Ὥρα νὰ χρησιμοποιήσουμε πρὸς ὄφελός μας τὶς βλακεῖες τοῦ (κάθε) πσῶῤῥα!!!

Γιά νά μπορέσουμε, ἐπὶ τέλους, νά δοῦμε τί θά κάνουμε μέ τίς ζωές μας καί τήν Πατρίδα μας!!!

Ἔχω δηλώσει πολλάκις πὼς τὰ «χρέη» εἶναι πλαστὰ καὶ παράνομα.
Βασίζονται δέ, στὸ μεγαλύτερό τους τμῆμα, στὰ «δάνεια» τῆς Ἀνεξαρτησίας, ποὺ ἐν τελῶς καταχρηστικῶς καὶ δίχως νομιμοποίησιν, μᾶς ἐπέβαλαν ὡς …ἀναγκαία καὶ …«ἠθικά», οἱ πρόγονοι τῶν σημερινῶν κουδουνισμένων, ἐνᾦ στὴν πραγματικότητα καὶ τὰ δύο ἦσαν προϊὸν ἀπάτης, ἐκβιασμῶν, δολοφονιῶν, δολοπλοκιῶν, ψευδολογιῶν καὶ λοιπῶν ἐγκλημάτων τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου. Μόνον τὸν τρόπο νὰ ἐρευνήσουμε (μελετώντας τον) γιὰ τὸ πῶς διεξήχθησαν οἱ (φερόμενες) ὡς ἐθνοσυνελεύσεις, τὶς διώξεις ποὺ ἠκολούθησαν τὴν ἀνατροπὴ τῶν ὁπλαρχηγῶν, ἤ, ἀκόμη καὶ τοὺς φόνους, τὶς φυλακίσεις καὶ τὴν ἐπιβολὴ τῶν «ἐμφυλίων», θὰ μπορέσουμε νὰ συνειδητοποιήσουμε εὔκολα τὸ τὶ μπορεῖ νὰ κάνῃ τὸ χρῆμα καὶ οἱ ἐξαγορασμένοι ἀπὸ αὐτό.

Μερικὰ ἀπὸ τὰ συμπεράσματα τῶν ἐρευνῶν μας ἔχουν δημοσιευθεῖ ἐδῶ, ἐδῶ:

Ὁ …«ἐμφύλιος» τοῦ δανείου!!!

Τὸ πρῶτο μας …δάνειον!!!

Ἡ Δραχμὴ τοῦ Ὄθωνος.

Ἡ πρώτη φυλάκισις τοῦ Κολοκοτρώνη!

Ἀναγνωριζόμαστε ἀπὸ τὶς μεγάλες δυνάμεις ὡς βασίλειον.

Ἡ νομιμοποίησις τῆς τοκογλυφίας

Ἀποκτήσαμε …«στρατιωτικούς» ἡγέτες

Ἡ ἀπάτη «Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος».

Καθὼς ἐπίσης κι ἐδῶ.

Ὅλα τὰ παραπάνω, καθὼς καὶ ἀρκετὰ ἄλλα, συνιστοῦν μίαν ἄλλην παράμετρο κι ὀπτικὴ τοῦ «χρέους», τῆς πραγματικότητός του καὶ τοῦ μηχανισμοῦ ἐπιβολῆς του ὡς ἀληθοῦς. Καὶ ἀκριβῶς αὐτὸ εἶναι τὸ σημεῖον διαφωνίας μου μὲ τοὺς πσωῤῥαίους. Δὲν ξεκινᾶμε ἀπὸ τὴν ἀναγνώρισιν τοῦ ψεύδους, δίδοντάς του ἀληθοφανὴ ὑπόστασιν. Ξεκινᾶμε ἀπὸ τὴν ἀπόδειξιν τῆς πλαστότητός του. Ὅταν κάτι εἶναι πλαστὸ δὲν χρήζει ἀνάγκης ἀναγνωρίσεώς του ἀλλὰ ἀκυρώσεώς του, καθὼς καὶ καταργήσεως κάθε ὑποστηρικτικοῦ μηχανισμοῦ του.

