Θεμελειώδεις νόμοι τῆς νοήσεως. Ἀρχὴ τοῦ ἐπαρκοῦς ἤ ἀποχρῶντος λόγου.

Θεμελειώδεις νόμοι τῆς νοήσεως. Ἀρχὴ τοῦ ἐπαρκοῦς ἤ ἀποχρῶντος λόγου.

Ἀπαγορεύεται ἡ ἀναδημοσίευσις τῶν κειμένων τοῦ κυρίου Μιχαῆλ Ἀλεξανδρῆ δίχως τὴν ἄδειά του!!!
Παρακαλῶ πολὺ σεβαστεῖτε το…
Εὐχαριστῶ.

Φιλονόη

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΝΟΗΣΕΩΣ: ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΚΟΥΣ Ή ΑΠΟΧΡΩΝΤΟΣ ΛΟΓΟΥ (principum rationis sufficientis)

Ὁ ἐπαρκὴς ἢ ἀποχρῶν λόγος εἶναι ὁ τέταρτος καὶ τελευταῖος νόμος τῆς νόησης. Σύμφωνα μ’ αὐτὸν κάθε πρᾶγμα καὶ φαινόμενο ἔχει τὴν αἰτία του, ὅπως ἀπαιτεῖ ἡ νόηση γιὰ κάθε πρᾶγμα νὰ βρίσκει τὴν αἰτία καὶ γιὰ κάθε διανόημα τὸν λόγο ποὺ τὸ στηρίζει.

     Στὴν πραγματικότητα κάθε πρᾶγμα καὶ κάθε φαινόμενο συνδέεται μὲ σχέση αἰτίου καὶ αἰτιατοῦ, ὅπως τὸ διανόημα συνδέεται μὲ σχέση λόγου καὶ ἀκολουθίας. Τὸ τεῖχος (πρᾶγμα) εἶναι ἀποτέλεσμα μιᾶς αἰτίας καὶ ἡ βροχή (φαινόμενο) εἶναι αἰτιατὸ μιᾶς ἄλλης αἰτίας. Συνέχεια

Θεμελειώδεις νόμοι τῆς νοήσεως. Ἀρχὴ τῆς ἀντιφάσεως.

  Θεμελειώδεις νόμοι τῆς νοήσεως. Ἀρχὴ τῆς ἀντιφάσεως.

 

Ἀπαγορεύεται ἡ ἀναδημοσίευσις τῶν κειμένων τοῦ κυρίου Μιχαῆλ Ἀλεξανδρῆ δίχως τὴν ἄδειά του!!!
Παρακαλῶ πολὺ σεβαστεῖτε το…
Εὐχαριστῶ.

Φιλονόη

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΝΟΗΣΕΩΣ: ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΣ (principium contradictionis)

Ὁ δεύτερος νόμος τῆς νοήσεως ὁρίζει ὅτι ἡ νόηση δὲν ἀντιφάσκει, δηλ., δὲν μπορεῖ ταυτόχρονα νὰ βεβαιώνει καὶ νὰ ἀρνεῖται τὸ ἴδιο πρᾶγμα. Τὸ φυτὸ δὲν μπορεῖ νὰ νοηθεῖ ταυτόχρονα καὶ ὡς ὄχι φυτό, δηλ., ὡς κάτι ποὺ Συνέχεια

Ὕμνος εἰς τό …παράλογον;

Κάποιοι πέφτουν εὔκολα σὲ παγίδες…
Γίνονται ἐπικίνδυνοι… Συνέχεια

Τρομοκρατία κατά τῶν πολυεθνικῶν ἤ κατά τῶν πολιτῶν;

Πρὸ χθὲς ἔφθασε στὴν «Ζούγκλα» ἕνας φάκελλος, μὲ μπουκάλι τῆς κόκα-κόλα, ἡ ὁποία ἀκόμη πάει μὲ ὅλα-τὰ σκουπίδια, καὶ μὲ ἕνα usb.
Ἐκεῖ μέσα, στὸ usb, οὔτε λίγο οὔτε πολύ, ἀναφερόταν πὼς τὸ μπουκάλι περιεῖχε ὑδροχλωρικὸ ὀξὺ καὶ πὼς παρόμοια τέτοια μπουκάλια θὰ διασπαροῦν σὲ διάφορα πολυκαταστήματα, ἐντὸς τῆς χώρας…Πανικός… (Ὄχι ἀπὸ ἐμέναν… Ἐγὼ γέλαγα…!!!)
Τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως μίλησαν γιὰ τρομοκρατία κατὰ τῶν πολυεθνικῶν…
Καί γιατί νά μήν μιλήσουν δῆλα δή; Ἀπό ποιούς πληρώνονται; Εἶναι δυνατόν νά μήν ὑπερασπιστοῦν τά ἀφεντικά τους; Νά μήν πονέσουν γιά αὐτά; Νά μήν κλάψουν;
Ἐάν δέν κλάψουν τά ξεπουλημένα, ποιός θά κλάψῃ;Ἀπὸ τὴν ἄλλην, θυμήθηκα κάτι τσογλαναράδες, ποὺ κατέχουν θέσεις διευθυντῶν καὶ συμβούλων, σὲ αὐτὲς τὶς πολυεθνικές, οἱ ὁποῖοι ζητοῦσαν πρὸ μηνῶν τὴν κάθοδο τοῦ μισθοῦ τῶν Ἑλλήνων στὰ 300 εὐρῶ, πρὸ κειμένου νὰ «καταδεχθοῦν» νὰ ἐπενδύσουν στὴν χώρα μας…
Θυμήθηκα ἐπίσης καὶ τὸν ἐπὶ κεφαλῆς τῆς ΝΕΣΤΛΕ ποὺ ἰσχυριζόταν πὼς τὸ νερὸ δὲν εἶναι ἀνθρώπινον δικαίωμα.
Θυμήθηκα ἐπίσης καὶ τὸν Μπὶλ Γκαίητς ποὺ χρηματοδοτεῖ προγράμματα ἐμβολιασμῶν, τὰ ὁποῖα ὅμως ὑποκρύπτουν τὸν ἀποπληθυσμό, κάτι ποὺ καὶ ὁ Γκαίητς ὑποστηρίζει κι ἐπιθυμεῖ, δηλώνοντάς το ἀκόμη καὶ δημοσίως…
Καὶ τὶ δὲν θυμήθηκα δῆλα δή…
Θυμήθηκα τὰ ἐμβόλια κατὰ τοῦ καρκίνου τῆς μήτρας, ποὺ προκαλοῦν γενικῶς καρκίνους, πάλι προϊὸν πολυεθνικῆς…
Θυμήθηκα τὰ ὕδατά μας, τὰ ἱερά, καθὼς καὶ τὰ ὕδατα τόσων καὶ τόσων ἄλλων λαῶν στὸν πλανήτη, ποὺ ἰδιωτικοποιήθησαν…
Θυμήθηκα…τὶς τροφές μας, ποὺ πλέον ἐμπεριέχουν ἐπισήμως τὸν ἀργό, βασανιστικό μας θάνατο…
Θυμήθηκα τὰ μεταλλαγμένα τους…
Θυμήθηκα τὰ νανοπροϊόντα τους…
Θυμήθηκα τὰ φθόρια, τὰ χλώρια, τὰ Ἔψιλον κάτι τους…
Θυμήθηκα… καὶ τὶ δὲν θυμήθηκα…
Κι ἀναρωτήθηκα… Ποιός ἀσκεῖ τρομοκρατία σέ ποιόν; Μέ ποιόν τρόπο; Κι ἀπό πότε;

Τί; Δέν εἶναι ἡμέρα σήμερα γιά τέτοια;
Μὰ τὶ λέτε καλέ…
Θεωρῶ ἰδιαιτέρως γιὰ τὴν σημερινὴ ἡμέρα ἀνάγκη νὰ ἀναφερθῶ σὲ αὐτὸ τὸ γεγονός. Ξέρετε πόσοι συμπολῖτες μας δέν θά «ἀπολαύσουν» τόν ἀργό τους θάνατο ἀπό τίς …τρομοκρατημένες πολυεθνικές, πού ἀπέσυραν τά σκουπίδια τους ἀπό τά ῤάφια τῶν πολυκαταστημάτων;
Ἔ, αὐτὸ σκέπτομαι, εἰδικῶς σήμερα, κι ἀπολαμβάνω διπλὰ τὸ …ἐπίτευγμα τοῦ …«τρομοκράτου» ἤ τῶν «τρομοκρατῶν».
Διότι γιὰ μίαν μόνη φορά, πρώτη σίγουρα, αὐτοὶ ποὺ ἔχωσαν τὸ ὑδροχλωρικὸ ὀξὺ στὸ μπουκάλι, προσέφεραν στὴν Πατρίδα θεάρεστον ἔργον!!!! Μᾶς γλύτωσαν ἀπὸ μίαν ἀκόμη ἡμέρα καταναλωτικῆς βλακείας…

Χρόνια καλὰ Ἕλληνες, μὲ ὑγεία… Μόνον οἶνον ἱερὸν σήμερα… Ἄν τὲ καὶ κάποιον χυμὸ πορτοκάλι… Ἔως ἀφέψημα ἐπιτρέπεται… Ὅλα τὰ ἄλλα βλάπτουν σοβαρά…
Εἶναι ὤρα τώρα νά τρέχετε μέ διατρήσεις στομάχου ἤ μέ ἀκόμη χειρότερα προβλήματα;

