Σφραγισμένο «γκέτο» μὲ «σφραγισμένα» ἀνδράποδα

Μάθαμε πρὸ μερικῶν ἑβδομάδων πὼς ἡ Γερμανία θὰ στερῇ τὴν γερμανικὴ ὑπηκοότητα ἀπὸ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἔλαβαν μέρος στὸ ISIS ἤ πού, τέλος πάντων, ἔλαβαν μέρος σὲ πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις τέτοιες, ποὺ «καταδικάζονται» (μέν, ἀλλὰ ὑποβοηθῶνται κρυφίως δέ).

πηγὴ

Μάθαμε ἐπίσης πρὸ καιροῦ πὼς ἡ Γερμανία θὰ μᾶς ἐπέστρεφε ὅλους τοὺς …διαφυγῶντες ἐκ τῆς ἐπιτηρήσεως «μετανάστες», ποὺ ἔφθασαν ἐκεῖ λάθρα, μὲ τὴν σύμφωνο γνώμη ὅλων τῶν ἑλληνοφώνων κουδουνισμένων.

Θά προλάβη ἡ Γερμανία νά στείλῃ μετανάστες στήν Ἑλλάδα ἀπό τόν Μάρτιο;

Μάθαμε τέλος πὼς ἀκόμη καλεῖ «μετανάστες» διότι δὲν τῆς ἀρκοῦν οἱ ὑπάρχοντες.

Χρειάζονται κι ἄλλους, πολλοὺς μετανάστες, στὴν Γερμανία!!!

Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα, ἡ Γερμανία, ὡς μέλος τοῦ ΝΑΤΟ καὶ ὡς σύμμαχος τῆς Δύσεως καὶ ὡς γενικὸς νταβατζῆς τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης μας δὲν γίνεται νὰ ἀπουσιάζῃ ἀπὸ τὶς παρασκηνιακὲς μεθοδεύσεις διαλύσεως κρατῶν καὶ τὶς γενοκτονίες λαῶν.

 

Ἡ μεθόδευσις καὶ πρόκλησις τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου ἀπὸ τὴν Γερμανία.

Τὸ ἐὰν ἐπισήμως ἀρνεῖται τώρα, σὲ κάποιες περιπτώσεις, νὰ λάβῃ μέρος σὲ βομβαρδισμοὺς καὶ καταστροφὲς χωρῶν, ὅπως στὴν Λιβύη καὶ στὴν Συρία, εἶναι κάτι ποὺ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἐρμηνευθῇ λογικὰ (καὶ ἐκ τοῦ προχείρου, ἀλλὰ ἐξηγεῖται…!). Ἐν τούτοις, γιὰ νὰ ἐπιβεβαιώσῃ τὸν …χαρακτῆρα της (μὰ καὶ τὸν ῥόλο ποὺ τῆς ἀνέθεσαν νὰ παίζῃ), συμμετεῖχε συνειδητῶς καὶ μὲ χαρὰ στὴν εἰσβολή-καταστροφὴ τῆς Σερβίας, ἀλλὰ καὶ στὸ ΝΑΤΟϊκὸ πραξικόπημα τῆς Οὐκρανίας.

πηγὴ

Τὰ ὅσα βεβαίως συζητῶνται καὶ ἀποφασίζονται πίσω ἀπὸ κλειστὲς πόρτες, μὲ ἢ χωρὶς τὴν Γερμανία παρούσα, εἶναι ἄγνωστα ἐν πολλοῖς.

Παρ’ ὅλα αὐτὰ σήμερα μποροῦμε εὔκολα νὰ διακρίνουμε τὸν (ἐπίσημο βεβαίως βεβαίως) ῥόλο τῆς Γερμανίας στὰ τεκταινόμενα τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης ἀλλὰ καὶ νὰ ὑποψιασθοῦμε, σὲ ἕναν βαθμό, ἀρκετὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἔπονται. Τὸ βέβαιον εἶναι πὼς ἡ Γερμανία προορίζεται (ἐπισήμως) νὰ παίξῃ σημαντικότατον ῥόλο στὰ εὐρωπαϊκὰ ζητήματα καὶ οἱ λαοὶ τῆς Εὐρώπης, βλέποντας πρὸς τὴν Γερμανία, θὰ παραπλανῶνται ἀναφορικῶς μὲ τοὺς πραγματικοὺς ἐμπνευστὲς κι ἐγκεφάλους τῶν ἐπερχομένων ἐγκλημάτων κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος.

