Γάττα

Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἡμέρας τῶν ζῴων…

Συνέχεια





Λέγοντας «Κύπρος» νὰ ξέρουμε τὶ ἐννοοῦμε (β)

Κύπρος:
Ἡ Νῆσος τῆς Ἀφροδίτης, τῆς θεᾶς τοῦ Ἔρωτος, Ἴδιον (ἰδιότης, γνώρισμα) τῆς ὁποίας εἶναι νὰ πρός-πορίζῃ τὴν κύησιν (ἐν – κυμοσύνη)!!! Συνέχεια





Γαλὴ καὶ κύνας

Αἴλουρος: παρὰ τὸ αἰολεῖν (κινεῖ ὁρμητικὰ) καὶ ἀνάγειν (ἀνακινεῖ) τὴν οὐρά!!!

Αἰολεῖν: Ἀεὶ (πάντοτε) + εἴλω – ἴλλω (ὠθῶ, συνωθῶ, κινῶ), ἐξ οὖ καὶ Αἴολος. Συνέχεια





Ἄθλοι τοῦ ἀθλίου

Ἄθλιος:

«Ὁ ταλαίπωρος, παρὰ τὸ ἄθλειν, τὸ ἀγωνίζεσθαι, ὃ ἐστι κακοπαθεῖν».

Αὐτὸς δηλαδὴ ποὺ ἔχει ὑποστῆ κακουχίες, ποὺ ἔχει διαπράξη ἄθλους. Συνέχεια





Λεξιπαιδιά: Τὰ λίγα λόγια ζάχαρη καὶ τὰ καθόλου μέλι.

Ἀπαγορεύεται ἡ ἀναδημοσίευσις τῶν κειμένων τοῦ κυρίου Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆ δίχως ἀναφορὰ τῆς πηγῆς, τοῦ ὀνόματός του καὶ τοῦ ἐπαγγέλματός του ὡς ἔχει!!!
Παρακαλῶ πολὺ σεβασθῆτε το…
Εὐχαριστῶ.

Φιλονόη

Λεξιπαιδιά Τὰ λίγα λόγια ζάχαρη καὶ τὰ καθόλου μέλι.Τὸ μέλι εἶναι ἡλικιακὰ ἀρχαιότερη λέξη τῆς ζάχαρης, ἀφοῦ μαρτυρεῖται ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ὁμήρου. Ὁ Ποιητὴς τὴν ἀναφέρει πολλὲς φορές (Α249. Λ631, ψ170, κ 234) ὡς προϊὸν τῆς μελίσσης (Β87) καὶ ἐν ταυτῶ τὴ χρήση τοῦ μελιοῦ. Χρησιμοποιεῖ ἐπίσης τὴ λέξη ὡς πρῶτο συνθετικό, μελίγυρις (μ187)= γκυκύφωνος, μελιηδύς (Δ346)= ὁ γλυκὸς σὰν μέλι, μελίκρητον (κ519)= κρᾶμα μέλιτος καὶ γάλακτος, μελίφρων (Β34)= ὁ εὐφραίνων τὸν νοῦν. Ἡ ζάχαρη εἶναι τύπος δημώδης καὶ προῆλθε ἀπὸ τὶς ἐκ πολιτογραφήσεως ἀπὸ τὶς ἀνατολικὲς γλῶσσες λέξεις (παράβαλε τὴ μαλαισιανή jagara) σάκχαρ (Ἀρριανός, «περίπλους Ἐρυθρᾶς θαλάσσης», 9), σάκχαρις (Διοσκουρίδης «περὶ Εὐπορίστων», Α, 41), σάκχαρον (Διοσκουρίδης «περὶ Εὐπορίστων», Β, 104), διότι εἰσήγετο ἀπὸ τὴν Ἰνδία ὡς προϊὸν κάποιου φυτοῦ, καλάμου ἢ φοίνικα. Συνέχεια





Λεξιπαιδιά: Τῆς φυλακῆς τὰ σίδερα εἶναι γιὰ τοὺς λεβέντες!

Ἀπαγορεύεται ἡ ἀναδημοσίευσις τῶν κειμένων τοῦ κυρίου Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆ δίχως ἀναφορὰ τῆς πηγῆς, τοῦ ὀνόματός του καὶ τοῦ ἐπαγγέλματός του ὡς ἔχει!!!
Παρακαλῶ πολὺ σεβαστεῖτε το…
Εὐχαριστῶ.

Φιλονόη

 

Λεξιπαιδιά Τῆς φυλακῆς τὰ σίδερα εἶναι γιὰ τοὺς λεβέντες!

Αὐτὴ ἡ λαϊκὴ ἔκφραση μὲ ἀφήνει σύμφωνο μὲ τὸ περιεχομενό της, διότι προφανῶς πρόκειται γιὰ εἰρωνεία πρὸς ἐκείνους ποὺ διαπράττουν ποινικὸ ἀδίκημα, παρόλο ποὺ γνωρίζουν τὶς συνέπειες τῶν πράξεών τους. Ἀσφαλῶς κανένας δὲν ἔχει κράση τόσο δυνατή, ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ ὑπομένει τὴ στέρηση τῆς ἐλευθερίας, ἀκόμη καὶ γιὰ λίγο διάστημα χρόνου. Ὁ «λεβέντης» δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει ἀνεξάντλητη μυϊκὴ δύναμη, ὥστε νὰ λυγίσει τὰ σίδερα τῆς φυλακῆς, οὔτε ἠθικὸ παράστημα τέτοιο, ὥστε νὰ ἀποποιεῖται τὴν κοινωνικότητά του καὶ νὰ τὴν κλείνει στὸ σιδερένιο κλουβί. Συνέχεια