Δὲν εἶναι λοιπὸν μόνον ἕνας μικρὸς ἢ μεγάλος ἀπατεὼν ὀ πσῶῤῥας. Διενεργεῖ, ἐκτὸς τῆς ἀπάτης του, μέγιστον ἐθνικὸ ἔγκλημα, ἐφ΄ ὅσον ἔρχεται νὰ ἀναγνωρίσῃ τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἀπάτης ὡς ἀληθὲς καὶ πραγματικό.
Ἐπὶ αὐτῆς τῆς βάσεως δὲν ὑπάρχει χρέος, δὲν ὑπάρχει μηχανισμὸς λεηλασίας, δὲν ἀναγνωρίζονται τὰ νομομαγειρεύματα καὶ τὰ μνημόνια (ποὺ τὸ ἀναγνωρίζουν καὶ τὸ ὑποστηρίζουν).
Κακὰ τὰ ψέμματα. Δὲν ἀντιμετωπίζεις τὴν ἀπάτη μὲ ἀπάτη, ἀλλὰ μὲ τὴν ἀλήθεια!!!

Σημεῖον «κλειδί» αὐτῆς τῆς ἀπάτης, ποὺ ξεπέρασε πρὸ πολλοῦ τὰ ὅρια τῆς Ἐσχάτου Προδοσίας, εἶναι ἡ μὴ ἀμφισβήτησις αὐτῶν τῶν «χρεῶν» ἀπὸ τοὺς φερομένους ὡς «ἐκπροσώπους μας».
«Ἐπροσώπους» πού, ὅλως …«συμπτωματικῶς», κατὰ καιροὺς «ἐκφράζουν» καταγγελίες κατὰ τῶν (φερομένων ὡς) ἀντιπολιτευομένων τους, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα οὐδέποτε φθάνουν στὶς δικαστικὲς αἴθουσες τὰ ἐγκλήματα κατὰ τοῦ Ἔθνους καὶ οὐδέποτε τιμωροῦνται οἱ ἐγκληματίες. Ἡ δὲ ἀσυλία τους εἶναι τόσο γελοία, διαρκὴς κι ἀδιαπραγμάτευτος, ποὺ μελετώντας τὴν ἱστορία τοῦ ἑλλαδοκαφριστᾶν, ἀπὸ ἀρχῆς δημιουργίας του, θὰ διαπιστώσουμε πὼς πληρώνουν μόνον τὰ κορόιδα, ἀλλὰ καὶ ὅσοι (πραγματικά) ἐνοχλοῦν τὸ τοκογλυφικὸ κατεστημένο καὶ τοὺς ἐδῶ ἐκπροσώπους-προστάτες του (βλέπε καὶ βο(υ)λευτές) καὶ οὐδέποτε οἱ πραγματικοὶ ἐγκληματίες.

Πίσω ἀπὸ αὐτὸ τὸ σκηνικὸ ποὺ ἐμεῖς βλέπουμε (βο(υ)λή, δικαιοσύνη, δημοσιοκάφροι, ἀστυνομικὲς ἀρχές) ἕνα καλὰ ὀργανωμένον δίκτυο «μυστικῶν ἑταιρειῶν» (κατὰ τὸν Καποδίστρια), στοῶν καὶ ὀργανώσεων στὴν πραγματικότητα, ποὺ διαχειρίζεται τὸ δικό μας χρῆμα, ἀποφασίζει γιὰ τὸ ποιοὶ θὰ προβληθοῦν, πῶς, πότε καὶ γιατί, τὶ εἴδους ἀσυλία θὰ ἔχουν καὶ ποιᾶς χρονικῆς διαρκείας θὰ εἶναι ἡ «ἐξουσία» τους.

Δὲν ὑπάρχουν ἐγκλήματα ὅταν πέφτῃ …χρῆμα!!!