Συνεπῶς ποιός ὁ λόγος τῆς παραπάνω ἀποφάσεως, εἰδικῶς τώρα πού γνωρίζουμε πώς ὅλοι αὐτοί ἔχουν ἐπιλέξη ὡς κυριοτέρα τους εἴσοδο γιά τήν Εὐρώπη τήν χώρα μας; Δῆλα δή ἀφαιρεῖ ἡ Γερμανία ὑπηκοότητες καί ἐμποδίζονται ὅλοι αὐτοί νά ἐπανέλθουν μέ ἄλλο ὄνομα; Ἀπό ποιόν; Ἀπό τό τσιπριστάν; Ἀπό τόν ΟΗΕ; Ἀπό τίς διάφορες Μ.Κ.Ο.; Δὲν πιστεύω νὰ τὰ πιστεύουμε ὅλα αὐτά…

Ποῖος λοιπόν εἶναι ὁ ἀληθής στόχος αὐτῶν ὅλων τῶν ἀνακοινώσεων, τῶν νομομαγειρευμάτων καί τῶν ἀποφάσεων;
Γιὰ ἀρχὴ καὶ ἐκ πρώτης ὄψεως, εἶναι ὁ Νότος φυσικὰ φίλοι μου. Οἱ χῶρες τοῦ Νότου, ποὺ μετουσιώνονται σὲ στρατόπεδα συγκεντρώσεως, ἀπολύτως σφραγισμένα καὶ ἐλεγχόμενα, μὲ ἀπολύτως «σφραγισμένους» καὶ ἐλεγχομένους πολῖτες (λέει ἡ προπαγάνδα, ἀνδράποδα λέω ἐγώ…) εἶναι ὁ ἀντικειμενικὸς σκοπὸς αὐτῶν τῶν σαπροφύτων. Ἤ, γιὰ νὰ τὸ ποῦμε στὰ …«νεοελληνικά», ἡ «γκετοποίησις» τῆς Νοτίου Εὐρώπης καὶ δῆ τοῦ Ἑλλαδοκαφριστάν.

Γιατί λοιπόν ἔκλεισαν τά σύνορα; Γιατί δέν περνᾶ …κουνούπι ἀπό αὐτά; Ποιός ὁ λόγος; Ποιός ὁ (ἐπίσημος ἐπαναλαμβάνω) ῥόλος τῆς Γερμανίας σέ ὅλα αὐτά; Ποιά χώρα εἶναι ὁ πραγματικός στόχος αὐτῶν τῶν ἀνθρωπομαζῶν;

Φάκα μᾶς στήνουν;

Φάκα μᾶς στήνουν; (β)

Ὡς γνωστόν, στοὺς ἐπιχειρηματικοὺς κύκλους, ἡ ἀληθὴς παραγωγὴ σημαίνει τροφή. Τροφή, ἐπὶ τῆς οὐσίας, παράγει ὁ Νότος τῆς Εὐρώπης. Ἐκεῖ ἔχουμε τὸ εὔκρατο κλίμα, ἐκεῖ τὴν ἁλιεία, ἐκεῖ καὶ τὰ βασικὰ διατροφικὰ εἴδη. Ἡ κεντρικὴ καὶ βόρειος Εὐρώπη εἰδικεύονται στὶς μεταποιήσεις καὶ στὶς βιομηχανίες, ἐνᾦ στὶς χῶρες τοῦ Νότου εἶναι πλέον κοινῶς ὁμολογούμενον πὼς ἡ βιομηχανία καταστρέφεται, ἀποδυναμώνεται ἢ σκέτο διώκεται ἀσυστόλως καὶ ἀπροκαλύπτως, ὅταν παραμένῃ στὰ χέρια ἰδιωτῶν.

