Χωρέσαμε σὲ κάτι …μικρό!!!

Γιὰ νὰ …ἀποφύγουμε τὴν ἀνάγκη μας γιὰ τὰ μεγάλα…
Κι ὥρα εἶναι νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ ὅλες αὐτὲς τὶς ὀπτικές, τὶς ἀπόψεις καὶ τὰ ἰδεολογήματα, ποὺ μᾶς κρατοῦν μέσα σὲ κάτι ποὺ δὲν γίνεται νὰ …χωρᾶμε!!!
Δὲν εἶναι δικές μας. Δὲν εἶναι ἀληθεῖς. Δὲν ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὸν πραγματικὸ κόσμο.

Ὅλα αὐτά, τὰ ἐπίκτητα, τὰ πλαστά, μᾶς ἀποκρύπτουν ἐσκεμμένως τὴν ἀλήθεια. Μᾶς τὴν σκιάζουν καὶ μᾶς ἀπομακρύνουν ἀπὸ αὐτὰ ποὺ πράγματι χρειαζόμεθα, μὰ κυρίως ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ὀφείλουμε νὰ σκεφθοῦμε καὶ νὰ πράξουμε γιὰ νὰ καταῤῥεύσουν ὅλων τῶν εἰδῶν οἱ μῦθοι καὶ οἱ πλαστογραφίες. Χωρέσαμε δῆλα δή, διὰ τῆς βίας καὶ τῶν παρερμηνειῶν, κάπου ποὺ κανονικὰ δὲν ἔπρεπε νὰ …ὑπάρχῃ!!! Κι ἐπὶ πλέον καλούμεθα σήμερα νὰ ὑπερασπισθοῦμε κι αὐτὲς τὶς πλαστότητες ὡς ἀληθεῖς…!!!

Δὲν συνέβη τώρα. Εἶναι αἰῶνες πίσω στὸν χρόνο ἡ ἀρχὴ τῶν παρανοήσεων καὶ τῶν παρωπίδων καὶ τῶν εἰκονικῶν …«ἐνδυμασιῶν», ποὺ μᾶς κρατοῦν μακρὰν τῆς ἀληθείας. Τόσο πολλῶν αἰώνων δέ, ποὺ τελικῶς σήμερα ἀρνούμεθα καὶ νὰ πιστέψουμε πὼς ὅλα εἶναι σκηνοθετημένα, παραποιημένα, ἀνάποδα, πλαστά, ὑβριστικὰ καὶ πολὺ διαφορετικά, ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἔπρεπε νὰ διαθέτουμε. Καὶ εἶναι ἀκριβῶς ἡ στιγμή μας πλέον, ποὺ ἀλλάζοντας ὀπτικές, ἀλλάζουμε κυριολεκτικῶς τὸν κόσμο μας. Κι αὐτὸν ποὺ φανταζόμεθα ὡς κόσμο μά, κυρίως, τὸν πραγματικό μας κόσμο.

Φιλονόη

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply