Διαφθορά, τὸ αἴτιον ποὺ οἱ κρατικὲς ἐπιχειρήσεις χάνονται!

Μετὰ τὸν Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ὑπῆρχε ἕνα κῦμα γενέσεως κρατικῶν ἐπιχειρήσεων σὲ ὅλην τὴν Εὐρώπη.
Αὐτὸ τὸ κῦμα ἦταν πολὺ ἔντονο καὶ στὴν Ἑλλάδα, κυρίως ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ Κ. Καραμανλῆ πρεσβυτέρου, γι’ αὐτὸ ὀνομάσθη «κρατιστής».
Συνέχεια

Μ.Κ.Ο., μία πολιτικὴ σκευωρία κι ἐπαγγελματικὴ ἀπάτη ὀλκῆς

Μὲ τὴν εἰβολὴ τῶν λαθροπροσφύγων στὴν ἑλληνικὴ γῆ ἔτρεξαν διάφοροι «ἀλληλέγγυοι» τῆς ἀριστερομπαχαλόας καὶ ἀριστεροαναρχίας νὰ σχηματίσουν Μ.Κ.Ο., γιατὶ οἱ ἠλίθιοι τῆς Εὐρώπης ἔδιδαν ἀφθονία χρήματος σὲ αὐτὲς τὶς ὀργανώσεις. Συνέχεια

Κράτος ἀναιρεῖ …κράτος!!!

 

Καὶ στὴν χώρα τῶν Ῥωμιῶν εἶπεν ὁ Κύριος: «Πάτερ ἂφεσ’ αὐτοῖς, οὐ γὰρ οἴδασι τὶ ποιοῦσι»!

Στὴν Μεσσηνία ἐτέθησαν σὲ ἐφαρμογὴ δασικοὶ χάρτες καὶ δικαίως ἔγινε, ἀλλὰ θὰ ἔπρεπε νὰ γίνῃ μὲ χάρτες, ὄχι μὲ πονηρὰ τεχνάσματα τῆς πολιτικῆς. Συνέχεια

Χρέος κι ὁ κακός μας ὁ καιρός…

3,3% τοῦ ΑΕΠ της ἔχει δανείσει ἡ Μάλτα στὴν Ἑλλάδα.
Δηλαδή, ἀπὸ ΑΕΠ 12 δισεκατομμυρίων περίπου, ἔχει δανείσει 390 ἑκατομμύρια στὴν Ἑλλάδα, μὲ ἐπιτόκιο χαμηλότερο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ δανείζεται ἡ ἴδια.
Κι ἐμεῖς οἱ μάγκες ζητᾶμε νὰ διαγραφῇ τὸ χρέος μας γενικῶς καὶ τῆς Μάλτας συμπεριλαμβανομένης. Συνέχεια

Δικαία καί βιώσιμος λύσις γιά τό Κυπριακό;

Δικαία, βιώσιμος, λειτουργικὴ λύσις τοῦ Κυπριακοῦ, σύμφωνα μὲ τις ἀρχὲς τοῦ ΟΗΕ… Συνέχεια

Γενετικὴ καὶ κατὰ παραγγελίαν μεταμόρφωσις τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους

Ἡ μεταμόρφωσις τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους!

Εἰσάγοντας τὸν ἄνθρωπο ὡς ὑποκείμενον ἐργασίας στὸ ἐπιστημονικὸ ἐργαστήριο, ἐπιτελεῖται ἀποκωδικοποίησις τῶν συστατικῶν τῆς ὑπάρξεώς του, γίνεται προσομοίωσις τῶν κωδικῶν τῆς δημιουργίας του καὶ σχηματίζεται Τύπος.
Ἀλλοιῶς λεγόμενο, γίνεται Τυποποίησις τοῦ ἀνθρώπου. Συνέχεια