Δημοσιοποιημένα ἐγκλήματα ὑποδεικνύουν τὸ …τέλος!!! (β)

Ἔγραφα τὶς πρὸ ἄλλες γιὰ τὰ δημοσιοποιημένα ἐγκλήματα ποὺ καταδεικνύουν πὼς πλέον ἀδυνατεῖ αὐτὴ ἡ συμμορία νὰ «μαζέψῃ» τὰ ὅσα ἀπὸ τὰ ἐγκλήματά της δημοσιοποιῶνται. Κι ἀδυνατεῖ νὰ τὰ «μαζέψῃ» καί, κατ’ ἐπέκτασιν, νὰ τὰ κουκουλώσῃ καὶ νὰ τὰ καλύψῃ, διότι, πολὺ ἁπλᾶ, τὸ τέλος της ἔφθασε, ὅσο κι ἐὰν πολεμᾷ γιὰ νὰ μᾶς πείσῃ περὶ τοῦ ἀντιθέτου…

Δημοσιοποιημένα ἐγκλήματα ὑποδεικνύουν τὸ …τέλος!!!

Καὶ εἶναι πολλὰ τὰ ἐγκλήματά της…
Καί, ὄχι… Δὲν γνωρίζουμε ὅλα τὰ ἐγκλήματά της…
Ὅμως πλέον ἀδυνατεῖ νὰ τὰ ἀποκρύψῃ, πολλῷ δὲ μᾶλλον νὰ τὰ …ἐξαφανίσῃ. Ἔνα θάβει, ἑκατὸν ἕνα ἔρχονται στὸ φῶς…
Κι ἀκριβῶς αὐτὴ ἡ ἀδυναμία αὐτῆς τῆς συμμορίας πλέον στὸ νὰ καλύψῃ τὰ ἴχνη της ἀποδεικνύει πὼς τὸ τέλος της εἶναι πλησιέστερα ἀπὸ ὄσο φανταζόμεθα…

Ἕνα τέτοιο παράδειγμα, ποὺ ἐπιβεβαιώνει τοὺς ἰσχυρισμούς μου, εἶναι ἡ παραίτησις λοΐζου. Συνέχεια

Βουλευτικὴ καὶ ὑπουργικὴ ἀσυλία

Ὁ βουλευτὴς διώκεται μόνο γιὰ συκοφαντικὴ δυσφήμηση, κατὰ τὸν νόμο, ὕστερα ἀπὸ ἄδεια τῆς Βουλῆς.

Ἄρθρον 61 Παράγραφος 2 (περὶ ἀνευθύνου τῶν βουλευτῶν)
Συνέχεια

Φαινόμενα «παπαχριστοπούλου»…

…κι ἄλλα εὐτράπελα!!!

Ἀρκάς, βεβαίως βεβαίως…

Μακεδονία λοιπὸν στὰ παζάρια τους. Κοροϊδεύαμε τοὺς πSoroσκοπιανοὺς ἀλλὰ τὴν …καμπούρα μας δὲν τὴν βλέπαμε. Συνέχεια

Δημοκρατικὲς ἐποχὲς

Οἱ βολευτάδες μας, φόρους δὲν πληρώνουν, ἐπιδόματα ἀφορολόγητα ἔχουν, ἀσυλίες ἔχουν, ἀλλὰ καὶ ……κλήσεις δὲν πληρώνουν…… Συνέχεια

Χωνεύοντας ἐπακριβῶς τὸ τὶ σχεδιάζει ἡ κυβέρνησις εἰς βάρος μας!!!

Οἱ ἀστοιχείωτοι καὶ τὸ ὅραμά τους γιὰ τὴν Ἑλλάδα.

«Ἐμεῖς οἱ ἀστοιχείωτοι καταφέρνουμε καὶ ξεπερνᾶμε πολλὲς φορές, ἀκόμη καὶ θεσμικὰ ἐμπόδια, αὐτῶν ποὺ ἔχουν ἰδιαίτερη στοιχείωση καὶ νὰ μᾶς στήνουν τέτοια ἐμπόδια, θὰ τὰ ξεπερνᾶμε…»

Ἔλεγε πρὶν λίγες ἡμέρες ὁ πρωθυπουργός, κυττώντας μάλιστα τὸν Παῦλο Πολάκη καὶ γελώντας μὲ νόημα…

Καὶ ὅταν ἐτελείωσε, τὸ «κοινό» ἐνθουσιασμένο ξεσποῦσε σὲ χειροκροτήματα…!!!
Ἕνα κοινὸ ὅμως, ποὺ ὅσοι τὸ ἀποτελοῦσαν, ἐγνώριζαν πὼς ὁ πρωθυπουργὸς τῆς χώρας μόλις προσέφερε κάλυψη στὸν Πολάκη, γιὰ τὴν σύγκρουση ποὺ εἶχε μὲ τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας (ΣτΕ). Συνέχεια