Εἶναι τόσο καταφανὲς τὸ διαρκὲς ἔγκλημα, ποὺ ἀκόμη καὶ ἡ κωνσταντοπούλου, μὲ τὴν γνωστὴ «ἐπιτροπὴ ἐλέγχου τοῦ χρέους», κατέληξε στὸ …«συμπέρασμα» πὼς μόλις τὰ 25 δισεκατομμύρια αὐτοῦ τοῦ μορφώματος εἶναι προϊὸν ἐξαπατήσεως. Τὰ ὑπόλοιπα, κατὰ τὴν ἔγκριτο αὐτὴν νομομαθὴ κυρία, εἶναι καὶ νόμιμα καὶ πραγματικὰ καὶ ἠθικά.
Τί νά πῶ; Μὲ ξεπερνᾶ…
Τὸ ὅ,τι ὁ τόκος καὶ ἡ τοκογλυφία εἶναι νόμιμα καὶ ἠθικά, δὲν ἀναφέρεται στὸ Σύνταγμα, στὴν χάρτα τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων ἢ σὲ κάποιον, ὁποιονδήποτε, νόμο παγκοσμίως. Παρ’ ὅλα αὐτά, ἡ ἔγκριτος αὐτὴ νομικός, μαζὺ μὲ τοὺς ἐμπλεκομένους στὴν ἐπιτροπή, κατέληξαν εὔκολα στὸ νὰ …νομιμοποιήσουν τὴν ἀπάτη (!!!) ἐξακολουθώντας τὸ παραμῦθι καὶ τὸ ἔγκλημα κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος καὶ τοῦ Ἔθνους εἰδικότερα.

Ὁ πσῶῤῥας λοιπόν, στὴν ἰδία γραμμὴ μὲ τὴν κωνσταντοπούλου, ἦλθε γιὰ νὰ «ἐξαγοράσῃ», λέει, τὰ «χρέη», ἀναγνωρίζοντάς τα, ἐμμέσως πλὴν σαφῶς καὶ συμπαρασύροντας ἀπὸ ἀπελπισμένους ἔως …ἐπιτηδείους, σὲ αὐτήν, τὴν νέα ἀπάτη. Ἀκόμη κι ἐκεῖνο τὸ περίφημο «θὰ ἐλεγχθῆ τὸ χρέος», ἐξέλειψε στὴν πορεία καὶ μᾶς ἔμεινε μόνον ἡ ἀναγνώρισίς του.

Ἐπὶ πλέον τῆς «ἐξαγορᾶς» (προϊὸν πλαστογραφίας, ποὺ μὲ μίαν νέα πλαστογραφία ἐπιδιώκει νὰ …νομιμοποιηθῇ!!!) ὑπόσχονται, γιὰ ἄμεση …ἐξαγορὰ συνειδήσεων, ἀπὸ 20.000 εὐρῶ κατὰ ἄτομον, πρὸ κειμένου νὰ σπεύσουν οἱ ψηφοφόροι νὰ τὸν χώσουν, ὡς ἐκπρόσωπόν τους, στὸ μεγάλο ταμεῖο τοῦ Δημοσίου καὶ νὰ τοῦ προσφέρουν μεγαλύτερον πεδίον δράσεως, ἐξομοιώνοντάς τον μὲ τοὺς ἄλλους ἀπατεῶνες, ποὺ τόσες δεκαετίες ἐπίσης μᾶς ἐξαπατοῦν «ἐπισήμως καὶ νομίμως»!!!

Ὑπόλογοι Ἐθνικῆς Προδοσίας οἱ πσωῤῥοπληγμένοι!!!

Στὴν συμμορία αὐτήν, τοῦ πσῶῤῥα, ποὺ εἰσῆλθαν πολλὰ «καλόπαιδα», γνωστὰ στὶς δικαστικὲς ἀρχὲς γιὰ τὸ …«ἦθος» τους, τὶς ἀπάτες τους, τὰ ἐγκλήματά τους καὶ τὶς κομπίνες τους…

Φοροφυγάδες κι ἀπατεῶνες (ἐπιχειρηματίες) στηρίζουν (φανατικά) τὸν πΣῶῤῥα!!!

…ἔχουν παρασυρθεῖ δεκάδες συμπολῖτες μας, εἶτε ἀπὸ ἀπελπισία εἶτε ἀπὸ βλακεία, παραμένοντας ὅμως θύματα τοῦ ἰδίου μηχανισμοῦ, ἐφ΄ ὅσον ἡ μὴ ἀμφισβήτησις τοῦ «χρέους», καθὼς ἐπίσης καὶ ἡ ἀναγνώρισίς του, περνοῦν πλέον στὰ χέρια τῶν …εἰδικῶν!!!

Ψαρεύοντας κορόιδα κτίζεις ὡραῖες ψωῤῥο-πυραμίδες!!!

