Χειμερινὸν Ἡλιοστάσιον, Ἀμφίπολις καὶ Διόνυσος-Ζαγρεὺς

Ὁ Ζαγρεὺς καὶ τὸ Χειμερινὸ Ἡλιοστάσιο 

Πρῶτος ὑπελόγισε τὰ δεδομένα ὁ Ἀθανάσιος Φουρλῆς, εἰδικὸς στὴν ἀρχαιοαστρονομία ἀπὸ τὴν Φλωρεντία. Κατὰ τὸ ἀπόγευμα στὸ χειμερινὸ ἡλιοστάσιο, οἱ ἀκτίνες τοῦ Ἡλίου προσέπιπταν ἐπάνω στὸν χῶρο ταφῆς, γράφει. Μετὰ βέβαια, ἔκλεψαν τὴν ἐργασία τοῦ τὰ γνωστὰ «ἀπόῤῥητα» τρωκτικὰ τοῦ διαδικτύου. Συνέχεια

Φαινόμενον ἐκλείψεως Ἡλίου κι εὔλογα ἐρωτήματα

Ἕνα ἐνδιαφέρον θέμα γιὰ σκέψη καὶ συζήτηση. Μπορεῖτε νὰ συμμετέχετε ὅλοι.

Στὶς 21 Αὐγούστου 2017 ἐπίκειται ἔκλειψις ἡλίου. Θὰ εἶναι ὀρατὴ στὴν Βόρειο καὶ στὴν Νότιο Ἀμερική.

[Ὁλικὴ ἔκλειψις ὀρατὴ ἀπό: Βόρειο Εἰρηνικό, ΗΠΑ, Νότιο Ἀτλαντικό]. Συνέχεια

Οἱ Ἅρπαγες τοῦ Ἡλίου

Ἐν ὄψει τοῦ θερινοῦ ἡλιοστασίου,
στοχασμοὶ γιὰ τὴν μεγίστη τοῦ ἀνθρώπου Ὕβρι…

Οἱ Ἅρπαγες τοῦ Ἡλίου

Τὸ 1914, ὁ Herbert George Wells (1866-1946), ὁ φιλοσοφημένος συγγραφέας τοῦ προφητικοῦ «Πολέμου τῶν ἄστρων» καὶ τῆς «Μηχανῆς ποὺ Ταξειδεύει στὸν Χρόνο», ἐξέδιδε τὸ βιβλίο του «Ὁ κόσμος Ἀπηλευθερωμένος».
Ἀναδιφοῦσε, σὲ αὐτό, τὴν ἱστορία τοῦ ἀνθρώπου στὸν ἀγῶνα του νὰ δαμάσῃ τὶς πηγὲς ἐνεργείας, ἀπὸ τὶς πρῶτες ἀδρὲς προσπάθειες κατασκευῆς ἐργαλείων καὶ δαμασμοῦ τῶν οἰκοσίτων ζῴων, μέχρι τὴν χρῆσι τοῦ ἀτμοῦ καὶ τῆς ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας στὴν ἐποχή μας.

Συνέχεια

Μεγέθη κι ἀναλογίες τοῦ κόσμου μας…

Ὑποθέτοντας ὅτι ὁ Ἥλιος μας ἀναπαριστᾶται μὲ σφαῖρα (μεγέθους) διαμέτρου 10 ἑκατοστῶν, τότε ἡ Γῆ τοποθετεῖται περίπου 11 μέτρα μακρυὰ καὶ ἔχει μέγεθος μόλις 1 χιλιοστό. Ὁ Ἑρμῆς καὶ ἡ Ἀφροδίτη εὑρίσκονται στὰ 4.2 καὶ 7.7 μέτρα μακρυὰ ἀντιστοίχως. Τὸ ἐσωτερικὸ ἡλιακὸ σύστημα ὁλοκληρώνεται μὲ τὸν Ἄρη σὲ ἀπόστασι 16.3 μέτρων ἀπὸ τὸν Ἥλιο μας καὶ μέγεθος μόλις μισὸ χιλιοστό. Συνέχεια

Εὐκαιρία γιὰ …Ἥλιο!!!

Ἐὰν δὲν τὸ ἔχουμε ἀκόμη συνειδητοποιήσει, νομίζω πὼς ἔχουμε τὶς καλλίτερες εὐκαιρίες, ἰδίως αὐτὲς τὶς ἡμέρες, ποὺ ὁ Ἥλιος λάμπει μεγαλοπρεπῶς, νὰ ἀπολαύσουμε κάτι πολὺ μεγάλο. Ἕνα θεῖον δῶρο…
Νὰ γεμίσουμε ἐνέργεια… Νὰ ἀνανεωθοῦμε…
Νὰ ἀλλάξουμε διαθέσεις καὶ νὰ χαμογελάσουμε… Συνέχεια

Ὁ Ἥλιος κάθε ἡμέρα χαμογελᾶ… ἀκόμη κι ἐξ …ἀντανακλάσεως!

Εἶναι ἐκεῖ κάθε πρωΐ γιὰ νὰ μᾶς θυμίσῃ πὼς ἡ ἡμέρα ξεκινᾶ…
Πὼς πάλι καὶ πάλι καὶ πάλι θὰ ἀρχίσῃ τὸ «μακρύ του ταξείδι» γιὰ νὰ σκορπίσῃ μὲ πάθος ὅλην τὴν ἐνέργειά του στὸν κόσμο μας…
Ἕνας ἐραστὴς τῆς ζωῆς, ἕνας ἀέναος ταξειδευτής, ἕνας ἀσταμάτητος ἐξερευνητὴς τῶν συμπαντικῶν διαδρομῶν, ποὺ ταὐτοχρόνως δὲν ἐπιτρέπει σὲ κάποιο νέφος ἤ κάποιο ἐμπόδιο ἤ κάποιον ἐξωτερικὸ παράγοντα νὰ ἀνακόψῃ τὴν πορεία του… Ὁρμητικὸς ἐραστὴς τοῦ ἀγνώστου, ἀειθαλὴς καὶ ἄοκνος… Συνέχεια