Κοινῶς; Μὲ προμήθειες ἀπὸ τὸν Νότο οἱ κεντρικὲς καὶ βόρειες χῶρες βασιλεύουν, συντηρῶντας τὶς βιομηχανίες τους μὲ ὅσο τὸ δυνατὸν φθηνότερες πρῶτες ὗλες καὶ ἐργατικὰ χέρια.
Πρὸς τοῦτον καὶ τόσες ἀπανωτὲς μνημονιακὲς πολιτικές, στὶς χῶρες τοῦ Νότου.
Πρὸς τοῦτον καὶ ὁ ὑπέρ-«δανεισμός» τους, οἱ ἐποπτεῖες, οἱ χρεωκοπίες, ἡ παρουσία τοῦ Δ.Ν.Τ., ὁ διαρκὴς ἔλεγχος, οἱ ἀπειλές, οἱ ἐκβιασμοὶ μά, κυρίως κι ἐπάνω ἀπὸ ὅλα, οἱ νομικὲς ἐκεῖνες ἀλλοιώσεις ποὺ ἐπὶ τῆς οὐσίας καταργοῦν -ἢ συμπιέζουν σὲ σημεῖον ἐξαφανίσεως τὰ νομικὰ πλαίσια ποὺ ὑπεστήριζαν – τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα.
Πρὸς τοῦτον καὶ ὅλες αὐτὲς οἱ παρεμβάσεις, ποὺ κατήργησαν συλλογικὲς συμβάσεις, ἀφήρεσαν καὶ ἀφαιροῦν ἀτομικὸ πλοῦτο, ἐπιφορτίζουν τοὺς πολῖτες μὲ -πλαστὰ ἀλλὰ νομιμοφανῆ- χρέη, ἐνᾦ δίδουν χῶρο σὲ πολυεθνικὲς νὰ ἐλέγχουν τοὺς φυσικοὺς πόρους τῶν λαῶν.
Πρὸς τοῦτον καὶ τὸ ἰδιοκτησιακὸ καθεστὼς στοχοποιεῖται.
Πρὸς τοῦτον καὶ ἡ ἀνάπτυξις ἀντεστράφη ὡς ἔννοια.
Πρὸς τοῦτον καὶ τὰ κλειστά, γιὰ τὴν ἔξοδον ἀλλὰ οὐδέποτε γιὰ τὴν εἴσοδον, σύνορα…
Πρὸς τοῦτον καὶ ἡ ἄφθονος χρηματοδότησις σὲ κάθε νεοεισερχόμενον.
Πρὸς τοῦτον δὲν εἶναι κρίσις ὅλο αὐτὸ ποὺ βιώνουμε, ἀλλὰ κατάῤῥευσις καὶ καταστροφὴ καὶ διάλυσις τοῦ Νότου τῆς Εὐρώπης (γιὰ ἀρχή…!!!).

Ἡ φυλακὴ -στρατόπεδον συγκεντρώσεως τῆς Νοτίου Εὐρώπης (συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς, μὲ τὸ πλαστογραφηθὲν καὶ κατ’ εὐφημισμὸν ὄνομα, «Ἑλλάδος») εἶναι γεγονός.

Ἄλλως τέ… Ὅλες οἱ ἐλεγχόμενες ἐκ τοῦ Ἰσραὴλ καὶ τοῦ πSoros Μ.Κ.Ο. βασιλεύουν ἤ ἀκόμη καὶ ὑπαγορεύουν νόμους…
…ένᾦ παραλλήλως «ἀναφύεται», λέει, ἡ ἀπολύτως σιωνιστικὴ «ἀκροδεξιά», ποὺ θὰ διασφαλίση νέες μορφὲς ῥήξεων καὶ ταραχῶν, ποὺ μὲ τὴν σειρά τους θὰ «αἰτιολογήσουν» τοὺς «ἀντιτρομοκρατικοὺς νόμους», οἱ ὁποῖοι θὰ ἐπισφραγίσουν ὁριστικῶς τὶς «γκετοποιήσεις».  

Ἐδῶ ἄλλως τέ, στὴν χώρα μας, ἤδη βασιλεύουν τὰ σκουπίδια τῶν Μ.Κ.Ο. καὶ τὰ κουδουνισμένα λαοπρόβλητα. Πῶς εἶναι λοιπόν δυνατόν νά μήν βιώνουμε τά χείριστα τῶν δειγμάτων αὐτῆς τῆς ἀλητείας ὡς λαός;

Σφραγισμένο «γκέτο» προορίζεται νὰ γίνῃ ὅλη ἡ Νότιος Εὐρώπη, τῆς ἀληθοῦς παραγωγῆς καὶ τῆς δημιουργικότητος. Σφραγισμένο «γκέτο» ἀπὸ ὅπου οὐδεὶς θὰ διαφεύγη. Ἡ δὲ ὑπερβολικὴ ἀστυνόμευσις θὰ «δικαιολογεῖται» πλήρως ἀπὸ τὶς ταραχὲς ποὺ οὐδόλως …τυχαίως θὰ συμβαίνουν.

Τὸ «καραβάνι τῆς ἐλπίδος» καὶ οἱ «ἀλληλέγγυες» Μ.Κ.Ο.