Πόσο πιό ἀνοικτά θά μποροῦσαν νά μᾶς τό ὁμολογήσουν;
Οἱ ἀπατεῶνες, ποὺ ἔως σήμερα ἀπολύτως συνειδητῶς, ἀποκρύπτουν ἀπὸ τὸν λαὸ τὴν ἀλήθεια γιὰ τὸ «χρέος», ἀντιμετωπίζονται ἀπὸ τὴν συμμορία τοῦ πσῶῤῥα ὡς ἀνήθικοι διαχειριστὲς αὐτοῦ τοῦ «χρέους», ἐνᾦ σαφῶς ἀναγνωρίζουν τὴν ὕπαρξίν του, ἀλλά, παραλλήλως, διοργανώνουν τὴν ἀντικατάστασιν τῶν ἤδη γνωστῶν ἀπατεώνων ἀπὸ τοὺς ἑαυτούς τους καί, παραλλήλως, συγκεντρώνουν, μέσῳ τῶν ψηφισμάτων τους, ὁμολογία ἀναγνωρίσεως τοῦ «χρέους» ὡς πραγματικοῦ, ἀπὸ τοὺς ἀδαεῖς συμπολῖτες μας. Ἀναφέρονται στοὺς τοκογλύφους, ἀναφέρονται στὰ ἐγκλήματά τους, ἀλλὰ οὐδέποτε ἐστράφησαν κατὰ τῶν τοκογλύφων πραγματικά, ἐφ΄ ὅσον δὲν στρέφεται ὁ ὑπάλληλος κατὰ τοῦ ἀφεντικοῦ του.
Τὸ κυριότερον πρόβλημα τῶν κοινωνιῶν, παγκοσμίως, δὲν εἶναι τὸ ἐὰν ὑπάρχουν παγκόσμια «χρέη», ἀλλὰ τὸ ἐὰν αὐτὰ ἔχουν ἐπιβληθεῖ ὡς ἀληθῆ κι ἀδιαπραγμάτευτα ἀπὸ τὸν μηχανισμὸ τῶν τοκογλύφων (ὑπουργεία ἀπαιδείας, πολιτικοί, δημόσιοι ὑπάλληλοι, ἀστυνομικοί, δικαστικοί, δημοσιοκάφροι…).

Αὐτὸ ποὺ δὲν ἀντιλαμβάνονται οἱ ἐξαπατημένοι συμπολῖτες μας, ἀλλὰ ποὺ πλέον γνωρίζουμε πολὺ καλά, ὅλοι ἐμεῖς ποὺ ἀσχολούμεθα μὲ τὸ «φαινόμενον σῶῤῥα», εἶναι κάτι πολὺ ἁπλό: ἡ ἐξαπάτησις δὲν μᾶς ἦλθε ἀπὸ ἕναν τυχαῖο ἀπατεωνίσκο, ἀλλὰ ἀπὸ τὰ ἴδια κέντρα ἐλέγχου τῶν πληθυσμῶν παγκοσμίως.
Κι ἐξηγοῦμαι.
Ἡ ἴδια μασωνικὴ στοά, ποὺ τόσα χρόνια ἐφαρμόζει κατὰ γράμμα τὶς ἐντολὲς τῶν τοκογλύφων, ποὺ σπεύδει μὲ ὅλες τὶς εὐκαιρίες νὰ «σχεδιάσῃ» (ἢ νὰ ἐφαρμόσῃ στὴν πράξιν) τὶς προτιμήσεις τῆς κοινῆς γνώμης, βάσει τῶν παγκοσμίων σχεδιασμῶν, εἶναι αὐτὴ ποὺ ἐλέγχει τοὺς δημοσιοκάφρους, τὴν δικαιοσύνη καί, ἐπὶ πλέον, συνίσταται ἀπὸ τὰ ἴδια πρόσωπα, ποὺ μᾶς προώθησαν τὸν πσῶῤῥα καὶ τὴν συμμορία του!!!
Συζητᾶμε δῆλα δὴ γιὰ πρόσωπα συγκεκριμένα, ποὺ κατὰ κύριον λόγον εἶναι κι αὐτὰ ποὺ μᾶς προώθησαν πρὸ ἐτῶν τὸν τΣΥΡΙΖΑ ἀλλὰ ποὺ σήμερα ἔχουν προσχωρήσει στὴν Χρυσῆ Αὐγή, συνυπογράφοντας, ἐπισήμως, τὴν «γραμμή» ποὺ ἔχει δρομολογηθεῖ-ἀποφασισθεῖ πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς, γιὰ ἐμᾶς.
Ἐδημιούργησαν δὲ αὐτὸ τὸ μόρφωμα, μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ μασσωνοπλήκτου λαμπράκη (ποὺ ἐπὶ πλέον προωθοῦσε καὶ τὴν πανθρησκεία) μόνον καὶ  μόνον γιὰ νὰ ἐξαπατήσουν καὶ νὰ παραπλανήσουν τοὺς συμπατριῶτες μας, ἀπασχολώντας τους γιὰ τόσα χρόνια σὲ ἄσχετα καὶ ψευδῆ οἰκοδομήματα, παράνομα καὶ ἀνήθικα.
(Καὶ οἱ δύο πρωτεργάτες τῆς ἀπάτης, λαμπράκης καὶ πσῶῤῥας, κατεπιάσθησαν συστηματικῶς μὲ τὶς θρησκευτικὲς ἀναθεωρήσεις καὶ τὴν πανθρησκειακὴ γραμμὴ τῶν τοκογλύφων, ἐνᾦ ὁ λαμπράκης συμμετεῖχε στὴν πανθρησκειακὴ ἐκδήλωσιν πάπα-πατριάρχου.)

