Διαφορετικὸς τρόπος ἀντιμετωπίσεως (ἐθνικῶν) κρίσεων

Μήπως πλησιάζει ἡ στιγμή νά διερωτηθοῦμε;

Σεπτέμβριος 1938.
Ὁ Τσάμπερλεν, ὁ Ἄγγλος πρωθυπουργός,προσπαθεῖ ἀπεγνωσμένα νὰ διατηρήσῃ τὴν εἰρήνη στὴν Εὐρώπη, μὲ κατευναστικὰ κυρίως μέτρα,χωρὶς ὅμως ἀποτέλεσμα. Ὁ Ἄγγλος πρωθυπουργὸς καλεῖ τοὺς Ἀρχηγοὺς τῶν τριῶν κλάδων καὶ τοὺς ἐρωτᾶ γιὰ τὴν κατάσταση τῶν κλάδων τους.

Πρωθυπουργός: Ἡ Ἀεροπορία εἶναι ἕτοιμη;
Ἀρχηγὸς Ἀεροπορίας, Πτέραρχος Νιούαλ: Ὀφείλω νὰ πῶ ὅτι αὐτὸ ἔρχεται στὴν χειροτέρα δυνατὴ στιγμὴ γιὰ ἐμᾶς, κύριε πρωθυπουργέ. Στὰ χαρτιὰ ἔχουμε στὴν διάθεσή μας εἴκοσι ἔξι μοῖρες γιὰ ὑπεράσπιση τῆς χώρας, ὅμως μόνον ἔξι ἔχουν σύγχρονα ἀεροσκάφη. Ἡ μία ἔχει Σπιτφάιρ. Οἱ ἄλλες πέντε ἔχουν Χαρικέιν.
Πρωθυπουργός: Εἶναι ὅμως ἑτοιμοπόλεμες;
Ἀρχηγὸς Ἀεροπορίας: Κάποιες ναί.
Πρωθυπουργός: Τί θὰ πῆ «κάποιες»;
Ἀρχηγὸς Ἀεροπορίας: Πολὺ φοβᾶμαι ὅτι ὑπάρχει ἕνα τεχνικὸ πρόβλημα μὲ τὰ ὄπλα στὰ Χαρικέιν. Παγώνουν ἐπάνω ἀπὸ τὰ δεκαπέντε χιλιάδες πόδια. Προσπαθοῦμε νὰ βροῦμε λύση.
Πρωθυπουργός: Ὄχι Πτέραρχε, στὴν πραγματικότητα ἐννοεῖτε ὅτι ἔχουμε ξοδέψη ἐνάμισυ δισεκατομμύριο λίρες, γιὰ ἐξοπλισμούς, τὸ μεγαλύτερο μέρος γιὰ τὴν Ἀεροπορία καὶ τὴν κρίσιμο στιγμὴ τὰ πολεμικά μας ἀεροσκάφη δὲν λειτουργοῦν.

Πρωθυπουργός: Λόρδε Γκόρτ;; Ὁ στρατὸς ξηρᾶς δὲν μπορεῖ νὰ καταῤῥίψῃ ἀπό ἔδαφους τά περισσότερα ἐπιτιθέμενα ἀεροσκάφη;
Ἀρχηγὸς Στρατοῦ: Πολὺ φοβᾶμαι ὅτι ἡ θέσις μας εἶναι παρόμοιος μὲ ἐκείνη τοῦ πτεράρχου, κύριε πρωθυπουργέ. Διαθέτουμε μόλις τὸ ἕνα τρίτο του ὁπλισμοῦ ποὺ θεωροῦμε ἀπαραίτητο γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τοῦ Λονδίνου καὶ τὸ μεγαλύτερο μέρος εἶναι παρωχημένα ἀπομεινάρια τοῦ προηγουμένου πολέμου… Ἐμεῖς ὑπολογίζαμε νὰ εἴχαμε ἕνα χρόνο ἀκόμη προετοιμασίας.

Πρωθυπουργός: Ποσὸ προετοιμασμένο εἶναι τὸ Ναυτικό;
Ἀρχηγὸς Ναυτικοῦ, Ναύαρχος Μπακχάου: Ἔχουμε κάποιες ἐλλείψεις σὲ συνοδευτικὰ σκάφη καὶ ναρκαλιευτικά. Οἱ ναυαρχίδες μᾶς χρειάζονται καύσιμα καὶ ὁπλισμό. Μερικὰ πληρώματα εὑρίσκονται σὲ ἄδεια. Πρέπει νὰ ἀνακοινώσουμε τὴν κοινητοποίηση πολὺ σύντομα.
Πρωθυπουργός: Πότε θά χρειασθῆ νὰ τὸ κάνετε, γιά νά εἶστθ σέ θέση βολῆς τήν πρώτη Ὀκτωβρίου;
Ἀρχηγὸς Ναυτικοῦ: Σήμερα…..

Ὅταν ἔφυγαν οἱ ἀρχηγοὶ τῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων, ὁ Τσάμπερλεν ἀνεστέναξε βαθειὰ κι ἐστήριξε τὸ κεφάλι στὸ χέρι του. Τότε ἀντελήφθη τὴν παρουσία τοῦ Γραμματέως του καὶ τὸν ἐρώτησε: «κράτησες σημειώσεις;».
«Μάλιστα , κύριε πρωθυπουργέ», ἀπήντησε αὐτός.
«Κατάστρεψε τές», εἶπε ὁ Τσάμπερελν…
Εἶναι ἕνα σενάριο ποὺ πιθναὸ καί, ἐνδεχομένως, κοντινό…

Καὶ τὶς σημειώσεις ὁ γραμματεύς, κατ’ ἐντολὴν τοῦ Τσάμπερλεν, τὶς κατέστρεψε…
Κάτι, ποὺ στὴν κρίση τῶν Ἰμίων οἱ Ἰθύνοντες τῆς χώρας μας δὲν ἔπραξανα, κοινοποιῶντας τὶς σημειώσεις τους καὶ χρησιμοποιῶντας τες ἐναντίον τῶν τότε Ἀρχηγῶν ……………

Τὰ παραπάνω στοιχεία προέρχονται ἀπὸ τὸ βιβλίου τοῦ Ῥόμπερτ Χάρις «Μόναχο».

Δρακάτος Ὄθων

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply