργιοπούλου ἐμφανίζει στὸ ἐξώφυλλον τὸν Μαίανδρον (τοῦ ὁποίου σαφῶς τμῆμα εἶναι ἡ τετραγάμμα).

Ὁ Μαίανδρος ὅμως…

…παραμένει πανάρχαιον σύμβολον, ἑνὸς πανανθρωπίνου πολιτισμοῦ, ποὺ σημάδια του ἀναγνωρίζουμε ὁπουδήποτε στὸν πλανήτη καὶ δὲν μπορεῖ …νὰ ταὐτοποιηθῇ, ἐπεὶ δὴ ἔτσι γουστάρει ὁ (κάθε) παραπάνω (ἀλλὰ κι ὁ ὁποιοσδήποτε ἄλλος ἀντίστοιχος) συντάκτης, μὲ τοὺς (κάθε λογῆς) ναζὶ τῆς προσφάτου (διαστρεβλωτικῆς) ἱστορίας τοῦ συγχρόνου κόσμου μας.

Ἀπὸ τὴν Αἰθιοπία…

…ἔως τὴν Κεντρικὴ καὶ τὴν Νότιο Ἀμερική…

Πῶς εὑρέθησαν οἱ Μαίανδροι στήν Λατινική Ἀμερική;

Ὅπου ὑπάρχει ὁ ἀργαλειὸς ὑπάρχει καὶ ὁ πολιτισμός. (φωτογραφία Ἰνδιάνοι Ναβάχο)

Ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν Βόρειο Εὐρώπη…

Ναζισμός, ΕΣΣΔ καὶ σβάστικα.

(Φινλανδία)

(Ἰνδία)

…ἔως τὴν Νότιο καὶ τὴν Κεντρικὴ Ἀσία…

Μερικὲς ἱστορικὲς ἀλήθειες γιὰ τὴν Σβάστικα.

Ἡ Τετραγάμμα κυριαρχεῖ, εἰς πείσμα τῶν συντακτῶν τῆς (κάθε) «ἐφημερίδος τῶν συντακτῶν».

Μερικὲς ἱστορικὲς ἀλήθειες γιὰ τὴν Σβάστικα.10

Ὁ Μαίανδρος καὶ ἡ Τετραγάμμα καταλαμβάνουν ἕναν ἀπὸ τοὺς σπουδαιοτέρους ῥόλους στοὺς συμβολισμοὺς τῆς Ἀνθρωπότητος, ἐδῶ καὶ χιλιάδες χρόνια καὶ δὲν ἀναμένουν συγχρόνους …«διαφωτιζτές» νὰ μᾶς ἐνημερώσουν περὶ αὐτῶν.

Δέν εἶναι ὅμως ἀπορίας ἄξιον πού οἱ κάθε λογῆς …προοδευτικάριοι ἐπιμένουν στό νά χαρίσουν τόσο σπουδαία σύμβολα σέ μίαν μικρή μερίδα σφαγέων καί δῆ τῶν χιτλερικῶν σφαγέων; Κι ἐφ΄ ὅσον τόσο πολύ κόπτονται νά χαρίσουν τόν Μαίανδρον καί τήν Τετραγάμμα κάπου, γιατί λησμονοῦν πώς καί οἱ Σοβιετικοί ἔκαναν χρῆσιν τῶν ἐν λόγῳ συμβόλων στήν ἀρχή τῆς «κοκκίνου ἐπαναστάσεώς» τους;;

Κομμουνιστοναζισμός;

Τί κόψιμο ὅμως εἶναι αὐτό γιά νά βρωμίσουν συγκεκριμένα σύμβολα εἰς βάρος τῆς Ἱστορίας καί εἰς βάρος τῆς ἀντιληπτικότητός μας;

Ἄλλως τὲ οἱ ναζὶ εἶχαν διάρκεια, χρονική, ἐλαχίστη, συγκριτικῶς μὲ τὸν χρόνο ὑπάρξεως τῶν ἐν λόγῳ συμβόλων, ποὺ παραμένουν ὑπαρκτά, διαχρονικά, μὴ δικτατορικά, ἐπίκαιρα, πεπαιδευτικὰ καί, σὲ ἔναν βαθμό, συμπταντικά, ἐδῶ καὶ αἰῶνες.