Τί δουλειά ἔχει ἡ …«ἀλεποῦ» στό «παζάρι»;

Ὁ Λαμπράκης φτιάχνει νέα θρησκεία;

Ὁ ἄφραγκος …«τρισεκατομμυριοῦχος» προωθεῖ νέα θρησκεία;

Χάνει τόν «ἀρχιεπίσκοπό» του ὁ Σῶῤῥας;

Ἐπὶ πλέον τῶν παραπάνω, διατηρώντας μίαν σημαντικὴ μερίδα συμπολιτῶν μας στὶς γνωστὲς πλέον πυραμιδοῦλες, ἀπέκρυβαν ἐντέχνως τὸ πραγματικό μας πρόβλημα, ποὺ δὲν εἶναι οἰκονομικὸ ἀλλὰ πολιτικό,

Μία πρώτη κεφαλὴ κι (ἐπισήμως) ἐμπευστὴς τῆς ἐν λόγῳ ἐξαπατήσεως, μὲ κεντρικὸ πυρῆνα τὰ «ἀμερικανικὰ ὁμόλογα» τοῦ ἀπατεῶνος Wozny, ποὺ ἐπὶ πλέον συνέδεσαν μὲ τὰ «παγκόσμια καταπιστεύματα» οἱ ἐδῶ ἀπατεῶνες, εἶναι ἐπίσης ἕνα μασωνόσκυλο:

Διασκεδάζοντας μὲ τὸν Ἀρτέμη…

Εἴπαμε… Τὸ «κλειδί» εἶναι ἡ «νομιμοποίησις» τῆς παρανομίας, μέσῳ νομομαγειρευμάτων καὶ νομιμοφανῶν ἀποφάσεων.
Τὸ «κλειδί» εἶναι στὸ νὰ μᾶς πείσουν (μὲ τὸ καλὸ ἢ τὸ κακό) γιὰ τὴν ἀνάγκη τοῦ δανεισμοῦ.
Τὸ «κλειδί» τελικῶς εἶναι στὸ νὰ θεωροῦμε ὅλοι μας τὶς πλαστές τους συμβάσεις ὡς πραγματικές.
Κι ἀκριβῶς αὐτὸν τὸν ῥόλο ἔπαιξαν καὶ οἱ πσωῤῥαῖοι…
Κι ἀκριβῶς αὐτὸν τὸν ῥόλο παίζουν ἅπαντες οἱ πολιτικάντηδες καὶ
συνδικαλιστές
Κι ἀκριβῶς αὐτὸν τὸν ῥόλο ἐξυπηρετοῦν δημοσιοκάφροι, δικαστικοὶ καὶ λοιποὶ δημόσιοι ὑπάλληλοι (ἐφοριακοί, φοροεισπράκτορες, ἀστυνομικοί…!!!)
Ἄλλως τέ… ὅλες οἱ ἀνακοινώσεις τῆς εἰσαγγελίας, οἱ παπαγαλισμοὶ τῶν δημοσιοκάφρων καὶ οἱ