Κι ἐμεῖς θὰ ἐλπίζουμε κάτι νὰ ἀλλάξῃ… Ἄμ δέ…

Φιλονόη

Σημειώσεις

Σφραγισμένα ἀνδράποδα ἔγραψα; Μά συμβαίνουν αὐτά;
Πῶς δὲν συμβαίνουν… Τί εἶναι ὅλες αὐτές οἱ κάρτες σιτίσεως καί οἱ ἐπιδοματικές πολιτικές καί ὅλων τῶν εἰδῶν οἱ ἐξαρτήσεις τῆς στοιχειώδους ἐπιβιώσεώς μας ἀπό τά ἠλεκτρονικά μέσα παρακολουθήσεώς μας; Ἤ μήπως κάποιοι νομίζουν πώς ὅσοι «νεοέλληνες» φθάνουν ἔως ἐδῶ, ποὺ πετοῦν τὰ ταὐτοτικά τους ἔγγραφα, εἶναι καί …ἀγνώστων στοιχείων; Ἀγνώστων στοιχείων ἴσως νὰ εἶναι γιὰ ἐσέναν κι ἐμέναν ἢ ἀκόμη καὶ γιὰ τὸ κράτος. Γιὰ τὶς Μ.Κ.Ο. καὶ γιὰ τοὺς τοκογλύφους οὐδόλως ἀγνώστων στοιχείων εἶναι.
Κι ἐπίσης καιρὸς εἶναι νὰ ἀρχίσουμε νὰ συνειδητοποιοῦμε τὸ πόσο «χρήσιμες» εἶναι οἱ διάφορες πλαστογραφίες,  ποὺ χρησιμοποιῶνται μὲ τέτοιον τρόπο, ὥστὲ ναὶ μὲν νὰ γελοιοποιῶνται οἱ κρατικοὶ μηχανισμοὶ καὶ νὰ καθησυχάζονται οἱ πολῖτες, ἀλλὰ ἐπὶ τῆς οὐσίας νὰ δροῦν ὡς δούρειοι ἵπποι. Πῶς ἀλλοιῶς ἄλλως τέ θά μποροῦσαν ὅλοι αὐτοί, κατὰ περίπτωσιν, νά δροῦν τόσο ὀργανωμένα καί τόσο στοχοποιημένα; 

Μήπως ὅμως ἔπαυσαν οἱ πολυεθνικές νά ἐλέγχουν πλήρως καί τήν Γερμανία; Συζητᾶμε γιά τήν Γερμανία καί λησμονοῦμε πώς αὐτή ἡ χώρα δρᾶ ὡς τό μακρύ χέρι τῶν τοκογλύφων στήν Ἡνωμένη «μας» Εὐρώπη; Ποία; Ἡ Γερμανία; Αὐτή ἡ χώρα πού ἐπιμένει, παρὰ τὴν ἐσωτερική της λαϊκὴ δυσαρέσκεια, νά καλῇ καί νά προσκαλῇ διαρκῶς περισσότερα καί φθηνότερα ἐργατικά χέρια; Ἡ χώρα-βιτρίνα πού ἐνδιαφέρεται μόνον γιά νά καταστρέφῃ ὅλες τίς ἄλλες πού πράγματι παράγουν τά σημαντικά καί ἀναγκαία; Ἡ χώρα πού, ἀμέσως μετὰ τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο καὶ τὶς Η.Π.Α., εἶναι ἡ κυριοτέρα βιτρίνα τῶν τοκογλύφων; Χμμμ…

Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην… Τό ΝΑΤΟ, μὰ καὶ ἡ Δύσις γενικότερα, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς Γερμανίας, ἔχουν χώση τά βρωμόχερά τους στό νά δημιουργηθῇ, νά ἐξοπλισθῇ καί νά συντηρηθῇ ὅλος αὐτός ὁ στρατός τῶν -τάχα μου τάχα μου- τρομοκρατῶν (μισθοφόρων τῆς Δύσεως γιὰ τὴν ἀκρίβεια). Καί δέν εἶναι ὁ πραγματικός ῥόλος αὐτοῦ τοῦ μισθοφορικοῦ στρατοῦ τό νά δίδῃ τήν ἀναγκαία «ἀφορμή», μὲ κάθε εἴδους ἐπικαλύψεις καὶ προσχήματα, ἐπεμβάσεως σέ χῶρες-στόχους; Πῶς κατεστράφησαν ἡ Σερβία, ἡ Λιβύη, ἡ Οὐκρανία καί ἡ Λιβύη; Μόνον ἀπό τίς Η.Π.Α. καί τό Ἰσραήλ;

Κι ἐνᾦ ἤδη Γερμανοὶ συμπεριπολοῦν σὲ σημεῖα ἐλέγχου εἰσόδων καὶ ἐξόδων τῆς χώρα μας, ἐξακολουθοῦν νὰ …διαφεύγουν κάποιοι. Τυχαίως; Ἴσως ναί, ἴσως κι ὄχι.

Τώρα λοιπόν, μεταξὺ πολλῶν ἄλλων ἔχουμε καὶ τὴν ἀφαίρεσιν ἰθαγενείας. Τί θέλει νά πῇ λοιπόν ὁ …«ποιητής»; 

(Visited 128 times, 1 visits today)
Leave a Reply