Φιλονόη

Υ.Γ.1. Ἰδίως αὐτὴ ἡ κόκα κόλα, ποὺ πάει μὲ ὅλα τὰ σκουπίδια, ἡ ὁποία ἔφυγε πρὸ μηνῶν, γιὰ νὰ ἐπιστρέψῃ τώρα, ποὺ ἔπεσαν οἱ μισθοὶ στὰ μαῦρα τους Τάρταρα, ἰδίως αὐτή, εἶναι ὄχι γιὰ τὰ σκουπίδια ἀλλὰ γιὰ κάτι πολὺ χειρότερον… Μὰ πάρα πολὺ χειρότερον…

Υ.Γ.2. Ἐμεῖς τόν «τρομοκράτη» περιμέναμε γιά νά διαπιστώσουμε πώς αὐτά τά κατασκευάσματα σκοτώνουν;

Υ.Γ.3. Καὶ δίχως τοῦ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέως, τὴν ἴδια δουλειὰ κάνει τὸ σκεύασμα.

Σχετικὰ θέματα, ὄχι ὅμως γιὰ νὰ γελάσουμε, ἀλλὰ γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουμε πόσο πολὺ μᾶς ἔχουν «πείσῃ» γιὰ τὴν ἀναγκαιότητα τῶν σκουπιδιῶν τους:

«Νεράκι ἤ κόκα κόλα»;

Πίνετε κόκα κόλα; Καλὰ νὰ πάθετε!!!

Μήπως ἡ Coca Cola εἶναι τελικῶς χρήσιμη;

Ἡ coca cola μᾶς παράτησε. Μήπως νά τήν παρατήσουμε κι ἐμεῖς;

Ὁ Δαυὶδ τῆς Eurobank, τοῦ Κατσέλη, τῆς ΕΚΤ καὶ τῆς Bilderberg.

Δηλητήρια καθημερινὰ μέσα στὸ σπίτι μας.

φωτογραφία,φωτογραφία καὶ φωτογραφία

Τά λάθη δροῦν προσθετικά ἤ πολλαπλασιαστικά;

Αὐτὸ ποὺ γνώριζα γιὰ τὰ μαθηματικὰ προβλήματα ἦταν πὼς ὅταν ξεκινήσῃς τὴν λύσι μίας ἀσκήσεως μὲ λάθος βάσεις, ὅποιαν διαδρομὴ κι ἐὰν ἀκολουθήσῃς, σὲ λᾶθος θὰ καταλήξῃς.
Ἐὰν γιὰ παράδειγμα ἔχω ἐμπρός μου μίαν οἰκοδομή, τῆς ὁποίας τὰ θεμέλια εἶναι στραβοστημένα, ἀλλὰ ἔχουν ἀρχίσῃ ἤδη οἱ ἐργασίες γιὰ τὸν πρῶτο, ἤ ἀκόμη καὶ γιὰ τὸν δεύτερο ὄροφο, ὅσες πατέντες κι ἐὰν κάνω, τὰ θεμέλια εἶναι στραβὰ καὶ ἡ οἰκοδομὴ θὰ πέσῃ σίγουρα.
Δὲν ἴσιώνουν τὰ λάθη. Δὲν γίνεται νὰ ἰσιώσουν. Γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ διορθώσουμε ἕνα λᾶθος κι ὄχι νὰ τὸ μεταφέρουμε, προσθέτοντάς του οὐσιαστικῶς ἐπὶ πλέον λάθη, ὀφείλουμε νὰ τὰ ἀναγνωρίσουμε, νὰ ἐπιστρέψουμε στὸ σημεῖον ποὺ ἔγινε τὸ λᾶθος καὶ νὰ τὸ πιάσουμε ὅλο ἀπὸ τὴν ἀρχή.

Ἔχουμε λοιπὸν σήμερα φθάσῃ στὸ σημεῖον νὰ συζητᾶμε γιὰ λάθη ἐπὶ λαθῶν, ὦ λάθη, γιὰ τὰ ὁποῖα ὅσοι εὐθύνονται συμπεριφέρονται μὲ ἕναν ἀπόλυτον ὠχαδελφισμό… Σὰν νὰ μὴν συνέβησαν.
Συνέχεια

Γέροντος Παϊσίου τὸ ἀνάγνωσμα…

Πολύς ο λόγος τελευταία για την υβριστική ομάδα στο facebook,προς  τον Γέροντα Παΐσιο, που τελικώς συνελήφθη ο δημιουργός του για ασέβεια.

  • Η προσωπική μου άποψη είναι πως ΠΟΛΥ ΚΑΚΩΣ δημιουργήθηκε αυτό το γκρούπ,αλλά και ΠΟΛΥ ΚΑΚΩΣ συνελήφθη ο δημιουργός του για ασέβεια!

Γιατί;

Συνέχεια