Διότι κακὰ τὰ ψέμματα…
Μὲ νόμους μᾶς δουλοποιοῦν, μὲ νόμους μᾶς ἐξαπατοῦν, μὲ νόμους μᾶς ὑποχρεώνουν νὰ βγάζουμε τὸν σκασμό, μὲ νόμους μᾶς ἐκπαιδεύουν νὰ ὑπακούουμε, μὲ νόμους ἀθωώνουν τοὺς συνεργούς τους καὶ μὲ νόμους, ἐμμέσως ἀλλὰ σαφῶς, νομιμοποιοῦν τὴν ἀνήθικη, παράνομη καὶ ὑβριστικὴ τοκογλυφία ὡς κάτι ὑποχρεωτικόν, θεμιτὸν κι ἀναγκαῖον.

Τὸ εὔλογον ἐρώτημα, ποὺ ἐμμέσως ἀποδεικνύει τοὺς ἰσχυρισμούς μου,εἰδικῶς μὲ τὴν ὑπόθεσιν πσῶῤῥα, παραμένει στὸν χρόνο. Γιατί τώρα κι ὄχι πρό τόσων ἐτῶν;
Ἐδῶ καὶ χρόνια (ὄχι ἑβδομάδες, οὔτε ἡμέρες, οὔτε μῆνες) ὑπάρχουν σαφεῖς καταγγελίες γιὰ ἀμέτρητα κακουργήματα, ἀπὸ πολλοὺς συμπολῖτες μας. Παρ’ ὅλα αὐτὰ ἡ δικαιοσύνη (εἰσαγγελεὺς πρωτοδικῶν) εἶχε στὸ ἀρχεῖον τὴν ὑπόθεσιν κι ἀνέμενε …κάτι!!! Τί; Προφανῶς τὸ …σύνθημα!!!
Καὶ τὸ σύνθημα ἐδόθη ὅταν ἀπὸ ἐπίσημα χείλη περάσαμε στὴν διαδικασία τῆς πτωχεύσεως…

Τέλος, γιὰ νὰ ὁλοκληρώσουμε τὴν εἰκόνα μας γιὰ τὰ διάφορα γεγονότα, τοὺς μηχανισμοὺς καὶ τὴν «ὀμερτά» τῶν μελῶν τῆς συμμορίας τῶν τοκογλύφων, καλὸ εἶναι νὰ ἐρευνήσουμε τὸν πρόσφατο μηχανισμὸ εἰσπράξεων, ποὺ ἀποκαλοῦν «Ἀνεξάρτητη Ἀρχὴ Δημοσίων Ἐσόδων».
Ἡ «Ἀνεξάρτητος Ἀρὴ Δημοσίων Ἐσόδων» εἶναι κάτι παράνομον κι ἀντισυνταγματικόν, καταπατᾶ ἀνθρώπινα καὶ συνταγματικὰ δικαιώματα, δὲν ὑπόκειτια σὲ ἔλεγχο, ἔχει τὸ δικαίωμα τοῦ νομομαγειρεύειν (κατὰ τὴν κρίσιν τῶν τοκογλύφων) καὶ τελικῶς ἀσκεῖ ἐπάνω μας τέτοιες ἐξουσίες, ποὺ οὐσιαστικῶς ἀκυρώνουν τὸ «δημοκρατικό μας κράτος».
(Οἱ καταγγελίες βαρουφάκη εἶναι ἀκόμη νωπὲς στὴν μνήμη μας!)

Πῶς εἶναι λοιπόν δυνατόν νά συζητᾶμε γιά «χρέος», ποὺ θὰ «ἐξαγορασθῆ», μερικῶς ἢ ὁλικῶς, ἐὰν θὰ ἢ δὲν θὰ ἐλεγχθῆ, ἀπὸ ἐπιτροπὲς δημοσίων ὑπαλλήλων ἢ ἰδιωτῶν, ὅταν μία, παρανόμως, ἀντισυνταγματικῶς καὶ ἀνηθίκως, «ἀνεξάρτητος ἀρχή» λειτουργῇ ὡς βασικός μηχανισμός ἐφαρμογῆς τοκογλυφικῶν τακτικῶν καί εἰσπράξεως τῶν παρανόμων τόκων;
Ἐκεῖ μᾶς θέλω.

