Ὁ Θάνος Μικρούτσικος καὶ οἱ πυραμίδες τῆς Ἀργολίδος

Μὲ ἀφορμὴ τὸν πρόσφατο θάνατο τοῦ Θάνου Μικρούτσικου θὰ ἤθελα νὰ ἀναφέρω μιὰ παλαιὰ ἱστορία σχετικὰ μὲ τὸ πέρασμά του ἀπὸ τὸ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ.

Ἦταν τὸ μακρυνὸ 1995, 9 Φεβρουαρίου ὅταν ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν διὰ στόματος τοῦ Ἀκαδημαϊκοὺ Π. Θεοχάρη ἀνεκοίνωσε τὰ ἀποτελέσματα τῶν χρονολογικῶν μετρήσεων μὲ τὴν μέθοδο τῆς ὀπτικῆς θερμοφωταυγείας τῶν πυραμίδων τῆς Ἀργολίδος. 

Συνέχεια

Μεγάρων (ἀπηγορευμένες) Πυραμίδες

Μεγάρων (ἀπηγορευμένες) Πυραμίδες5Ἀγαπητοί μου φίλοι καὶ ἀγαπητές μου φίλες.
Μόλις ἐπέστρεψα ἀπὸ τὰ Μέγαρα, ὅπου εὑρισκόμουν ἀπὸ τὸ πρωΐ, μὲ τὸν ἀγαπημένο μου φίλο Χρῆστο, ὁ ὁποῖος εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ καλλίτερα παιδὰ καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς καλλιτέρους Ἕλληνες.  (Καὶ δὲν συνηθίζω νὰ ὑπερβάλω, εἶμαι εἰλικρινὴς ἄνθρωπος…) Συνέχεια

Μία μυστηριακὴ βυθισμένη πόλις.

Ἀρχαία πόλις κάτω ἀπό τό Τρίγωνον τῶν Βερμούδων;


Στὸν βυθὸ τοῦ ὠκεανοῦ, στην περιοχὴ τοῦ Τριγώνου τῶν Βερμούδων, μιὰ ὁμάδα Καναδῶν ἐπιστημόνων ἐντόπισε πρόσφατα μιὰ χαμένη πόλη. Συνέχεια

Ὁ Ἡρόδοτος γιὰ τὶς πυραμίδες.

O Ἡρόδοτος ἀναφερόμενος στὸν λαβύρινθο τῆς Αἰγύπτου λέει ὅτι τὶς πυραμίδες τὶς ἔκτισαν Ἕλληνες ἀρχιτέκτονες!!!!!

«……..Ἔτσι λοιπὸν κατεσκευάσαν τὸν λαβύρινθο, λίγο πιὸ πάνω ἀπὸ τὴν λίμνη Moeris, κοντὰ στὴν πόλη ποὺ καλεῖται πόλις τῶν κροκοδείλων.

Τὸν εἴδα ὁ ἴδιος καὶ ἔμεινα κατάπληκτος.
Ἤταν μιὰ ἐντυπωσιακὴ ἀρχιτεκτονικὴ ἐργασία καὶ σίγουρα ἐξοδεύθησαν πολὺ περισσότερα χρήματα ἀπὸ ὅ,τι στις πυραμίδες καὶ στὰ ἄλλα θαυμαστὰ κτίρια. Συνέχεια

Οἱ ἀναλογίες ἀπολύτου ἀκριβείας τοῦ Παρθενῶνος.

Πολλοὶ εἰδικοί, μεταξὺ αὐτῶν καὶ ὁ κύριος Μανώλης Κορρές, ἀναφέρουν ὅτι εἶναι βέβαιον ὅτι ἡ Ἀκρόπολη δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ κτίσθηκε μὲ τὰ ὄργανα καὶ τὰ ἐργαλεῖα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης καὶ ὅπως λέει  σὲ μιὰ συνέντευξή τοῦ (ὁ κ. Μανώλης Κορές):

«Ἡ παραλαβὴ γινόταν παρουσίᾳ μαρτύρων καὶ παρουσίᾳ τῶν ἐμπλεκομένων, μὲ χρήσῃ τῶν ἠλεγμένων μέτρων καὶ ὀργάνων ἀκριβείας, τὰ ὁποῖα εἴχαν ἀκρίβεια τόση, ὅση σχεδὸν ἔχουν τὰ καλλίτερα ὄργανα τῆς δικῆς μας ἐποχῆς! Ἡ ἀκρίβεια ποὺ ἐπετύγχαναν, μὲ αὐτὰ τὰ μέσα, ἦταν τῆς τάξεως τοῦ 1/10 τοῦ χιλιοστομέτρου, ἐνῶ στὸν Παρθενῶνα εἴχαν ἀκρίβεια 1/10, 1/20 ἀκόμη καὶ 1/40 τοῦ χιλιοστομέτρου!!!!»

Συνέχεια

Οἱ τρεῖς πυραμίδες τοῦ Ὀλύμπου.

Οἱ τρεῖς πυραμίδες τοῦ Ὀλύμπου.

Γιὰ τὴν γωνία μοιρῶν τῶν τριῶν πυραμίδων τῆς Γκίζας στὴν Αἴγυπτο, οἱ ἐπιστήμονες λὲν ὅτι εἶναι ἴδια ἀκριβῶς μὲ τὴν γωνία ποὺ ἔχουν καὶ τὰ τρία ἄστρα τῆς ζώνης τοῦ Ὀρίωνος στὸν οὐρανό.
Αὐτὲς ὀνομάζονται «Τρεῖς Βασιλεῖες». Συνέχεια