Ἐὰν θὰ τολμούσαμε νὰ ἀποδεκτοῦμε τοὺς ἀφορισμοὺς ὅλων αὐτῶν ὡς ἀληθεῖς, τότε αὐτομάτως ἀρχαία Ἑλλάς, ἀρχαία Αἴγυπτος, ἀρχαία Κίνα, ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ ἀρχαῖοι πολιτισμοὶ, μικροὶ ἢ μεγάλοι, τῆς Εὐρώπης, τῆς Ἀφρικῆς καὶ τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Ἀμερικῆς ἀκυρώνονται, γιὰ νὰ κάνουν τὰ χατήρια τῶν …δημοσιοκάφρων τῆς (κάθε εἴδους) «ἐφημερίδος τῶν συντακτῶν».

Καὶ ἴσως κάτι τέτοιο νὰ ἐξυπηρετῇ τὶς χρηματοδοτούμενες ἐκ τῶν Rothschild καὶ τοῦ πSoros «ἀντιφαζιστικές» καὶ «ἀνθρωπιζτικές» καὶ «πολυπολιτιζμικές» φυλλάδες, ποὺ ὑποστηρίζουν συνήθως μόνον τὶς Μ.Κ.Ο. τῶν δουλεμπόρων.
Ὅμως ὅλο αὐτὸ τὸ προπαγανδιστικὸ μένος οὐδόλως ἐξυπηρετεῖ τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν ἀνάγκη μας γιὰ αὐτογνωσία, ὡς Ἑλλήνων ἀλλὰ καὶ ὡς Ἀνθρώπων.

Ἐπὶ πλέον ὁ συντάκτης τῆς ἐν λόγῳ φυλλάδος, ἀλλὰ καὶ πολλῶν ἄλλων ὁμοίων (ποὺ γουστάρουν νὰ μᾶς διαιροῦν καὶ νὰ μᾶς μετατρέπουν σὲ ὑπάκουα μαζανθρωπίδια), «τυχαίως» ἀγνοεῖ τὸ εἶδος τοῦ Μαιάνδρου ποὺ χρησιμοποιεῖται στὸ ἐν λόγῳ βιβλίον, ἐφ΄ ὅσον ἡ ἀριστερόστροφος μορφή του οὐδὲ μίαν σχέσιν ἔχει μὲ τὴν δεξιόστροφο μορφὴ τῆς τετραγάμμας, ποὺ ὑπέκλεψαν (γιὰ νὰ διασύρουν) οἱ ναζί.

Τότε ποὺ οἱ ναζὶ (κι ὄχι μόνον) συκοφαντοῦσαν τὸν Ἑλληνικὸ πολιτισμό.1Ἡ  Τετραγάμμα, ἔτσι κι ἀλλοιῶς, ἔχει πολλὲς ἐκδοχές. Ἀριστερόστροφος καὶ δεξιόστροφος μορφὴ ἐμφανίζονται κατὰ περίπτωσιν ὅπου πρέπει, γιὰ νὰ καταδείξουν κάτι. Τὸ ἐὰν ἐμεῖς τὸ ἀντιλαμβανόμεθα εἶναι ἄλλη ὑπόθεσις.
Δεξιόστροφες, γιὰ παράδειγμα:

Κακὸ πρᾶγμα ἡ σβάστικα...

Κακὸ πρᾶγμα ἡ σβάστικα…

Ὅταν ἡ «σβάστικα» προεβάλετο ὑπερήφανα.

Τότε ποὺ οἱ ναζὶ (κι ὄχι μόνον) συκοφαντοῦσαν τὸν Ἑλληνικὸ πολιτισμό.

Καὶ φυσικὰ οἱ ἀριστερόστροφες…

Μερικὲς ἱστορικὲς ἀλήθειες γιὰ τὴν Σβάστικα.

Καθὼς φυσικὰ καὶ οἱ δύο ἐκδοχὲς μαζύ:

Ἡ Ἱστορία τῶν λαῶν, ποὺ πρέπει νὰ χάσουν τὴν ταὐτότητά τους, γιὰ νὰ εἶναι πιὸ …ὁμοιόμορφοι, εἶναι …ναζιστική, κατὰ τοὺς κάθε λογῆς τέτοιου εἴδους συντάκτες..
Πολὺ …ὕπουλα ὅμως (άλλὰ καὶ πολὺ συνειδητῶς) ἡ, μὲ αὐτόν, τὸν ἀπαξιωτικὸ καὶ προσβλητικὸ καὶ ἀναληθῆ τρόπο, ἀναφορά ὅλου αὐτοῦ τοῦ προπαγανδιστικοῦ μηχανισμοῦ στὴν τετραγάμμα δὲν στοχοποιεῖ τοὺς Ναζί, ἀλλὰ ἀμέσως καὶ σαφῶς τὴν ἑλληνικὴ Ἱστορία (μὰ καὶ ὅλην τὴν παγκόσμιο Ἱστορία).
Γι
ὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, στοχοποιεῖ εἰδικῶς τοὺς ἰδίους τοὺς Ἕλληνες. Οὔτε λίγο, οὔτε πολύ, μᾶς ὑποχρεώνουν νὰ αἰσθανόμεθα ἄσχημα γιὰ τὴν ἱστορία μας, ἐφ΄ ὅσον ἀν τὶ νὰ στοχοποιήσουν τοὺς (κάθε λογῆς) δικτατορίσκους τοῦ πλανήτου, καταδεικνύουν, ἐμμέσως ἀλλὰ σαφῶς, τὰ ἑλληνικὰ σύμβολα ὡς …ἀρχὴ τοῦ κακοῦ!!!
Παραλλήλως δέ, καλλιεργώντας καὶ προωθώντας τὸ μῖσος καὶ τὴν ἀνιστορικότητα στοὺς ὁποίους ἀναγνῶστες τους, διατηροῦν ζωντανὴ μίαν συνθήκη ποὺ ἐπάνω σὲ αὐτὴν εὐδοκίμησαν ὅλα τὰ σαπρόφυτα τοῦ πλανήτου ἀνᾲ τοὺς αἰῶνες: τὸ διαίρει καὶ βασίλευε!!!

Ἀφῆστε δὲ ποὺ ὅταν κάποιος ἀντιλαμβάνεται τὴν τετραγάμμα ὡς ναζιστικὸν σύμβολον, ἀδυνατεῖ νὰ ἀντιληφθῇ καὶ τὴν διαχρονικότητα τοῦ ἐν λόγῳ συμβόλου ἀλλὰ καὶ τὴν ὑφαρπαγή του, μαζὺ μὲ ἑκατοντάδες ἄλλα σύμβολα, ποὺ χρησιμοποιοῦν τὰ σαπρόφυτα τοῦ πλανήτου, μολύνοντάς τα καὶ ἀλλοιώνοντάς τα. Σύμβολα ποὺ ἐμπεριέχουν πληροφορίες γιὰ ὅλην τὴν ἀνθρωπότητα, ἀλλὰ ἐπιβάλλεται νὰ μᾶς τρομάζουν καὶ νὰ μᾶς προκαλοῦν ἀπέχθεια, πρὸ κειμένου νὰ τὰ λυμαίνονται κάτι μασοναριὰ καὶ κάτι σιωνιστὲς ἀνενόχλητοι.

Κομμουνιστοναζισμός;19

Τί συμβαίνει μέ τά σύμβολα; (α)

Ῥωσσικές «σβάστικες»;

Γαμμάδιον ἤ τετραγάμμα.

Καί τόν θεό τους καλέ σεῖς πῶς τόν χαιρετοῦσαν οἱ παπποῦδες μας;

Κακὸ πρᾶγμα ἡ σβάστικα…

Ποιός ἔχει …ἀποκλειστικὸ «δικαίωμα» χρήσεως σέ παναρχαίους συμβολισμούς;

Ποιά ναζιστικά (κι ὄχι μόνον) σύμβολα;

Ἡ σβάστικα: ἕνα παρεξηγημένον σύμβολον!

Ὅταν ὁ Φωτοφόρος Ἀπόλλωνας – Ἡλίου ἔγινε τὸ «Ἄγαλμα τῆς Ἐλευθερίας».

Γιατί τόση πρεμούρα τούς πιάνει εἰδικῶς μέ συγκεκριμένα σύμβολα; Καί πρός τί τόση στοχοποίησι αὐτῶν;
Μήπως… λέω, μήπως, γιά νά μήν μάθουμε κάτι;

Αὐτὰ τὰ ὀλίγα γιὰ τὰ σύμβολα καὶ τὴν νέα δολιοφθορὰ ποὺ ἐξαπολύεται ἐναντίον μας καὶ ἐναντίον τῆς Ἱστορίας μας, μπορεῖτε νὰ τὰ μελετήσετε, γιὰ ἀρχή, στὰ εἰδικὰ ἀφιερώματά μας ἐδῶ. Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα ὁποιαδήποτε παρατήρησίς σας εἶναι εὐπρόσδεκτος, ἀλλὰ καὶ ἀφορμὴ γιὰ δική μας παραιτέρω ἔρευνα.

Ἐσεῖς ὅμως οἱ ἄλλοι, ποὺ ἀρέσκεσθε στὸ νὰ μελετᾶτε τέτοιου εἴδους φυλλάδες, ἀλλὰ καὶ νὰ τὶς ἐμπιστεύεσθε, προσπαθῆστε νὰ διακρίνετε (ἐπὶ τέλους) τὸ ποῦ σᾶς ὁδηγοῦν, τὸ γιατὶ ἀλλὰ κυρίως, τὸ πῶς ἐπέτυχαν νὰ σᾶς ἐλέγχουν.

Φιλονόη

Σημειώσεις

Μερικὲς ἀκόμη, ἐπουσιώδεις, ἀλλὰ ἐνδιαφέρουσες λεπτομέρειες.
Ὁ κος ψαῤῤᾶς, ποὺ ὑπογράφει τὰ παραπάνω, μεταξὺ ἄλλων, εἶναι καὶ ἀγενής, ἐφ΄ ὅσον δὲν ἀναφέρεται στὴν κυρία Στεργιοπούλου παραθέτοντας τὸ «κυρία» ἐμπρὸς ἀπὸ τὸ ὄνομά της.
Προφανῶς «κύριοι» εἶναι μόνον κάποιοι ἄλλοι γιὰ αὐτόν, ὅπως ἡ σπυράκη, ὁ κούλης, τὸ κωστάκι, ἡ ντοράκλα, ὁ βορίδης καὶ τὸ ἀλεξέι, ἢ ἀκόμη καὶ ὁ μπουμποῦκος, ὁ μαρινάκης καὶ ὁ ἀλαφοῦζος, μαζὺ μὲ τὴν μέρκελ καὶ τὸν γιοῦγκερ.
Οὐδὲ μίαν σημασία ἔχει πὼς οἱ, κατ’ αὐτόν, «κύριοι» καὶ «κυρίες», εἶναι καὶ ἀπὸ ὀλίγον ἔως πάρα πολὺ …ἀνθέλληνες!