Ὥρα λοιπὸν νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸ παιχνίδι ποὺ μᾶς ἔστησαν.
Χρέη δὲν ὑπάρχουν, παρὰ μόνον μηχανισμὸς δουλοποιήσεως κι ἐλέγχου πολιτῶν.
Ἡ ἄρνησίς τους εἶναι τὸ κλειδὶ γιὰ νὰ ἀκυρωθοῦν οἱ μεθοδεύσεις εἰς βάρος  μας κι ὄχι ἡ ἀναζήτησις μηχανισμῶν ἀναγνωρίσεώς τους.
Τὸ νὰ ξεκινήσουμε, ἀκόμη καὶ τώρα, νὰ συνειδητοποιοῦμε τὸ παιχνίδι, εἶναι μία καλὴ ἀρχή.
Τὸ νὰ ἀντιδράσουμε ἀρνούμενοι τὴν ἀναγνώρισιν τοῦ ἐν λόγῳ μηχανισμοῦ, εἶναι μία ἐπομένη κίνησις, ποὺ ἐπὶ πλέον θὰ στοιχειοθετηθῆ ἀπὸ δικά μας νομικὰ ἔγγραφα κι ὄχι ἀπὸ παπαγαλισμὸ καὶ ἐπαναλήψεις ἐμμέσου ἀναγνωρίσεως τῶν ἐγκλημάτων ὡς ….νόμιμα!
Τὸ  νὰ ὑποστηρίξουμε, ὡς ἄτομα, ἕνας ἕνας καὶ πολλοὶ μαζύ, δίχως κόμματα, συλλόγους, κινήματα, στοές, ἐλπιδεμπόρους καὶ «σωτῆρες», καθαρὰ τοπικῶς, δίχως νὰ προσβλέπουμε σὲ ἀτομικὰ ὀφέλη, εἶναι ἡ θεμελίωσις τοῦ βασικοῦ Ἀνθρωπίνου δικαιώματός μας στὴν Ἐπιβίωσιν καὶ στὴν Ἐλευθερία.

Ὑπὸ αὐτὸ καὶ μόνον τὸ πρίσμα ἦταν χρήσιμος ὁ πσῶῤῥας. Ὄχι γιὰ νὰ μετακινήσουμε τὰ «βάρη» σὲ ἄλλες «πλάτες», ἀλλὰ γιὰ νὰ ἐπιλέξουμε τὴν ὁδὸ ποὺ θὰ μᾶς ὀδηγήση στὴν πραγματικὴ ἀνεξαρτησία.

Φιλονόη

(Visited 120 times, 1 visits today)
4 thoughts on “Ὥρα νὰ χρησιμοποιήσουμε πρὸς ὄφελός μας τὶς βλακεῖες τοῦ (κάθε) πσῶῤῥα!!!

 1. Τον Λαμπράκη τον άκουσα σε πολλές εκπομπές του και δεν νομίζω ότι προωθούσε την πανθρησκεία. Αυτό το κάνει περισσότερο ο Πσώρρας και μάλλον γι αυτό χωρίσαν οι δρομοι τους. Όσο για την σχέση που έχει η Μασονία με την Χ.Α, επειδή την ακούω για πολλοστή φορά την μπαρούφα, θα ήθελα αποδείξεις περι αυτού.

  • Ὁ Λαμπράκης προώθησε ξεκάθαρα τὴν πανθρησκεία καὶ σαφῶς μὲ «ἄκρες» σὲ μασσωνικὲς στοές. Μέσα στὸ κείμενον εἶναι καὶ οἱ σχετικὲς ἀποδείξεις (μὲ τίτλο: ὁ λαμπράκης φτιάχνει νέα θρησκεία;)

   Ὅσο γιὰ τοὺς χρυσαυγῆτες… Ἐπίσης μέσα στὸ κείμενον ἀναφέρω ξεκάθαρα δικές μου πληροφορίες γιὰ γραμμὲς ἀπὸ συγκεκριμένες στοές. Ἐὰν καταθέσω ὀνόματα καὶ στοὲς κινδυνεύω ἐγὼ προσωπικά. Παρ΄ ὅλα αὐτά, ἐὰν πράγματι σὲ ἐνδιαφέρει, ἀναζήτησε τὶς συνεντεύξεις τῆς Ἄννας Δαβίτου, ποὺ ἔζησε τὰ γεγονότα καὶ γνωρίζει ἐπίσης πολλὰ στοιχεῖα, ἰδίως γιὰ τὴν γραμμὴ τῶν στοῶν ποὺ ὠθεῖ τὸν κόσμο στὴν χρυσῆ αὐγή.
   Σαφῶς καί, γιὰ τὴν ὥρα, δὲν διαθέτω ἐπίσημες ἀποδείξεις, ἀλλὰ ἀποχρῶσες ἐνδείξεις. Κι αὐτὸ διαφαίνεται πασιφανῶς ἀπὸ τὸ πῶς ἀκριβῶς προωθεῖται ἡ ἐθνικιστικὴ Εὐρώπη, διὰ τῆς ἀρνητικῆς προπαγάνδας.

 2. 1) Ο Εθνικισμός στην Ευρώπη ανεβαίνει λόγω της σθεναρής αντιμετώπισης των λαθρομεταναστών και της λιτότητας. Αυτό είναι μια πραγματικότητα στην οποια ο κόσμος αντιδρά φυσιολογικά με το να ψηφίζει εθνικιστικά κόμματα και δεν νομίζω ότι έχει να κάνει κάποιου είδους “αρνητικής προπαγάνδας.” Ειδικά στις χώρες όπου οι Ισλαμιστές τρομοκρατούν ολόκληρες πόλεις και σκοτώνουν μαζικά αθώους πολίτες.

  2) Την Άννα Δαβίτη την παρακολούθησα κάποιες ελάχιστες φορές στο παρελθόν και μου φαίνεται γνήσια Ελληνίδα αγωνίστρια. Αν δεν κάνω λάθος έχει και καλές γνώσεις πάνω στα νομικά. Αν η ίδια έχει πει αυτό που γράφεις, ότι οι μασονικές στοές ωθούν τον κόσμο στη χ.α, δεν νομίζω ότι θα την τιμούσε ιδιαίτερα. Τέτοιου είδους ανακρίβειες και λασπολογίες ούτε στον ριζοσπάστη δεν τις γράφουν.

  3) Οι πληροφορίες του Λαμπράκη σχετικά με την παλαιά διαθήκη αντλούνται όλες απ την εγκυκλοπαίδεια του Ηλίου, η οποία σε πληροφορώ δεν είναι καθόλου αντιχριστιανική. Διαχωρίζει απλώς τους ευαγγελιστές, τον Χριστό και γενικά ότι αφορά τον Ελληνισμό και τα γεγονότα της εποχής εκείνης απ την παλαιά διαθήκη, στην οποία τυπώθηκαν τα παραμύθια των εβραίων.

  • 1. Λές αὐτοί πού φέρνουν τόν ἰσλαμισμό στήν Εὐρώπη νά μήν γνωρίζουν πώς θά προκαλέση ἀντιδράσεις; Λές ἐπίσης νά μήν εἶναι προετοιμασμένοι γιά αὐτό; Λές τέλος νά μήν εἶναι μέρος ἑνός εὑρυτέρου σχεδιασμοῦ, πού στόχο ἔχει τόν διαμελισμό τῶν κρατῶν καί τήν δημιουργία τοῦ ἑνός ἀνθρωπίνου εἴδους;

   2. Λίγο ἀντιφατικός. Πατριώτισσα μέν, δὲν λέει ἀλήθειες δέ. Πῶς συμβιβάζεται κάτι τέτοιο;

   3. Ὁ Λαμπράκης προωθοῦσε τὸν Μελχισεδέκ. Τὸ τὶ εἶναι ὁ μελχισεδέκ, γιὰ τοὺς Ἕλληνες, ψᾶξε νὰ τὸ βρῇς. Ἐπὶ πλέον καὶ μόνον ἡ παραποίησις τῶν ὁμηρικῶν ἐπῶν, μαζὺ μὲ ὅλες τὶς ἄλλες παπαρολογίες, ἀποδεικνύουν πὼς ἢ δὲν καταλάβαινες τὶ ἄκουγες ἢ οὐδέποτε ἄκουσες.
   Ὅσο γιὰ τὸν Πασσᾶ… ἆσε… αὐτὰ δὲν τὰ ἀναφέρει. Εἶναι μία ἀκόμη παραμυθολογία.

Leave a Reply