πηγὴ

πηγὴ

πηγὴ

πηγὴ

πηγὴ

πηγὴ

Βέβαια ἡ παραπάνω παράλειψις οὐδὲ μίαν σημασία ἔχει, ἐμπρὸς στὸν πραγματικό της στόχο. Διότι, ἐὰν καταλάβαμε καλῶς, στόχος δὲν ἦταν βεβαίως-βεβαίως τὸ μπουμπούκιον, ἀλλὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ τὸ μπουμπούκιον ἐξεμεταλλεύθη καὶ γιὰ νὰ προβληθῇ ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ διαβρώσῃ, ἀρχῆς γενομένης φυσικὰ ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ Ἱστορία.

Ὅσο γιὰ τὸ πρόθεμα «κύριος» ἢ «κυρία», παραμένει μόνον πρόβλημα τοῦ συντάκτου, ἐφ΄ ὅσον τὸ ἐὰν θὰ ἐμφανίζεται προσβλητικὸς ἢ ὄχι πρὸς ὅλους αὐτούς, τοὺς ὁποίους περιλαμβάνει στὰ κείμενά του, καταδεικνύει μόνον τὴν δική του προσωπικότητα καὶ ὄχι τὸ ἐὰν πράγματι εἶναι κυρίες καὶ κύριοι ὅλοι αὐτοί, μὲ τοὺς ὁποίους καταπιάνεται.
Κατ’ ἐμὲ πάντως ἕνας συντάκτης, ἑνὸς τέτοιο μέσου, γιὰ νὰ μὴν ἀπαξιώνεται ὁ ἴδιος, ὀφείλει διαρκῶς καὶ πολὺ συνειδητῶς νὰ χρησιμοποιῇ τὰ ἐν λόγῳ προθέματα, ὄχι ἀπαραιτήτως διότι σέβεται τὸ ἄτομον στὸ ὁποῖον ἀναφέρεται, ἀλλὰ γιὰ νὰ διατηρῇ τὰ προσχήματα καὶ μόνον τῆς, ἐπισήμως λέμε, ἀνεξαρτήτου γραφίδος του.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

4 thoughts on “Διαβάζεις ΕΦ.ΣΥΝ. καὶ …παρά-μορφώνεσαι!!!

 1. Γι’αυτό και σεις να διαβάζετε Δημοκρατία, Πρώτο Θέμα και Μακελειό που λένε τα ψέματα με το όνομα τους…..
  Εεεεε, εννοώ που λένε τα πράματα με το ονομα τους…..
  Ουφ, το σωσα……

  • Ἐμεῖς εἰδικῶς, ἐδῶ μέσα; Τὰ ἀποφεύγουμε γενικῶς ὅλα αὐτὰ πού, εἴτε ἀναπαράγουν τοῦ ΑΠΕ-ΜΠΕεεεε κρατικὲς προπαγάνδες, εἴτε ἄλλου (ἀναλόγου ἀνηθικότητος) προπαγάνδες, ἀπ΄ εὐθείας κατευθυνόμενες ἀπὸ διάφορα κονδύλια κομματολάγνων κάθε χρώματος.
   Ὅποιος καλό-πληρώνεται γιὰ νὰ διαφημίζῃ συγκεκριμένες ἀπόψεις, δὲν μᾶς κάνει. Γενικῶς ὅμως, πατώντας στὶς δικές τους ὁπτικὲς (τὶς ὁποιεσδήποτε) βγαίνουν, συχνὰ πυκνά, διάφορα …μαργαριταράκια.

   Υ.Γ. Εἶναι κακὴ πάντως ἡ συμβουλή σου, διότι κάτι (δέν) λὲς δημοσίως ἀλλὰ (σαφῶς) ὑπονοεῖς.

 2. Το κακοηθης προβοκατωρ δεν το χω μόνο για μόστρα…. λέει κάτι και για τον παλιοχαρακτηρα μου….οπότε μην σου κάνει εντύπωση το ότι δεν λέω κάτι αλλά το υποννοω……

Leave a Reply